Lion Crown Lamb

 

۲۲:‏۱-‏۲ نهری از آب حیات كه از تخت خدا و برّه جاری می‌شود و در وسط شارع عام كه بر هر دو كناره‌اش درخت حیات روئیده است و دوازده نوع میوه می‌آورد، به‌ یوحنا نشان داده می‌شود. میوه‌های این درخت دیگر میوه ممنوع نمی‌باشند و این دلالت دارد بر تجویز همیشگی خدا برای ثمردهی هر فصل. برگ‌های آن درخت برای شفای امت‌ها می‌باشد، و این تمثیل روشنی برای بیان این حقیقت است كه ساكنین آن دیار از سلامت كامل برخوردار خواهند بود.

۲۲:‏۳-‏۵ آ.تی.پریسون، این آیات را بدین طریق تفسیر كرده است:‏

«دیگر هیچ لعنت نخواهد بود» -‏ بی‌گناهی كامل.

«و تخت خدا و برّه در آن خواهد بود» -‏ حكومت كامل.

«و بندگانش او را عبادت خواهند كرد» -‏ خدمت كامل.

«و چهره‌ی او را خواهند دید» -‏ ارتباط كامل.

«و اسم وی بر پیشانی ایشان خواهد بود» -‏ شباهت كامل.

«و دیگر شب نخواهد بود» -‏ خوشبختی كامل.

«و تا ابدالاباد سلطنت خواهند كرد» -‏ جلال كامل.

س. آخرین اخطارها، تسلی، دعوت، و طلب بركت در دعای خیر (۲۲:‏۶-‏۲۱)

۲۲:‏۶ فرشته بار دیگر ارزش آنچه را كه بر یوحنا آشكار شده است، به او یادآوری می‌كند:‏ «خداوند خدا... فرشته‌ی خود را فرستاد تا به‌ بندگان خود، آنچه را كه می‌باید واقع شود، نشان دهد.»

۲۲:‏۷ اوج و كانون اصلی همه چیز ظهور پرجلال نجات‌دهنده خواهد بود. او ما را مطمئن می‌سازد كه به‌ زودی می‌آید. این كلمه ممكن است هم‌فوری باشد و هم‌ناگهانی. ولی « به‌ زودی» ارجح است. بركت خاصی به‌ كسی كه كلام نبوت این كتاب را نگاه می‌دارد، وعده داده شده است. ما نیز می‌تواینم این كلام نبوت را در زیستن با امید او نگه داریم.

۲۲:‏۸-‏۹ وقتی كه یوحنا این امور را می‌شنود و می‌بیند، به‌ پای فرشته می‌افتد، ولی فرشته او را منع می‌كند. فرشته فقط یك مخلوق خداست، تنها خدا شایسته ستایش است.

۲۲:‏۱۰ یوحنا نمی‌بایست كه كلام نبوّت را مهر كند، چونكه وقت تحقق نبوت نزدیك بود.

مهر كردن در اینجا به‌ معنی به‌ تعویق انداختن افشاگری است.

۲۲:‏۱۱ وقتی زمان تحقق نبوت می‌رسد، ظالم همچنان ظالم خواهد ماند. خبیث در وقتی كه خداوند به‌ زمین بازمی‌گردد، دیگر شانسی برای عوض شدن ندارد، ولی عادلان به‌ عدالت ادامه خواهند داد، و مقدسان در تقدس خواهند زیست.

۲۲:‏۱۲-‏۱۳ بار دیگر خداوند بازگشت خود را به‌ زودی، اعلام می‌دارد. زمان بازگشت او همزمان با وعده‌ی جزا دادن به‌ مردم بر حسب اعمالشان می‌باشد. بار دیگر خداوند، خود را در لقب الف و یاء، معرفی می‌كند -‏ كسی كه همه چیز را آفریده است، پرده را بر صحنه زمان، می‌كشد.

۲۲:‏۱۴ این آیه را اینگونه هم می‌شود قرائت كرد:‏ «خوشا به‌ حال آنانی كه احكام خدا را انجام می‌دهند.» و یا «خوشا به‌ حال آنانی كه جامه‌های خود را می‌شویند.» هیچ یك از این قرائت‌ها آموزنده نجات از طریق اعمال نمی‌باشند، بلكه اعمال میوه و منفعت نجات می‌باشد. تنها ایمانداران واقعی به‌ درخت حیات و شهر ابدی دست می‌یابند.

۲۲:‏۱۵ سگان، جادوگران، زانیان، قاتلان، و بت‌پرستان و دروغ‌گویان برای همیشه از ورود به‌ بهشت محروم خواهند شد. شاید منظور از سگان فاحشگان (تثنیه ۲۳:‏۱۸)، امت‌های ناپاك (متی ۱۵:‏۲۶)، و یا یهودی‌گرایان (فیلپیان ۳:‏۲) باشد.

