۱. تحيات يوحناي رسول:‏ فيض، رحمت و سلامتي (آيات ۱–۳)

آيه ۱ در دوم يوحنا، اين رسول خود را تحت عنوان پير معرفي مي‌نمايد. اين مي‌تواند به كهولت سن يا منصب كليسايي او اشاره داشته باشد. از نظر سني، يوحنا آخرين رسولي بود كه با خداوند عيسي مصابحت داشت. او به عنوان يك صاحب منصب كليسا قطعاً يك اسقف يا ناظر بوده است. از اين رو، ما نيازي به انتخاب توضيح خود داريم؛ هر دو صحيح هستند.

توضيح دادن عبارت به «خاتون برگزيده» زياد آسان نيست. ‌سه نظريه در اين مورد وجود دارد. )۱(ـ بعضي معتقدند كه خاتون برگزيده، كليسا است، كه در بعضي قسمتها به عنوان عروس مسيح بدان اشاره شده است، يا يك كليساي خاص محلي. )۲(ـ ديگران فكر مي‌كنند كه نامه خطاب به برگزيده‌اي به نام كايريا ( Kyria ) نوشته شده است. اين نام مي‌تواند معادل يوناني نام آرامي مارتا (هر دو به مفهوم خاتون) باشد. )۳(ـ ديگران احساس مي‌كنند كه يوحنا دارد به يك خاتون ناشناس مسحي مي‌نويسد كه به همراه همه‌ی برگزيدگان خدا در ميان جماعت ايمانداران قرار دارد ـ برگزيده شدن در مسيح پيش از بنياد عالم.

ما آخرين نظريه را ترجيح مي‌دهيم، و احساس مي‌كنيم به طور خاص با هشدار به ضد معلمين ضد مسيحي كه بايد در اين نامه نسبت بديشان يك خانم هشدار داده شود سازگار است. گناه براي اولين بار از طريق فريب خوردن حوا از شيطان به دنيا وارد شد. «زن فريب خورده، در تقصير گرفتار شد» (اول تيموتائوس۲‌:‏۱۴). پولس از معلمين كذبه‌اي سخن مي‌گويد كه تقاضاي خاصي از زنان داشته‌اند؛ آنها به خانه‌هاي زنان با حيله وارده شده و زنان كم عقل را اسير كرده و ايشان به انواع شهوات ربوده مي‌شوند و دائماً به سخنان اين معليمن كذبه گوش مي‌دهند ولي هرگز به معرفت راستي نمي‌توانند رسيد (دوم تيموتائوس۳‌:‏۶‌،۷). حتي امروزه، فرهنگ‌هاي غلط به خانه‌ها وارد مي‌شوند يعني در طول روز كه مرد خانه معمولاً سركار است. بچه‌ها نيز نياز دارند كه بر ضد تعاليم غلط معلمين كاذب بديشان هشدار داده شود.

يوحنا مي‌گويد خاتون برگزيده و فرزندانش را در راستي محبت مي‌نمايد. آناني كه نجات مي‌يابند، خويشتن را در مشاركتي فوق‌العاده و دوست داشتني با كساني مي‌يابند كه هرگز‌‌‌‌ آنها را محبت نكرده‌اند. اين راستي خدا است كه دلهاي ايماندارن را به هم مي‌بندد — دلهاي همه‌ی كساني كه راستي را مي‌دانند.

آية ۲ بخاطر آن راستي، دو توضيح مي‌تواند داشته باشد. مي‌تواند به انگيزه‌ی دوست داشتن مقدسين اشاره داشته باشد، يا مي‌تواند به يوحنا دليلي براي نوشتن اين نامه ارائه كند. هر دو مفهوم، معتبر هستند. در اينجا راستي مي‌تواند به اين‌ها اشاره داشته باشد:‏ )۱ – (خداوند عيسي مسيح. او گفت:‏‌ «من ... راستي هستم» (يوحنا۱۴‌:‏۶)؛ )۲( – روح‌القدس. «روح، راستي است» (اول يوحنا ۵‌:‏۶؛ به يوحنا ۱۴‌:‏۱۶‌؛۱۷ نگاه كنيد)؛ يا )۳ – (كتاب‌مقدس. «كلام تو راستي است» (يوحنا۱۷:‏۱۷). آيا ما نبايد تا ابد با اين سه راستي حقيقي زيست كرده و در آنها تأمل نماييم.

آيه۳ تحيت يوحنا اين است:‏ «فيض، و رحمت و سلامتي با شما باشد». فيض لطف خدا به اشخاص نالايق مي‌باشد. رحمت در واقع شخصيتي است كه گناهكاران و بيچارگان ابراز مي‌شود. سلامتي ارتباط موزوني است كه در نتيجه فيض و رحمت خدا ايجاد مي‌شود. هر سه اين بركات از جانب خداي پدر و عيسي مسيح خداوند است. پدر منشأ و پسر كانال است. بعلاوه، آنها در راستي و محبت هستند، و هرگز از اين ماهيتهاي ذاتي ايشان كاسته نمي‌شود.

