Fawn Resting

۱۶:‏۱ شاگردان احتمالاً امیدهای قوم یهود را عموماً دوست می‌داشتند -‏که مسیح موعود سلطنت خود را استوار کرده و قدرت روم خواهد شکست. بجای آن‌، خداوند بدیشان گفت که او در شرف مرگ است و به آسمان بازمی‌گردد. روح‌القدس خواهد آمد و شاگردان برای شهادت دادن مسیح بیرون خواهند رفت. آنها مورد تنفر و جفا قرار خواهند گرفت. خداوند بدیشان همه‌ی اینها را از قبل گفت تا ایشان ناامید نشده‌، لغزش نخورند و یا شُکِّه نشوند.

۱۶:‏۲-‏۳ اخراج از کنیسه در میان یهودیان به عنوان یکی از بدترین اتفاقاتی که ممکن است برای یک شخص به وقوع بپیوندد شناخته می‌شد. ولی این برای آن دسته یهودیانی اتفاق خواهد افتاد که شاگردان عیسی بوده‌اند. ایمان مسیحی مورد تنفر آنانی قرار خواهد گرفت که در پی کوباندن آن هستند و فکر می‌کنند که دارند خدا را خشنود می‌سازند. این نشان می‌دهد که تا چه حد یک انسان می‌تواند اصیل‌، غیرتی و در واقع دراشتباه باشد.

شکست خوردن در تشخیص اولوهیت مسیح ریشه‌ی همه‌ی مشکلات بود. یهودیان او را قبول نکردند و در این کار‌، آنها از قبول کردن خدای پدر نیز سرباز زدند.

۱۶:‏۴ دوباره خداوند از پیش به شاگردان گفت بنابراین آنها با وجود این سختی‌ها در زمانی که به وقوع بپیوندند لغزش نخواهند خورد. آنها به یاد خواهند آورد که خداوند این جفاها را پیشگوئی کرده بود. آنها خواهند دانست که این جزوی از نقشه‌ی او برای زندگی‌های ایشان است. خداوند قبل از این راجع به این وقایع زیاد با ایشان سخن نگفته بود چونکه او با ایشان می‌بود. هیچ نیازی به اضطراب برای آنها یا مشغول کردن ذهنشان و یا چیزهای دیگر در زمان تعلیم گرفتنشان از خداوند وجود نداشت. ولی حالا که او داشت ایشان را ترک می‌کرد‌، باید همه‌ی راه‌هایی را که ایشان در پیش داشتند بدیشان می‌گفت.

ط) آمدن روح راستی(۱۶:‏۵-‏۱۵).

۱۶:‏۵ آیه‌ی ۵ به نظر می‌آید که نشان‌دهنده‌ی ناامیدی شاگردان است که دیگر در مورد آنچه که به خداوندشان واقع خواهد شد بی‌تفاوت هستند. اگرچه ایشان از راه معمول آن پرسیدند که او به کجا می‌رود ولی به نظر نمی‌آید که این را نشان می‌دادند.

۱۶:‏۶ آنها بیشتر نگران آینده‌ی خودشان بودند تا آینده‌ی خود. قبل از ایشان او بر صلیب شده و به قبر. قبل از ایشان‌، او مورد جفا در خدمت خود قرار گرفت. دل آنها از غم پُر شد به خاطر اضطراب‌های خودشان و نه او.

۱۶:‏۷ اما آنها بدون کمک و تسلی تنها نخواهند ماند. مسیح روح‌القدس را خواهد فرستاد تا تسلی‌دهنده‌ی ایشان بشود. این به نفع شاگردان بود که تسلی‌دهنده بیاید. او‌، ایشان را قدرت می‌بخشید‌، تشویق می‌کردو حقیقت مسیح را برای بیش از پیش باز می‌کرد. تسلی‌دهنده تا زمانی که خداوند عیسی به آسمان باز نمی‌گشت نمی‌آمد. البته روح‌القدس پیش از این در دنیایی بود‌، ولی او از طریقی جدید می‌آمد -‏ملزم کردن دنیا و خدمت کردن به نجات‌یافتگان.