۲۲:‏۱۶ خداوند فرشته خود را با این پیغام به‌ كلیسا‌‌ها می‌فرستد. خداوند از خودش با نام ریشه و نسل داود، یاد می‌كند. خدا در خدایی خود خالق داود و در انسانیت خود از نسل داود است. ستاره‌ی درخشنده صبح قبل از طلوع آفتاب در آسمان ظاهر می‌شود. عیسی اولین وارد شونده كلیسا به‌ صورت ستاره درخشنده صبح خواهد بود. این مرحله‌ای است كه در «ربایش» صورت می‌گیرد. اما بعداً به‌ صورت آفتاب عدالت خواهد آمد و «بر بالهای وی شفا خواهد بود (ملاكی ۴:‏۲).

۲۲:‏۱۷ دو راه برای درك این آیه وجود دارد:‏ اول اینكه ممكن است اشاره به‌ اعلام انجیل توسط روح و عروس باشد -‏ هنگامی كه شنوندگان برای آمدن نزد مسیح به‌ جهت كسب نجات اعلام تشنگی كنند. و یا اولین كاربرد كلمه «بیا» ممكن است دعا برای تعجیل آمدن مسیح باشد، كه با دو دعوت به‌ «آمدن» نجات نیافتگان دنبال می‌شود، مبنی بر اینكه برای كسب آب حیات (نجات) نزد مسیح بیایند و آماده آمدن او باشند.

۲۲:‏۱۸-‏۱۹ اگر انسان چیزی بر این كتاب نبوت بیافزاید، متحمل بلاهایی می‌شود كه در این كتاب، مكتوب است. چونكه موضوعات این كتاب چكیده كتاب‌مقدس است، هرگونه دستكاری در آن عواقب وخیمی دارد.

مجازاتی مشابه مجازات فوق بر هر كسی كه «از این كلام نبوت چیزی كم كند» اعمال خواهد شد. این مجازات شامل تفسیر كتاب نخواهد شد، بلكه شامل هجوم همه‌جانبه به‌ الهام خدا و تمامی كتب‌مقدس خواهد بود. جریمه چنین كارهایی مجازات ابدی است و خدا كسی را كه مرتكب چنین عملی شود، نصیب او را از درخت حیات منقطع خواهد كرد. و این یعنی كه هرگز در بركات آنهایی كه دارای حیات جاودانی هستند، سهیم نخواهد شد.

۲۲:‏۲۰ كتاب مكاشفه با یك وعده و یك بركت به‌ پایان می‌رسد. وعده این است كه عیسای مسیح خداوند، بزودی می‌آید. آن چنان كه قبلاً گفتیم، این كلمه هم می‌تواند معنی فوری را بدهد و هم معنی ناگهانی. امید به‌ برگشت ناگهانی، هیجان آن انتظار و نگرانی را، كه در امید به‌ زود برگشتن است، نمی‌رساند. هر شخصی آمرزیده‌شد‌ه‌ای به‌ این امید متبارك چنین پاسخ می‌دهد:‏ «آمین بیا، ای خداوند عیسی!»

پیدایش مكاشفه
آفرینش آسمان و زمین (پیدایش ۱:‏۱). نابودی آسمان و زمین (مكاشفه ۲۰:‏۱۱).
شروع حاكمیت شیطان بر زمین (پیدایش ۳:‏۱). افكنده شدن شیطان به‌ دریاچه آتش (مكاشفه ۲۰:‏۱۰).
ورود گناه به‌ جهان (پیدایش ۳:‏۱ـ۷). رفع گناه از زمین (مكاشفه ۲۱:‏۲۷).
نفرین شدن آفرینش (پیدایش ۳:‏۱ـ۷). رفع نفرین (مكاشفه ۲۲:‏۳).
جریمه خوردن از میوه درخت حیات (پیدایش ۳:‏۲۴). دسترسی به‌ درخت حیات بدون ممانعت (مكاشفه ۲۲:‏۲ و۱۹).
خلع ید انسان از حاكمیت باغ عدن (پیدایش ۳:‏۲۴). پذیرفته شدن انسان در فردوس (مكاشفه ۲۲:‏۱ـ۷).
ورود مرگ به‌ جهان (پیدایش ۲:‏۱۷؛۵:‏۵). نابودی ابدی مرگ (مكاشفه ۲۱:‏۴).
ازدواج آدم اول (پیدایش ۴:‏۱). ازدواج آدم آخر (مكاشفه ۱۹:‏۷).
شروع اندوه و رنج انسان (پیدایش ۳:‏۱۶). پایان اندوه و رنج انسان (مكاشفه ۲۱:‏۴).