۲. شادي يوحناي رسول:‏ فرزندان مطيع (آيه ۴)

حالا يوحنا شادي و سرور خود را از شنيدن اينكه فرزندان برگزيده‌اش در راستي سلوك مي‌كنند ابراز مي‌نمايد. راستي چيزي نيست كه ما در فكر خود به آن معتقد باشيم بلكه چيزي كه با آن هر روزه زندگي كرده و در آن رفتار نماييم. درست چنانچه خداوند عيسي تجسم راستي بود،همچنين او از زندگي‌هاي ما انتظار دارد كه شهادتهايي باشند براي راستي.

۳. حكم يوحناي رسول:‏ سلوك در محبت (آيات ۵‌،۶)

آية ۵ در آيات ۵ تا ۹، به نظر مي‌آيد يوحناي رسول مي‌خواهد خلاصه‌اي از رساله‌ی اولش را بيان كند. در آنجا او آزمايش‌هاي زندگي را فهرست‌وار بيان كرده بود. حالا، او در اين آيات حداقل سه تاي اين آيات را تكرار مي‌كند – آزمايش محبت (آيه ۵)، آزمايش اطاعت (آيه ۶)، و آزمايش تعليمي (آيات ۷–۹).

آية ۶ اول، او به خوانندگانش حكم محبت به ديگر ايماندران را گوشزد مي‌كند. محبت در اينجا يعني فدا كردن خويشتن براي سود ديگران. محبت در اينجا اين نيست:‏‌ »چه چيزي از آن شخص به من مي‌رسد؟» بلكه «من براي آن شخص چه كاري مي‌توانم انجام دهم؟» «پس، محبت در سلوك كردن در احكام خداوند ديده مي‌شود. ما نمي‌توانيم در مفهوم آسماني، حقيقتاً محبت كنيم مگر اينكه در اطاعت خداوند و راستي خدا سلوك نمائيم.

۴. نگراني يوحناي رسول:‏ گمراه‌كنندگان دجال (آيات ۷-‏۱۱)

آيه ۷ اين ما به سراغ آزمايش تعليمي مي‌برد. سئوال مهم اين است:‏‌ »آيا خدا واقعاً در شخصيت عيسي مسيح، انسان شد؟» جواب بايد اين باشد:‏ «بله». ناسيتكها معتقد بودند كه مسيح آسماني بر عيسي ناصري دوره‌اي از زمان وارد شد. ولي يوحنا تأكيد مي‌كند كه عيسي مسيح هميشه خدا بوده، هست و خواهد بود.

آيه ۸ پس، او به خوانندگانش هشدار مي‌دهد:‏‌ »خود را نگاه بداريد مبادا آنچه را عمل كرديم بر باد دهيد بلكه تا اجرت كامل بيابيد». به بياني ديگر، استوار ايستادن در راستي خداوند عيسي مسيح باعث مي‌شود كه عمل رسولان در ميان ايماندارن عبث نبوده و ايشان (رسولان و ديگر ايمانداران) اجرت كامل را بيابند.

آيه ۹ وقتي يوحنا مي‌گويد:‏ «هر كه پيشوايي مي‌كند و در تعليم مسيح ثابت نيست»، او دارد از معلمين كذبه سخن مي‌گويد. پيشوايي همان كاري است كه فرهنگها انجام مي‌دهند؛ آنها نور تازه و تعاليم جديدي را كه خدا در كلامش مكشوف نكرده است مي‌طلبند. آنها كاري به كار مكاشفه مسيحي ندارند و در تعليم مسيح ثابت نمي‌مانند و اين احتمالاً به معني همان تعاليمي است كه مسيح خودش ارائه نموده بود. همچنين مي‌تواند به معني همه‌ی چيزهايي باشد كه كتاب‌مقدس راجع به مسيح تعليم مي‌دهد. يوحناي رسول در آيه ۹ تأكيد مي‌كند كه يك فرهنگ‌گرا شايد بخواهد خدا را بشناسد، هرگز خدا را نخواهد داشت. خدا فقط از طريق پسرش شناخته مي‌شود. «هيچكس نزد پدر جز بوسيله‌ی من نمي‌آيد» (يوحنا ۱۴‌:‏۶)