۱۶:‏۸ روح‌القدس دنیا را به خاطر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد ساخت. این آیه عموماً بدین معنی گرفته شده‌است که او در زندگی شخصی گناهکاران هشداری درونی برای اجتناب از این گونه اعمال می‌دهد. گرچه این درست است‌، ولی تعلیم اصلی در اینجا این نیست. روح‌القدس دنیا را با این حقیقت که او در اینجاست محکوم می‌کند. او نباید در اینجا باشد‌، زیرا خداوند عیسی باید اینجا باشد و بر دنیا سلطنت کند. ولی دنیا او را رد کرد و او به آسمان بازگشت. روح‌القدس در اینجا به جای مسیح رد شده‌است و این روح دنیا را به گناه ملزم می‌کند.

۱۶:‏۹ روح دنیا را به خاطر گناه ایمان‌نیاوردن به مسیح ملزم می‌سازد. او شایسته‌ی ایمان آوردن است. هیچ چیز راجع به او وجود ندارد که ایمان آوردن به او را برای انسان‌ها غیرممکن بسازد. ولی ایشان از این کار سرباز زدند. و حضور روح‌القدس در جهان شهادتی بر ضد جنایاتایشان است. (گناهان ایشان).

۱۶:‏۱۰ نجات‌دهنده ادعا کرد که عادل است ولی انسان‌ها گفتند که او دیو دارد. خدا آخرین کلام خود را گفت. او در جواب گفت:‏ "پسر من عادل است و من این را به وسیله‌ی برخیزاندن او از مردگان و بردن مجدّد او به آسمان ثابت خواهم کرد." روح‌القدس به این حقیقت که مسیح عادل بود و دنیا ناعادل شهادت می‌دهد.

۱۶:‏۱۱ حضور روح‌القدس همچنین دنیا را به‌جهت نزدیک شدن داوری ملزم می‌سازد. این حقیقت که او در اینجاست در واقع به معنای این است که شیطان بر روی صلیب سرش کوبیده شده و اینکه همه‌ی کسانی که نجات‌دهنده را قبول نکردند در داوری وحشتناک او در روز پایانی شریک خواهند شد.

۱۶:‏۱۲ هنوز... چیزهای زیاد دیگری هستند که خداوند باید به شاگردان خود می‌گفت ولی آنها نمی‌توانستند این را درک کنند. این یک اصل مهم در تعلیم است. باید یک پیشرفت مطمئن در تعلیم آنانی باشد که بعد حقایق بیشتر را بتوان بدیشان تعلیم داد تا بپذیرند. خداوند هرگز شاگردان خود را درگیر مسئله‌ای تعلیمی نکرد. "او خط به خط تعالیم را برای ایشان تکمیل می‌کرد."

۱۶:‏۱۳ کاری که خداوند شروع کرد با کار روح‌القدس که روح راستی است ادامه یافت. او ایشان را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد. احساس می‌شود که جمیع راستی به زمان زندگی رسولان اشاره دارد. آنها در جواب‌، این را نوشتند و امروزه ما این راستی را در عهد جدید خود به طور مکتوب داریم. این به عهد جدید اضافه شد تا مکاشفه‌ی مکتوب خدا به انسان کامل شود. ولی این البته‌، در همه‌ی دوران‌ها درست است که روح قوم خدا را به جمیع راستی هدایت می‌کند. او اینکار را از طریق کتب مقدس انجام می‌دهد. او فقط از آن چیزهایی سخن خواهد گفت که به وسیله‌ی خدای پدر و خدای پسر به او گفته خواهد شد. "او از امور آینده شما را خبر خواهد داد." این امر البته در عهد جدید به وقوع پیوست و عموماً در کتاب مکاشفه آشکار شده‌است.

