Lion Crown Lamb

ی. سقوط بابل عظیم (‌باب‌های ۱۷ و ۱۸)

۱۷:‏۱و۲ یکی از آن هفت فرشته، از یوحنا دعوت می‌کند که به قضای (داوری) فاحشه بزرگ شهادت دهد. این همان سیستم بزرگ مذهبی و تجاری با سران رومی است. بسیاری بر این عقیده‌اند که ‌باب ۱۷ مکاشفه، به تشریح بابل مذهبی و ‌باب ۱۸ به تشریح بابل تجارتی پرداخته است. بابل مذهبی قطعاً شامل مسیحیان مرتد، اعم از پروتستان و کاتولیک می‌باشد. همچنین احتمالاً می‌تواند به خوبی معرف کلیسای جامع جهانی باشد. به این توصیف توجه کنید:‏ فاحشه بزرگ بر آبهای بسیار نشسته است و حوزه‌ی وسیعی از دنیای غیریهودی را در کنترل دارد.

پادشاهان جهان متهم هستند که با او زنا کرده‌اند. او رهبران سیاسی را با سازش و توطئه، اغوا نموده است. ساکنان زمین از خمر زنای او مست شده‌اند، یعنی شمار بسیاری تحت نفوذ شریرانه او قرار گرفته‌اند و در فلاکت و بدبختی سقوط کرده‌اند.

۱۷:‏۳ کلیسای مرتد در زنی که بر وحش قرمزی سوار است دیده می‌شود. اخیراً در ‌باب ۱۳ مشاهده نمودیم که این جانور، امپراتوری رم احیا شده (وگاهی اوقات سرِ امپراتور) است. این وحش قرمز رنگ پر از نام‌های کفر و دارای هفت سروده شاخ می‌باشد.

۱۷:‏۴ برای مدتی چنین به نظر می‌رسد که کلیسای دروغین بر امپراتوری تفوّق یافته است. زن با وضعیتی روحانی و آسمانی، پوشیده با نمادهایی حاکی از ثروت بیکران خود، در حال نشان دادن پیاله زرینی از کارهای خود است.

۱۷:‏۵ بر پیشانی این زن عبارت مرموزی نوشته شده است:‏ سرّ و بابل عظیم و مادر فواحش و خباثت دنیا.» این کلیسایی است که خون مسیحیان شهید را در طی قرون متمادی به خاک ریخته است، و هنوز هم ادامه می‌دهد و از خون آنها می‌نوشد.

۱۷:‏۶ یوحنا هم مانند بسیاری دیگر وقتی آن زن را می‌بیند که از خون مقدسین مست شده است، بینهایت تعجب می‌کند. این آیه اشاره به مقدسین تمام قلمرو کلیسائی در تاریخ مخصوصاً به شهدای عیسی در طول دوره‌ی عذاب می‌باشد.

۱۷:‏۷و۸ اینک فرشته به تشریح «سرّزن و وحش» برای یوحنا می‌پردازد و می‌گوید آن جانوری را که دیدی (امپراتوری رم در گذشته) دیگر نیست؛ (ساقط شده، و مانند هر فرمانروایی جهانی دوامی نخواهد داشت)؛ از هاویه خواهد آمد (به شکل اهریمن خاصی ظاهر خواهد شد)؛ به هلاکت خواهد رفت (و سرانجام مطلقاً از بین خواهد رفت). احیاء امپراتوری و ظهور رهبر جذابش بی‌ایمانان جهان را حیرت زده خواهد نمود.

۱۷:‏۹ فرشته می‌گوید که این پدیده ذهن حکیم را به چالش می‌خواند. هفت سر، هفت کوه می‌ باشد که زن بر آنها نشسته است. تفسیری سنتی از این آیه می‌گوید که كانون هرزگی در رم است که بر هفت تپه ساخته شده است.

۱۷:‏۱۰ بعضی از مفسرین می‌گویند که این هفت پادشاه نماد هفت نوع حاکمیت رومی می‌باشد، پاره‌ای دیگر می‌گویند آنها هفت امپراتور واقعی رم می‌باشند، و برخی دیگر می‌گویند که این پادشاهان معرف قدرت عظیم جهانی می‌باشند:‏ مصر، آشور، بابل، ایران، یونان، رم و امپراتوری رم که در آینده احیاء می‌شود.

۱۷:‏۱۱ پادشاه هشتم را گاه سرِ زنده شده امپراتوری رم و گاه ضدمسیح تعریف کرده‌اند. ممکن است مفهوم دقیق این نبوّت‌ تا زمان وقوعش هرگز روشن نشود.

۱۷:‏۱۲ ممکن است که عبارت ده شاخ نمادی از پادشاهان آینده باشند که تحت نظارت وحش رم، خدمت خواهند نمود. آنها تنها مدت یک ساعت سلطنت خواهند نمود و این مدت کوتاهی است (آیه دهم).

۱۷:‏۱۳ این ده پادشاه به اتفاق هم قوت و قدرت خود را به وحش رم تفویض می‌کنند. به کلامی دیگر ده کشور (یا حکومت) حق حاکمیت ملی خود را به او می‌دهند.

