Olympic Mountain Marmot

۸ . پیروزی خادم (۱۶:‏۱-‏۲۰ )

الف) زنان بر سر قبر خالی ( ۱۶:‏۱-‏۸ )

۱۶:‏۱-‏۴ در صبح روز یكشنبه (مریم و سالومه) برای تدهین جسد عیسی با حنوط به سر قبر آمدند. آنها می‌دانستند كه كارشان خیلی ساده نخواهد بود. آنها می‌دانستند كه سنگ بزرگی بر سر قبر غلطانیده شده است. آنها می‌دانستند كه دولت روم قبر را مهر و موم كرده و بوسیله سربازان محافظت می‌شود. ولی محبت از روی كوههای مشكلات می‌جهد تا به دلیل محبت خود برسد.

آنها صبح روز یكشنبه از اینكه سنگی را از در قبر غلطانیده دیدند، شگفت‌زده شدند. آنها به درون قبر نگاه كردند! چقدر اتفاق افتاده است كه ما بخواهیم احترام خود را به نجات‌دهنده نشان دهیم و مشكلات در جلوی ما خودبخود كنار رفته‌اند.

۱۶:‏۵-‏۶ آنها به قبر وارد شدند و فرشته‌ای را دیدند كه بصورت مردی در لباس سفید ظاهر شده است. او سریعاً با گفتن این كه عیسی برخاسته است، ترس ایشان را برطرف كرده قبر خالی بود.

۱۶:‏۷ سپس فرشته به آنها ماموریت داد تا مبشر خبر قیام خداوند باشند. آنها باید به شاگردان و پطرس می‌گفتند كه عیسی آنها را در جلیل خواهد دید. اشاره به پطرس، شاگردی كه خداوند را انكار كرده بود برای بیان مطلب خاصی بود. نجات‌دهنده قیام كرده، پطرس را انكار نكرده و هنوز او را محبت می‌نمود و دوست داشت كه او را ببینید. عمل خاص بازگشت باید به انجام می‌رسید. گوسفند گمراه باید به گله‌ی شبان برگردد. گمشده باید به خانه پدر برگردد.

۱۶:‏۸ زنان با ترس و سراسیمگی از قبر گریختند. آنها از گفتن اینكه چه اتفاقی افتاده است به كسی، بسیار ترسیدند. این زیاد عجیب نیست. این اهمیت دارد كه آنها تا به حال چقدر شجاع و وفادار بودند.

بسیاری از محققین به خاطر اینكه دو نسخه‌ی اصلی دستنویس مرقس فاقد آیات ۹-‏۲۰ هستند بر این باورند كه این آیات معتبر نیستند. بهرحال، مباحث زیادی درباره این متن وجود دارد:‏

۱. تقریباً همه نسخه‌های دستنویس یونانی دیگر و نوشته‌های آبای كلیسا، این متن را شامل می‌شوند.

۲. آیه ۸ یك پایان عجیب، جائی كه كلمه آخر (برای) آمده است خصوصا در متن یونانی می‌باشد. این كلمه به ندرت در پایان جمله می‌آید و در این كتاب نیز كمتر بكار رفته است.

۳. اگر بر طبق بعضی تعالیم، پایان اصلی متن مرقس گم شده باشد و این متن متاخرتر باشد، پس كلمات خداوند درباره حفاظت كلام خدا (متی۲۴:‏۳۵) ظاهرا ناكام مانده است.

۴. محتوای متن، راستین است.

۵. سبك و خصوصا كلمات كاملاً شبیه باب اول كتاب است. این امر ساختاری دستوری را نشان می‌دهد بدین معنی كه اول و آخر یك متن با هم، تراز دارند (آ ب پ ت و ت پ ب آ).

ب) ظاهر شدن به مریم مجدلیه (۱۶:‏۹-‏۱۱)

۱۶:‏۹ ظهور اول خداوند به مریم مجدلیه بود. اولین باری كه او عیسی را دیده بود، وی هفت دیو را از مریم خارج كرده بود. از آن پس، او با محبت از اموالش خداوند را خدمت می‌كرد. او شاهد مصلوب شدن خداوند بود و دید كه بدن او در كجا دفن شد.