آيات ۱۰۱۱ اين قلب رساله دوم يوحنا است. اين رساله به ما راهنمايي با ارزش براي چگونگي رفتار با معلمين كذبه‌اي ارائه مي‌دهد كه دم در خانه‌ی‌مان مي‌آيند. يوحنا به مهمانان عادي اشاره نمي‌كند بلكه به مبلغين ضد مسيحي. آيا ما بايد آنها را به داخل دعوت كنيم؟ يك فنجان قهوه با آنها بخوريم؟ از لحاظ مالي به آنها كمك كنيم؟ مطبوعات آنها را بخرم؟ جواب اين است كه ما نبايد او را به خانه‌ی خود بپذيريم و او را تحيت گوييم. اين مردمان دشمنان مسيح هستند. مهمان‌نوازي با ايشان يعني مهمان‌نوازي با كساني كه بر ضد نجات‌دهنده هستند. اين امر ممكن ‌‌است كه ما بعضي وقتها چنين اشخاصي را به منزل خود بپذيريم و در عين ندانيم كه آنها خداوند را انكار مي‌كنند. اين آيات در چنين مواردي چيور ضمني صدق نمي‌كنند. ولي وقتي ما مي‌دانيم كه شخصي يك معلم كاذب است، دوستي و معاشرت با وي يعني بي‌وفايي نسبت به خداوند مسيح. اين آيات شامل حال مهمانان عادي نمي‌شود. ما اغلب مهمانان بي‌ايمان را در خانه‌ی خود مي‌پذيريم تا شايد ايشان را براي مسيح صيد كنيم. ولي در اينجا مسئله معلمین مذهبي كه اولوهيت و انسانيت عيسي مسيح را رد مي‌كنند مطرح است. سي. اف. هوگ ( C.F. Hogg ) توضيح مي‌دهد:‏

«هيچ چيز نبايد به ضد مسيح صورت گيرد حتي اگر براي لحظه‌اي باشد يا حتي اگر غفلت كوچكي باشد چون اين بر ديگران تأثير مي‌گذارد.»

۵. اميد يوحناي رسول:‏ يك ملاقات شخصي (آيات ۱۲-‏۱۳)

آيه‌ی ۱۲ يوحنا دوست داشت تا چيزهاي بيشتري به خاتون برگزيده‌اش بگويد. ولي او نوشتن را با اميد به اتمام مي‌رساند كه به زودي ملاقاتي رو در رو با وي داشته و با هم صحبت كنند. صحبت كردن رو در رو خيلي موثرتر و موفقيت‌آميزتر از نوشتن با كاغذ و مركب مي‌باشد! و چقدر فوق‌العاده است كه نجات‌دهنده را رودررو با چشمان ايمان ببينيم كه او حاضر است! حقيقتاً در آن هنگام، خوشي ما كامل مي‌شود.

آيه ۱۳ پس يوحنا خاتمه مي‌دهد:‏ «فرزندان خواهر برگزيده تو، به تو سلام مي‌رسانند». ما نمي‌دانيم كه آنها كه بوده‌اند ولي روزي با آنها در خوشي فراوران ملاقات خواهيم كرد، به همراه رسول محبوب، يوحنا كه اين نامه را نوشت و بهتر از همه به همراه خود نجات‌دهنده. آمين

دوميوحنا

فصل   ۱

۱  من که پیرم، به خاتون برگزیده و فرزندانش که ایشان را در راستی محبّت می‌نمایم، و نه من فقط بلکه همهٔٔ کسانی که راستی را می‌دانند،

۲  بخاطر آن راستی که در ما ساکن است و با ما تا به ابد خواهد بود.

۳  فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند و پسر پدر در راستی و محبّت با ما خواهد بود.

۴  بسیار مسرور شدم چونکه بعضی از فرزندان تو را یافتم که در راستی رفتار می‌کنند، چنانکه از پدر حکم یافتیم.

۵  و الآن ای خاتون از تو التماس دارم، نه آنکه حکمی تازه به تو بنویسم، بلکه همان را که از ابتداء داشتیم که یکدیگر را محبّت بنماییم.

۶  و این است محبّت که موافق احکام او سلوک بنماییم و حکم همان است که از اوّل شنیدید تا در آن سلوک نماییم.

۷  زیرا گمراه‌کنندگانِ بسیار به دنیا بیرون شدند که عیسی مسیح ظاهرشدهٔ در جسم را اقرار نمی‌کنند. آن است گمراه‌کننده و دجّال.

۸  خود را نگاه بدارید مبادا آنچه را که عمل کردیم برباد دهید بلکه تا اجرت کامل بیابید.

۹  هرکه پیشوایی می‌کند و در تعلیم مسیح ثابت نیست، خدا را نیافته است. امّا آنکه در تعلیم مسیح ثابت مانَد، او هم پدر و پسر را دارد.

۱۰  اگر کسی به نزد شما آید و این تعلیم را نیاوَرَد، او را به خانهٔ خود مپذیرید و او را تحیّت مگویید،

۱۱  زیرا هرکه او را تحیّت گوید، در کارهای قبیحش شریک گردد.

۱۲  چیزهای بسیار دارم که به شما بنویسم، لکن نخواستم که به کاغذ و مرکّب بنویسم، بلکه امیدوارم که به نزد شما بیایم و زبانی گفتگو نمایم تا خوشیِ ما کامل شود.

۱۳  فرزندانِ خواهرِ برگزیدهٔ تو، به تو سلام می‌رسانند. آمین.