۲۲:‏۲۱ و اینك به‌ اخرین بركت این كتاب عجیب مكاشفه و كلام خدا می‌رسیم. پایانی مسالمت‌آمیز بر كتابی كه مملو از داوری رعدآسای خداست.

یوحنا «فیض خداوند ما عیسی مسیح» را آرزو می‌نماید كه با همه‌ی مردم خدا باشد.

معمولاً سه قرائت از این آیه وجود دارد:‏

۱-‏ یوحنا فیض مسیح را برای همه می‌طلبد -‏ كه این مورد با توجه به‌ اعمال خشم خدا بر اكثریت، به‌ سختی در زمینه اصلی كتاب مكاشفه می‌گنجد.

۲-‏ قرائت سنتی بهتر است:‏ درخواست فیض خدا برای «همه‌ی شما»، حاكی از این است كه بسیاری از شنوندگان و خوانندگان مكاشفه، ایمانداران واقعی خواهند شد.

۳-‏ بهترین قرائت، با توجه به‌ تضاد شدیدی كه بین مقدسین و گناهكاران در این كتاب یافت می‌شود این است كه:‏ «فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه‌ی شما مقدسین باد، آمین.»

مکاشفه

فصل   ۲۲

۱   و نهری از آب حیات به من نشان داد که درخشنده بود، مانند بلّور و از تخت خدا و برّه جاری می‌شود.

۲   و در وسط شارعِ عامِّ آن و بر هر دو کناره نهر، درخت حیات را که دوازده میوه می‌آوَرَد، یعنی هر ماه میوهٔ خود را می‌دهد؛ و برگهای آن درخت برای شفای امّت‌ها می‌باشد.

۳   و دیگر هیچ لعنت نخواهد بود و تختخدا و برّه در آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود.

۴   و چهره او را خواهند دید و اسم وی بر پیشانیِ ایشان خواهد بود.

۵   و دیگر شب نخواهد بود و احتیاج به چراغ و نور آفتاب ندارند، زیرا خداوند خدا بر ایشان روشنایی می‌بخشد و تا ابدالآباد سلطنت خواهند کرد.

۶   و مرا گفت، این کلامْ امین و راست است و خداوند خدای ارواحِ انبیا، فرشته خود را فرستاد تا به بندگان خود آنچه را که زود می‌باید واقع شود، نشان دهد.

۷   و اینک، به زودی می‌آیم. خوشابحال کسی که کلام نبوّت این کتاب را نگاه دارد.

۸   و من، یوحنّا، این امور را شنیدم و دیدم و چون شنیدم و دیدم، افتادم تا پیش پایهای آن فرشته‌ای که این امور را به من نشان داد سجده کنم.

۹   او مرا گفت، زنهار نکنی، زیرا که هم‌خدمت با تو هستم و با انبیا یعنی برادرانت و با آنانی که کلام این کتاب را نگاه دارند. خدا را سجده کن.

۱۰  و مرا گفت، کلام نبوّت این کتاب را مُهر مکن زیرا که وقت نزدیک است.

۱۱  هر که ظالم است، باز ظلم کند و هر که خبیث است، باز خبیث بماند و هر که عادل است، باز عدالت کند و هر که مقدّس است، باز مقدّس بشود.

۱۲  و اینک، به زودی می‌آیم و اجرت من با من است تا هر کسی را بحسب اعمالش جزا دهم.

۱۳  من الف و یاء و ابتدا و انتها و اوّل و آخر هستم.

۱۴  خوشابحال آنانی که رختهای خود را می‌شویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و بهدروازه‌های شهر درآیند،

۱۵  زیرا که سگان و جادوگران و زانیان و قاتلان و بت‌پرستان و هر که دروغ را دوست دارد و به عمل آورد، بیرون می‌باشند.

۱۶  من عیسی فرشته خود را فرستادم تا شما را در کلیساها بدین امور شهادت دهم. من ریشه و نسل داود و ستاره درخشنده صبح هستم.

۱۷  و روح و عروس می‌گویند، بیا! و هر که می‌شنود بگوید، بیا! و هر که تشنه باشد، بیاید و هر که خواهش دارد، از آب حیات بی‌قیمت بگیرد.

۱۸  زیرا هر کس را که کلام نبوّت این کتاب را بشنود، شهادت می‌دهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود.

۱۹  و هر گاه کسی از کلام این نبوّت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدّس و از چیزهایی که در این کتاب نوشته است، منقطع خواهد کرد.

۲۰  او که بر این امور شاهد است، می‌گوید، بلی، به زودی می‌آیم! آمین. بیا، ای خداوند عیسی!

۲۱   فیض خداوند ما عیسی مسیح با همهٔٔ شما باد. آمین.