ما از اناجیل دیگر در می‌یابیم كه او بعد از خالی یافتن قبر، دویده و پطرس و یوحنا را خبر كرد. در حین بازگشت، آنها قبر را خالی یافتند چنانچه بدیشان گفته بود. آنها به خانه بازگشتند ولی او نزدیك قبر ماند. پس از آن بود كه عیسی بر وی ظاهر شد.

۱۶:‏۱۰-‏۱۱ او دوباره به شهر بازگشت تا این خبر خوش را به شاگردانی كه دور هم جمع بودند ببرد. این بسیار عالی بود كه این امر حقیقت داشته باشد ولی آنها حرف مریم را باور نكردند.

پ) ظاهر شدن به دو شاگرد ( ۱۶:‏۱۲ -‏ ۱۳ )

۱۶:‏۱۲ شرح كامل این ماجرا در انجیل لوقا ۲۴:‏۱۳-‏۳۱ یافت می‌شود. در اینجا ما می‌خوانیم كه او بصورت دیگری به دو شاگرد در راه عموآس ظاهر شد. او به مریم بصورت باغبان ظاهر شد. حالا به نظر می‌آید كه بصورت یك مسافر ظاهر شده است. و آن عیسی است در بدن جلال یافته.

۱۶:‏۱۳ وقتی دو شاگرد به اورشلیم بازگشتند و به شاگردان خبر قیام نجات‌دهنده را گزارش دادند آنها نیز با همان ناباوری مواجه شدند كه مریم شده بود.

ت) ظاهر شدن به یازده نفر ( ۱۶:‏۱۴-‏۱۸ )

۱۶:‏۱۴ ظهور او به یازده نفر در همان مكانی انجام شد كه آنها یكشنبه عصر در آنجا بودند (لوقا۲۴:‏۳۶، یوحنا۲۰:‏۱۹-‏۲۴) و ۱-‏قرنتیان۱۵:‏۵). ا گر چه از شاگردان با عنوان آن یازده نامبرده شده است ولی ۱۰ نفر ایشان حاضر بودند. توما در این زمان غائب بود. عیسی شاگردان خود را برای عدم باور گزارش قیامش كه از مریم و دیگران شنیده و نپذیرفته بودند، توبیخ نمود.

۱۶:‏۱۵ آیه ۱۵ ماموریتی است كه خداوند در شب صعود به شاگردان داد. همچنین فاصله‌ای زمانی در بین آیات ۱۴ و ۱۵ وجود دارد. به شاگردان حكم شد كه انجیل را به جمیع خلایق موعظه كنند. هدف نجات‌دهنده جهان شمول شدن انجیل بود. او تصمیم گرفت كه این هدف را با آن یازده شاگرد كه همه چیز خود را به خاطر او ترك كرده بودند، به انجام رساند.

۱۶:‏۱۶ دو دلیل برای موعظه وجود دارد. بعضی‌ها كه ایمان می‌آورند، تعمید می‌یابند و نجات می‌یابند. بعضی‌ها نیز ایمان نیاورده و محكوم خواهند شد.

آیه ۱۶ بوسیله بعضی برای لزوم تعمید آب برای نجات‌یافتگان استفاده می‌شود. ما می‌دانیم كه این آیه برای این موضوع نمی‌تواند بكار رود به دلایل زیر:‏

۱. دزد بالای صلیب تعمید نیافته بود در وقتی كه از این اطمینان یافت كه با مسیح در فردوس خواهد بود (لوقا ۲۴:‏۴۳)

۲. غیر یهودیان قیصریه بعد از نجات یافتن تعمید گرفتند (اعمال رسولان۱۰:‏۴۴-‏۴۸)

۳. عیسی خودش شخصاً تعمید نداد (یوحنا۴:‏۱-‏۲)، اگر برای نجات یافتن، تعمید الزامی است پس چقدر شگفت‌آور ا ست كه عیسی تعمید نمی‌داد.

۴. پولس به خاطر اینكه عده كمی از قرنتیان را تعمید داده بود، خدا را شكر كرد (۱-‏قرنتیان۱:‏۱۴-‏۱۶)، اگر تعمید برای نجات الزامی بود، این شكر پولس غیرممكن می‌بود.

