Main Banner

مقایسه زمان با خدای انجیل

بار دیگر موضوع یگانگی و سه گانگی زمان را تکرار نمی کنیم. کسانی که می خواهند آن را مطالعه کنند لطفا به بحث ما پیرامون زمان در همین جزوه مراجعه فرمایند. در این مبحث ما می خواهیم به روابط زمان اشاره کنیم و درباره آن بحث نمائیم. برای درک مقایسه خدای انجیل با روابط زمانی می بایست سه جنبه خدای انجیل یعنی پدر و پسر و روح القدس را به سه جنبه زمانه مقایسه کنیم. اکنون باید خود را برای امری بسیار هیجان انگیز آماده کنیم. (برای این آزمایش به خاطر داشته باشید که پدر = آینده، پسر = حال و روح القدس = گذشته).

آینده (پدر) سرچشمه و منبع زمان (الوهیت) است. آینده (پدر) ناپیدا و ناشناخته است مگر اینکه خود را در حال (پسر) نمودار و آشکار سازد. حال (پسر) را می شنویم و می بینیم و می شناسیم. حال (پسر۹ روزبه روز ساعت به ساعت و لحظه به لحظه آینده (پدر) را برای ما تجسم می کند یعنی آینده (پدر) نامرئی را مرئی می سازد. بر طبق اصول منطق باید گفت که آینده (پدر) نخستین است ولی نه طبق تاریخ زیرا تا زمان وجود دارد حال (پسر) نیز هست و از ازل نیز بوده است. زمان (خدای سه گانه) در حال (پسر) رنگ هستی و مفهوم واقعی می پذیرد و خود را نمودار و آشکار می سازد. حال (پسر) دری است که به روی آینده (پدر) گشوده می شود. به طور ساده تر باید گفت که به وسیله حال (پسر) است که آینده (پدر) و زمان (خدای سه گانه) وارد زندگی بشر گردیده با آن متحد می شود. زمان و بشریت در حال (پسر) همدیگر را ملاقات کرده به هم می پیوندند. در حال (پسر) است که زمان با آینده (پدر) جزئی از زندگی بشر می شود و به وجود می آید و زندگی می کند و می میرد.

گذشته (روح القدس) به نوبه خود از حال (پسر) صادر می شود ولی نمی توان گفت که گذشته (روح القدس) حال (پسر) را ظاهر می سازد برعکس زمان که از حال (پسر) به گذشته (روح القدس) جریان می یابد بار دیگر نامرئی و ناپیدا می گردد.

گذشته (روح القدس) حال (پسر) را مصور نمی کند بلکه به طور مخفی و بی پایان و نامرئی از آن جریان می یابد. حال (پسر) مبنای گذشته (روح القدس) نیست زیرا آینده (پدر) خود سرچشمه و منشاء حال (پسر) و گذشته (روح القدس) است.

گذشته (روح القدس) اگر چه از حال (پسر) صادر می شود ولی صحیح تر این است که بگوئیم از آینده (پدر) به وسیله حال (پسر) جریان می یابد. خلاصه اینکه حال (پسر) از آینده (پدر) ناپیدا به وجود آمده و دایماً آینده (پدر) را به صورتی دیدنی و شنیدنی و لمس کردنی مجسم می سازد و سپس بار دیگر در گذشته (روح القدس) به زمان نامرئی باز می گردد.

گذشته (روح القدس) به طور مخفی عمل می کند و در مورد حال (پسر) نفوذ و اثر پیوسته و مداومی در ما دارد. کار بزرگ گذشته (روح القدس) این است که ما را امداد کرده و می آموزد که در حال (پسر) مرئی و در آینده (پدر) نامرئی چگونه بایستی زندگی کنیم. اکنون توجه می فرمائید که تعلیمات کتاب مقدس درباره خدا چگونه است! این مقایسه با تشابه کاملا فرق دارد زیرا همانندی و یکی بودن است. قیاس نیست مگر همان قیاس ریاضی کلمه شباهت در شرح دوجانبه قسمتهای جزئی و کلی این رابطه بین زمان و خدا ناقص است و نمی شود آن را به کار برد زیرا در جزئیات روابط زمان با وجود خدا یک راه و یک روش ابراز شده است.