۱۶:‏۱۴ کار اصلی او جلال دادن مسیح خواهد بود. مابدین وسیله می‌توانیم همه‌ی تعالیم و موعظه‌ها را تمئیز دهیم. اگر این کار باعث بلند شدن نام نجات‌دهنده شود‌، پس این کار روح‌القدس است. "او از آنچه از آن من است خواهد گرفت" یعنی او حقایق عالی که مسیح را نشان می‌دهند بیان می‌کند. اینها چیزهایی هستند که به ایمان‌داران آشکار خواهند شد. کننده‌ی این کار هرگز نمی‌تواند خسته بشود.

۱۶:‏۱۵ همه‌ی ویژگی‌ها و صفاتی را که پدر دارد‌، پسر نیز دارا می‌باشد. این امر به زیبایی در این آیه که مسیح گفت تمام می‌شود. روح به رسولان‌، خدمات‌، جلال‌، فیض‌، رحمت و کامل بودن خداوند عیسی را به شکلی پرجلال آشکار می‌کند.

ظ) حُزن به شادی مبدل خواهد شد (۱۶:‏۱۶-‏۲۲)

۱۶:‏۱۶ زمان دقیق آیه‌ی ۱۶ مشخص نیست. می‌تواند به معنی این باشد که خداوند برای ۳ روز با ایشان نخواهد بود و سپس دوباره بدیشان ظاهر خواهد شد(پس از قیامش). می‌تواند بدین معنی باشد که او نزد پدر خود به آسمان می‌رود و سپس پس از اندک زمانی (عصر حاضر)‌، او مجدداً نزد ایشان بازخواهد گشت (بازگشت ثانوی). یا می‌تواند به این معنی باشد که برای اندک زمانی آنها نمی‌توانند او را با چشمان جسمانی خود ببینند بلکه پس از روز پنطیکاست که روح‌القدس ریخته شود‌، آنها قادر خواهند بود باایمان در طریقی که هرگز او را چنین ندیده بودند‌، خداوندشان را ببینند.

۱۶:‏۱۷ شاگردان او آشفته بودند. دلیل آشفتگی ایشان این بود که در آیه‌ی ۱۰ نجات‌دهنده گفته بود من نزد پدر می‌روم و شما دیگر مرا نخواهید دید. حالا او گفت:‏ "اندکی مرا نخواهید دید و بعد از اندکی باز مرا خواهید دید." آنها نمی‌توانستند این جملات را با هم تطبیق دهند.

۱۶:‏۱۸ آنها از یکدیگر معنی کلمات "اندک زمانی" را پرسیدند درست ما هم امروزه همین اضطراب را به اندازه‌ی ایشان در این مورد داریم. ما نمی‌دانیم که آیا او بدان ۳ روز قبل از قیامش اشاره می‌کرد‌، ۴۰ روز قبل از پنطیکاست و یا ۱۹۰۰ سال قبل از آمدن مجددش!

۱۶:‏۱۹-‏۲۰ خداوند عیسی به عنوان خدا قادر بود ذهن‌های آنها را بخواند. او به وسیله‌ی سؤالش‌، آگاهی خود را از سردرگمی ایشان نشان داد.

او جواب ایشان را مستقیماً نداد ولی اطلاعات بیشتری راجع به "اندک زمانی" که گفته بود بدیشان بیان کرد. دنیا شادی خواهد کرد زیرا در مصلوب کردن خداوند عیسی موفق شده‌بود ولی شاگردان عمیقاً محزون خواهند شد. ولی این فقط برای لحظاتی کوتاه خواهد بود. حزن ایشان به شادی مبدل خواهد شد و این امر -‏اول به وسیله‌ی قیام و سپس آمدن روح‌القدس و سپس برای همه‌ی شاگردان در تمامی دوران‌های تاریخ غم و غصه‌ی ایشان در زمان بازگشت ثانوی مسیح به شادی مبدل خواهد شد.

۱۶:‏۲۱ هیچ مثالی مناسب‌تر از این بود که مادر پس از اینکه فرزندش متولد شود سریع درد و زحمت زائیدن از یادش می‌رود. بنابراین این امر به شاگردان مربوط است که در زمان صعود مسیح‌، ایشان محزون شده ولی سریعاً آن حزن را فراموش می‌کنند زیرا که او را دوباره خواهند دید.