۵. تقریباً ۱۵۰ عبارت در عهدجدید عنوان می‌كند كه نجات تنها از راه ایمان امكان‌پذیر است. هیچ آیه یا آیاتی این نظریه نامعقول را تایید نمی‌كند.

۶. در عهدجدید تعمید به مرگ و دفن شدن مربوط می‌شود و نه تولد روحانی.

پس آیه ۱۶ چه معنایی دارد؟ ما معتقد هستیم كه این آیه را به عنوان عمل بیرونی و ظاهری برای نشان دادن ایمان معرفی می‌كند. تعمید یك شرط نجات نیست بلكه اعلانی خارجی برای شخص نجات‌یافته.

۱۶:‏۱۷-‏۱۸ عیسی در اینجا معجزاتی را توضیح می‌دهد كه همراه ایمان‌دارانی خواهند بود كه به انجیل ایمان آوردند. وقتی ما آیات را می‌خوانیم سئوال بدیهی این است كه آیا این آیات و نشانه‌ها امروزه نیز وجود دارند؟ ما اعتقاد داریم كه این آیات و نشانه‌ها برا ی دوران شاگردان مطلوب بوده است و پیش از اینكه كتاب‌مقدس كامل به شكل مطلوب در دسترس قرار گیرد بیشتر این نشانه‌ها در كتاب اعمال رسولان یافت می‌شود:‏

۱. بیرون كردن دیوها (۸:‏۷ و۱۶:‏۱۸ و۱۹:‏۱۱-‏۱۶)

۲. زبان‌های تازه (اعمال۲:‏۴-‏۱۱ و۱۰:‏۴۶ و۱۹:‏۶)

۳. برداشتن مارها (اعمال۲۸:‏۵)

۴. خوردن زهر قاتل بدون این كه ضرری برساند در كتاب اعمال رسولان ثبت نشده ولی به یوحنا و برنابا نسبت داده شده است (روایات تاریخی كلیسا)

۵. گذاشتن دست‌ها بر مریضان به جهت شفا (اعمال۳:‏۷-‏۱۹-‏۱ و۲۸:‏۸-‏۹)

هدف این معجزات چه بود؟ ما اعتقاد داریم كه جواب در عبرانیان۲:‏۳-‏۴ یافت می‌شود قبل از عهدجدید در شكل كامل امكان پذیر بود زیرا مردم برای اثبات آسمانی بودن انجیل درخواست آیات و معجزات می‌كردند. برای اثبات كردن موعظه‌ی خدا با نشانه‌ها و شواهدی خارق‌العاده و عطایای مختلف روح‌القدس این كار را انجام می‌دهد.

امروزه نیاز چندانی به این نشانه‌ها نیست. ما كتاب‌مقدس كاملی در اختیار داریم. اگر مردم به آن ایمان نیاورند، به هیچ طریق دیگری ایمان نخواهند آورد. مرقس نگفت كه معجزات تا به ابد ادامه خواهند یافت كلمات تا انقضای عالم در اینجا یافت نمی‌شود بلكه در متی۲۸:‏۱۸-‏۲۰.

به هرحال مارتین لوتر اعلام می‌كند كه نشانه‌ها در اینجا به كسانی مربوط می‌شود كه بدانها احتیاج دارند. زمانی كه احتیاج باشد و قبول انجیل برای مردم سخت باشد پس ما باید قطعاً این نشانه را به جا آوریم قبل از اینكه به پیام انجیل توهین شده و یا رد شود.

ث) صعود عیسی به دست راست ( ۱۶:‏۱۹-‏۲۰ )

۱۶:‏۱۹ چهل روز پس از قیام خداوند ما عیسی مسیح، او به سوی آسمان مرتفع شده به دست راست خدا كه مكان قدرت و شكوه است نشست.

۱۶:‏۲۰ در اطاعت از حكم او شاگردان مانند شعله‌های آتش به پیش رفتند، به انجیل موعظه كردند و مردم را برای نجات‌دهنده صید كردند. قدرت خدا با آنها بود. آیات و نشانه‌های وعده داده شده نیز موعظه آنها را و كلامی را كه می‌گفتند ثابت می‌كرد.