۱۷:‏۱۴ سپس این امپراتوری شکل گرفته جدید، به جنگ با عیسای مسیح خداوند در هنگام بازگشتنش به زمین و در پایان دوره‌ی عذاب خواهد پرداخت. ولی همانطور که واترلو سرنوشت تلخی برای ناپلئون بود، او نیز در این نبرد واترلوی خود را خواهد دید. هرچند که عیسی برّه است، اما رب‌ الارباب و پادشاه پادشاهان نیز می‌باشد، و پیروان او خوانده شده و برگزیدگان امین‌اند.

۱۷:‏۱۵ فرشته اینک به تشریح آبها در آیه اول و قوم‌ها، جماعت‌ها و امت ‌ها می‌پردازد:‏ فاحشه بر روی آبها نشسته است به طوری که سلطه‌ی خود را بر بخش بزرگی از جمعیت نشان می‌دهد.

۱۷:‏۱۶ چنین به نظر می‌رسد که امپراتوری احیاء شده‌ی رم داوطلبانه خود را تحت سلطه‌ی او قرار داده، و یا حداقل مدتی تحت نفوذ کلیسای فاسد قرار گرفته است. ولی به هر حال بالاخره این یوغ نامناسب را از گردنش باز می‌کند و او را نابود می‌کند. فاحشه، منفور، عریان و بینوا در جایی که نشسته است توسط وحش سوزانده می‌شود.

۱۷:‏۱۷ خدا در پشت صحنه تمام این وقایع است و هموست که حکومت‌ها را تحت حکومت وحش رم متحد می‌کند و سپس بر علیه فاحشه برمی‌انگیزد، همه این امور برای این است که کلام و اراده‌ی خدا تحقق یابد.

۱۷:‏۱۸ آن شهر عظیم که بر پادشاهان جهان سلطنت می‌کند، شهر عظیم بابل است. ولی بعد آن چنان که دیدیم، مرکز فرماندهی یک زن در رم است.

مکاشفه

فصل   ۱۷

۱   و یکی از آن هفت فرشته‌ای که هفت پیاله را داشتند، آمد و به من خطاب کرده، گفت، بیا تا قضای آن فاحشه بزرگ را که بر آبهای بسیار نشسته است به تو نشان دهم،

۲   که پادشاهان جهان با او زنا کردند و ساکنان زمین، از خَمر زنای او مست شدند.

۳   پس مرا در روح به بیابان برد و زنی را دیدم بر وحش قرمزی سوار شده که از نامهای کفر پر بود و هفت سر و ده شاخداشت.

۴   و آن زن، به ارغوانی و قرمز ملبّس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزیّن و پیالهای زرّین به دست خود پر از خبائث و نجاسات زنای خود داشت.

۵   و بر پیشانیاش این اسم مرقوم بود، سِرّ و بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا.

۶   و آن زن را دیدم، مست از خون مقدّسین و از خون شهدای عیسی و از دیدن او بی‌نهایت تعجّب نمودم.

۷   و فرشته مرا گفت، چرا متعجّب شدی؟ من سِرّ زن و آن وحش را که هفت سر و ده شاخ دارد که حامل اوست، به تو بیان می‌نمایم.

۸   آن وحش که دیدی، بود و نیست و از هاویه خواهد برآمد و به هلاکت خواهد رفت؛ و ساکنان زمین، جز آنانی که نامهای ایشان از بنای عالم در دفتر حیات مرقوم است، در حیرت خواهند افتاد از دیدن آن وحش که بود و نیست و ظاهر خواهد شد.

۹   اینجاست ذهنی که حکمت دارد. این هفت سر، هفت کوه می‌باشد که زن بر آنها نشسته است؛

۱۰  و هفت پادشاه هستند که پنج افتاده‌اند و یکی هست و دیگری هنوز نیامده است و چون آید می‌باید اندکی بماند.

۱۱  و آن وحش که بود و نیست، هشتمین است و از آن هفت است و به هلاکت می‌رود.

۱۲  و آن ده شاخ که دیدی، ده پادشاه هستند که هنوز سلطنت نیافته‌اند بلکه یک ساعت با وحش چون پادشاهان قدرت می‌یابند.

۱۳  اینها یک رأی دارند و قوّت و قدرت خود را به وحش می‌دهند.

۱۴  ایشان با برّه جنگ خواهند نمود و برّه بر ایشان غالب خواهد آمد، زیرا که او ربّالارباب و پادشاه پادشاهان است و آنانی نیزکه با وی هستند که خوانده‌شده و برگزیده و امینند.

۱۵  و مرا می‌گوید، آبهایی که دیدی، آنجایی که فاحشه نشسته است، قومها و جماعتها و امّت‌ها و زبانها می‌باشد.

۱۶  و امّا ده شاخ که دیدی و وحش، اینها فاحشه را دشمن خواهند داشت و او را بینوا و عریان خواهند نمود و گوشتش را خواهند خورد و او را به آتش خواهند سوزانید،

۱۷  زیرا خدا در دل ایشان نهاده است که ارادهٔ او را بجا آرند و یک رأی شده، سلطنت خود را به وحش بدهند تا کلام خدا تمام شود.

۱۸  و زنی که دیدی، آن شهر عظیم است که بر پادشاهان جهان سلطنت می‌کند.