۱۶:‏۲۲ دوباره ما باید سردرگمی را که در حین خواندن کلمات خداوند به ما دست می‌دهد شرح دهیم‌، "باز شما را خواهم دید." آیا این به قیام او‌، فرستادن روح‌القدس در روز پنطیکاست یا به بازگشت ثانوی‌اش اشاره دارد؟ در همه‌ی این سه مورد‌، نتیجه‌ی شادی است و شادی که هرگز گرفته نخواهدشد.

ع) دعا در نام عیسی نزد پدر (۱۶:‏۲۳-‏۲۸)

۱۶:‏۲۳ تا حالا شاگردان با همه‌ی سؤالات و درخواست‌های خود نزد عیسی خداوند آمده بودند. در آن روز‌، (دوران عموماً اشاره به ریختن روح‌القدس در روز پنطیکاست دارد)‌، او دیگر جسماً با ایشان نخواهد ماند بنابراین آنها دیگر از او سؤال نمی‌پرسیدند. ولی آیا این یعنی آنها دیگر کسی را ندارند که برای دعا نزدش بروند؟ نه‌، در آن روز این مزیت ایشان خواهد بود که از پدر سؤال کنند. او به خاطر مسیح درخواست‌های آنها را قبول می‌کرد. درخواست‌های ما اجابت می‌شود نه چونکه ما لایق آن هستیم بلکه چون خداوند عیسی شایسته است.

۱۶:‏۲۴ قبل از این‌، شاگردان هرگز در نام عیسی نزد خدای پدر دعا نکرده بودند. حالا آنها دعوت شدند تا سؤال کنند. از طریق جواب داده‌شدن دعاهایشان‌، شادی ایشان تکمیل خواهد شد.

۱۶:‏۲۵ معنی اکثر تعالیم خداوند همیشه در ابتدا واضح نستند. او غالباً به زبان مَثَل‌ها با ایشان سخن می‌گفت. حتی در این باب‌، ما نمی‌توانیم همیشه مطمئن باشیم که معنی اصلی آیه را فهمیده‌ایم. با آمدن روح‌القدس تعالیم در رابطه با پدر آشکارتر خواهدشد. در اعمال و مکتوبات‌، دیگر حقیقت از طریق مَثَل‌ها نخواهدشد بلکه با جملات مستقیم.

۱۶:‏۲۶ "آن روز" در اینجا دوباره به دوران روح‌القدس اشاره دارد که ما الآن در آن زیست می‌کنیم. مزیت ما برای دعا نزد پدر در بردن نام خداوند عیسی است. "به شما نمی‌گویم که من به‌جهت شما از پدر سؤال می‌کنم." که این یعنی پدر نیاز به درخواست (سفارش) برای جواب دادن دعاهای ما ندارد. خداوند مجبور نیست او را مجبور کند. ولی باید هنوز به خاطر داشته باشیم که خداوند عیسی شفیع بین خدا و انسان است و او به نمایندگی از قوم خود در مقابل تخت خدا برای ایشان شفاعت می‌کند.

۱۶:‏۲۷ پدر شاگردان را دوست دارد زیرا که ایشان مسیح را پذیرفته‌، او را دوست داشتند و به اولوهیت او ایمان دارند. این دلیلی است که به خاطر آن خداوند مجبور نیست پدر را وادار به انجام کاری کند. با آمدن روح‌القدس‌، شاگردان دوستی و مشارکتی صمیمانه و جدید را با پدر خواهند داشت. آنها قادر خواهند بود با اطمینان به او نزدیک شوند و همه‌ی اینها فقط بدین خاطر است که آنها پسرش را دوست داشتند.