در اینجا روایت مرقس به پایان می‌رسد. با وجود مسیح در آسمان عده كمی از شاگردان بر روی زمین برای بشارت به دنیا و وقف و سرسپردگی كامل خویش برای خدا و این ماموریت مهم و ثمرات جاودانی آن باقی ماندند.

این ماموریت بزرگ در این دوران به ما سپرده شده و وظیفه‌ی ما است كه انجیل را به همه مردم برسانیم. یك سوم از مردمانی كه تا به حال بر روی این کره خاکی زیسته‌اند امروز با ما زندگی می‌کنند و تا چند سال دیگر، نیمی از مردمانی که پا بر این زمین گذاشته‌اند همعصر ما خواهند بود. با رشد سریع جمعیت، وظیفه‌ی ما نیز زیاد می‌شود ولی روش همیشه یكسان است:‏ شاگردان وفادار و امین با محبتی بیکران به مسیح كه هرگز کسی قربانی بهتر از این برای او ندارد.

اراده‌ی خدا، رساندن مژده انجیل به سراسر دنیا است. ما در این‌باره چه می‌كنیم؟

انجیل به روایت مرقس

فصل   ۱۶

۱  پس چون سَبَّت گذشته بود، مریممجدلیّه و مریم مادر یعقوب و سالومه حنوط خریده، آمدند تا او را تدهین کنند.

۲  و صبح روز یکشنبه را بسیار زود وقت طلوع آفتاببر سر قبر آمدند.

۳  و با یکدیگر می‌گفتند، کیست که سنگ را برای ما از سر قبر بغلطاند؟

۴  چون نگریستند، دیدند که سنگ غلطانیده شده است زیرا بسیار بزرگ بود.

۵  و چون به قبر درآمدند، جوانی را که جامهای سفید دربرداشت بر جانب راست نشسته دیدند. پس متحیّر شدند.

۶  او بدیشان گفت، ترسان مباشید! عیسی ناصری مصلوب را می‌طلبید؟ او برخاسته است! در اینجا نیست. آن موضعی را که او را نهاده بودند، ملاحظه کنید.

۷  لیکن رفته، شاگردان او و پطرس را اطّلاع دهید که پیش از شما به جلیل می‌رود. او را در آنجا خواهید دید، چنانکه به شما فرموده بود.

۸  پس بزودی بیرون شده از قبر گریختند زیرا لرزه و حیرت ایشان را فرو گرفته بود و به کسی هیچ نگفتند زیرا می‌ترسیدند.

۹  و صبحگاهان، روز اوّلِ هفته چون برخاسته بود، نخستین به مریم مجدلیّه که از او هفت دیو بیرون کرده بود ظاهر شد.

۱۰  و او رفته اصحاب او را که گریه و ماتم می‌کردند خبر داد.

۱۱  و ایشان چون شنیدند که زنده گشته و بدو ظاهر شده بود، باور نکردند.

۱۲  و بعد از آن به صورت دیگر به دو نفر از ایشان در هنگامی که به دهات می‌رفتند، هویدا گردید.

۱۳  ایشان رفته، دیگران را خبر دادند، لیکنایشان را نیز تصدیق ننمودند.

۱۴  و بعد از آن بدان یازده هنگامی که به غذا نشسته بودند ظاهر شد و ایشان را به‌سبب بی‌ایمانی و سخت دلی ایشان توبیخ نمود زیرا به آنانی که او را برخاسته دیده بودند، تصدیق ننمودند.

۱۵  پس بدیشان گفت، در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید.

۱۶  هر که ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و امّا هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد.

۱۷  و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند

۱۸  و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند، ضرری بدیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند، شفا خواهند یافت.

۱۹  و خداوند بعد از آنکه به ایشان سخن گفته بود، به سوی آسمان مرتفع شده، به دست راست خدا بنشست.

۲۰  و ایشان بیرون رفته، در هر جا موعظه می‌کردند و خداوند با ایشان کار می‌کرد و به آیاتی که همراه ایشان می‌بود، کلام را ثابت می‌گردانید.