رساله سوم يوحنا

تفسیر کتاب مقدس برای ایماندارن

ویلیام مک دونالد

The Third Epistle of John
Believer’s Bible Commentary

by
William MacDonald

Pink Mosque in Shiraz
Pink Mosque in Shiraz

مقدمه

«روي هم رفته اين نگاه اجمالي پاياني به زندگي مسيحي در دوران رسولان، نگاهي است به زندگي كه شاگردان در مورد آن مردد هستند. توضيح مسائل زندگي مسيحي در آن دوره رسولان به طور جز به جز مكشوف نشده، ولي به آزادي و قدرت رشد ايمان ايشان شهادت مي‌دهد.» —‏ بي. اف. وستكات ( B. F. Westcott )

الف) جایگاه منحصر به فرد در میان کتب مقدس

حتي سوم يوحنا، كوتاهترين كتاب عهدجديد (فقط يك خط از دوم يوحنا در متن اصلي كمتر دارد)، نشان مي‌دهد كه همه‌ی نوشته‌هاي مقدس سودمند هستند. مثل دوم يوحنا، اين رساله نيز داراي كلمات كليدي محبت و راستي است. ولي بر خلاف دوم يوحنا، كه ثابت ماندن در محبت در سرباز زدن از مشاركت با كساني كه راستي را تعليم نمي‌دهند، نشان مي‌دهد، رساله‌ی سوم يوحنا دلسوزي و شفقت و محبت را در كمك به كساني كه هدايت راستي بيرون رفته‌اند نشان مي‌دهد.

ب) نویسنده

شواهد خارجي سوم يوحنا مشابه دوم يوحنا است. اين نامه‌ها آنقدر كوتاه هستند و چنان شخصي كه آسان است بدانيم چرا شواهد خارجي زيادي مثل اول يوحنا از آنها در دسترس قرار ندارد.

اوريجن و ايربيوس از سوم يوحنا در كتاب‌هاي جداي خود نام برده‌اند. كلمنت و ديونيسيوس هر دو از اسكنريه سوم يوحنا را چنانچه كايريل از اورشليم پذيرفت، پذيرفتند. كانون موراتوري در اين زمينه زياد واضح نيست.

شواهد داخلي بسياري شبيه دوم يوحنا است و واضحاً به اول يوحنا نيز شباهت دارند. هر سه اين نامه‌ها در كنار هم سنديت ديگري از هر يك به دست مي‌دهند.

هيچ دليلي لزوماً براي شك كردن به نظريه روايتي كه يوحناي رسول رساله سوم يوحنا را نوشته است وجود ندارد چنانچه در مورد دو رساله ديگران صادق است.

ج) تاریخ نگارش

چنانچه در مورد دو رساله ديگر صدق مي‌كرد، دو زمان براي اين نامه در نظر گرفته مي‌شود. اگر يوحنا از اورشليم و پيش از ويراني آن شهر اين نامه‌ها را نوشته زماني در حدود ۶۰ ميلادي درست به نظر مي‌آيد. محققين بيشتر با اين نظريه موافق هستند كه او اين نامه را در زماني كه در افسس خدمت مي‌كرد نوشته است. پس زماني در حدود ۸۵ -‏ ۹۰ ميلادي به طور عمومي مورد پذيرش قرار گرفته است.

د) زمینه و موضوع

پشت پرده تاريخي اين نامه به ما ديدي واضح از زندگي كليسايي نيمه دوم قرن اول ميلادي به دست مي‌دهد. يوحنا رسول با چند حركت مختصر قلم سه شخصيت را مطرح می‌سازد:‏ نمايش مهمان‌نواز و روحاني، ديميتريوس ستودني، ديوترفيس جاه‌طلب و بدنام. ديوترفيس مي‌تواند نمايانگر شخصيت خودخواهي باشد كه مي‌تواند در هر ساختاري كليسايي وجود داشته باشد. از طرفي ديگر، او مي‌تواند نشان دهنده‌ی اشخاصي باشد كه تمايل دارند بر جماعت پيشوايي و رهبري كنند. اين نامه سبب تمايل به روند سلطنت اسقف (حكم يك ناظر ارشد يا اسقف اعظم) در قرن دوم و پس از آن شد.

طرح کلی رساله سوم یوحنا
۱. سلامها (آيات ۱-‏۴)
۲. غايوس ديندار‌ (آيات ۵-‏۸)
۳. ديوترفيس ديكتاتور (آيات ۹-‏۱۱)
۴. ديميتريوس پارسا (آية ۱۲)
۵. نقشه و دعاي يوحناي رسول (آيات ۱۳‌،۱۴)