۱۶:‏۲۸ در اینجا خداوند ادعای خود را مبنی بر مساوی بودن با خدای پدر تکرار کرد. او نگفت "از نزد خدا بیرون آمدم" بلکه "از نزد پدر بیرون آمدم." این یعنی او پسر ازلی و ابدی پدر است و مساوی با خدای پدر او به جهان آمد به عنوان کسی که از ازل وجود داشته‌است. در صعود او‌، وی جهان را ترک کرد و نزد پدر بازگشت. این خلاصه‌ی شرح حال خداوند حیات است.

غ) دوران مصیبت و دوران صلح (۱۶:‏۲۹-‏۳۳)

۱۶:‏۲۹-‏۳۰ شاگردان عیسی برای اولین بار فکر کردند که قادرند او را بفهمند. او دیگر از زبان تمثیلی برای سخن گفتن با ایشان استفاده نمی‌کرد.

آنها فکر می‌کردند که الآن وارد راز شخصیت او شده‌اند. الآن آنها مطمئن بودند که او علم مطلق دارد و از نزد خدا بیرون آمده است. ولی او گفته بود که از نزد پدر بیرون آمده است. آیا آنها معنی این سخن او را فهمیده بودند؟ آیا آنها فهمیده بودند که عیسی یکی از شخصیت‌های ذات خداست؟

۱۶:‏۳۱ عیسی به وسیله‌ی این سؤال گفت که هنوز اعتقاد ایشان کامل نیست. او می‌دانست که آنها او را دوست دارند به وی اعتماد دارند ولی آیا واقعاً آنها به این نتیجه رسیده بودند که او خدای جسم پوشیده است؟

۱۶:‏۳۲ در اندک زمانی او دستگیر شده‌، محاکمه شده و مصلوب می‌شد. همه‌ی شاگردان او را تنها واگذارده و به خانه‌هایشان خواهند رفت. ولی او تنها نخواهد بود زیرا خدای پدر با او خواهد بود. این مشارکتی بود که او با پدر داشت و ایشان نمی‌توانستند آن را بفهمند. این چیزی بود که او را در شرایطی که همه‌ی ایشان وی را به خاطر حفظ جان‌هایشان ترک می‌کردند‌، پشتیبان او بود.

۱۶:‏۳۳ مقصود گفتگو با شاگردان این بود که تا ایشان سلامتی داشته باشند. وقتی که آنها مورد تنفر واقع شده‌، جفا دیده و مورد تعقیب قرار گرفتند و به ناحق محکوم شدند و حتی شهید شدند در او سلامتی خواهند داشت. او بر روی صلیب جلجتا بر دنیا غالب شد. در نقطه‌ی مقابل مصیبت‌های ایشان‌، آنها می‌توانستند مطمئن باشند که در راه پیروزی با آرامش گام برمی‌دارند.

همچنین‌، باآمدن روح‌القدس‌، آنها قدرتی جدید برای تحمل و شجاعتی جدید برای روبه‌رو شدن با خصمانشان یافتند.

انجیل به روایت يوحنا

فصل   ۱۶

۱  این را به شما گفتم تا لغزش نخورید

۲  شما را از کنایس بیرون خواهند نمود؛ بلکه ساعتی می‌آید که هر که شما را بکُشد، گمان بَرَد که خدا را خدمت می‌کند.

۳  و این کارها را با شما خواهند کرد، بجهت آنکه نه پدر را شناختهاند و نه مرا.

۴  لیکن این را به شما گفتم تا وقتی که ساعت آید به‌خاطر آورید که من به شما گفتم. و این را از اوّل به شما نگفتم، زیرا که با شما بودم.

۵  امّا الآن نزد فرستنده خود می‌روم و کسی از شما از من نمی‌پرسد به کجا می‌روی.

۶  ولیکن چون این را به شما گفتم، دل شما از غم پُر شده است.

۷  و من به شما راست می‌گویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلّی‌دهنده نزد شما نخواهد آمد . امّا اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم.

۸  و چون او آید، جهان را بر گناه وعدالت و داوری ملزم خواهد نمود.

۹  امّا بر گناه، زیرا که به من ایمان نمی‌آورند.

۱۰  و امّا بر عدالت، از آن سبب که نزد پدر خود می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید.

۱۱  و امّا بر داوری، از آنرو که بر رئیس این جهان حکم شده است.

۱۲  و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم، لکن الآن طاقت تحمّل آنها را ندارید.

۱۳  و لیکن چون او یعنی روحِ راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلّم نمی‌کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد.

۱۴  او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آنِ من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد.

۱۵  هر چه از آنِ پدر است، از آنِ من است. از این جهت گفتم که از آنچه آنِ من است، می‌گیرد و به شما خبر خواهد داد.

۱۶  بعد از اندکی مرا نخواهید دید و بعد از اندکی باز مرا خواهید دید زیرا که نزد پدر می‌روم.

۱۷  آنگاه بعضی از شاگردانش به یکدیگر گفتند، چه چیز است اینکه به ما می‌گوید که اندکی مرا نخواهید دید و بعد از اندکی باز مرا خواهید دید و زیرا که نزد پدر می‌روم؟

۱۸  پس گفتند، چه چیز است این اندکی که می‌گوید؟ نمی‌دانیم چه می‌گوید.

۱۹  عیسی چون دانست که می‌خواهند از او سؤال کنند، بدیشان گفت، آیا در میان خود از این سؤال می‌کنید که گفتم اندکی دیگر مرا نخواهید دید پس بعد از اندکی باز مرا خواهید دید؟

۲۰  آمین آمین به شما می‌گویم که شما گریه و زاری خواهید کرد و جهان شادی خواهد نمود. شما محزون می‌شوید لکن حزنشما به خوشی مبّدل خواهد شد.

۲۱  زن در حین زاییدن محزون می‌شود، زیرا که ساعت او رسیده است. و لیکن چون طفل را زایید، آن زحمت را دیگر یاد نمی‌آورد به‌سبب خوشی از اینکه انسانی در جهان تولّد یافت.

۲۲  پس شما همچنین الآن محزون می‌باشید، لکن باز شما را خواهم دید و دل شما خوش خواهد گشت و هیچ‌کس آن خوشی را از شما نخواهد گرفت.

۲۳  و در آن روز چیزی از من سؤال نخواهید کرد. آمین آمین به شما می‌گویم که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید، به شما عطا خواهد کرد.

۲۴  تا کنون به اسم من چیزی طلب نکردید، بطلبید تا بیابید و خوشیِ شما کامل گردد.

۲۵  این چیزها را به مثلها به شما گفتم، لکن ساعتی می‌آید که دیگر به مثلها به شما حرف نمی‌زنم بلکه از پدر به شما آشکارا خبر خواهم داد.

۲۶  در آن روز به اسم من طلب خواهید کرد و به شما نمی‌گویم که من بجهت شما از پدر سؤال می‌کنم،

۲۷  زیرا خودِ پدر شما را دوست می‌دارد، چونکه شما مرا دوست داشتید و ایمان آوردید که من از نزد خدا بیرون آمدم.

۲۸  از نزد پدر بیرون آمدم و در جهان وارد شدم، و باز جهان را گذارده، نزد پدر می‌روم.

۲۹  شاگردانش بدو گفتند، هان اکنون علانیهًٔ سخن می‌گویی و هیچ مَثَل نمی‌گویی.

۳۰  الآن دانستیم که همه‌چیز را می‌دانی و لازم نیست که کسی از تو بپرسد. بدین جهت باور می‌کنیم که از خدا بیرون آمدی.

۳۱  عیسی به ایشان جواب داد، آیا الآن باور می‌کنید؟

۳۲  اینک، ساعتی می‌آید بلکه الآن آمده است که متفرّق خواهید شد هریکی به نزد خاصّان خود و مرا تنها خواهید گذارد. لیکن تنها نیستم زیرا که پدر با من است.

۳۳  بدین چیزها بهشما تکلّم کردم تا در من سلامتی داشته باشید. در جهان برای شما زحمت خواهد شد. و لکن خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شده‌ام.