Lion Crown Lamb

د. نجات در عذاب بزرگ (باب ۷)

باب ۷ کتاب مکاشفه در بین مهر ششم و هفتم قرار دارد و دو گروه مهم از ایمانداران را به ما نشان می‌دهد. این باب پاسخ سوالات مطرح شده در پایان باب ۶ را می‌دهد:‏ «کیست که می‌تواند ایستاد؟» این افراد در این باب کسانی توصیف شده‌اند که در صحنه باقی می‌مانند و کسانی كه برگزیده شده‌اند تا همراه با مسیح وارد دوره‌ی هزار ساله شوند.

۷:‏۱-‏۴ رویای چهار فرشته -‏ ایستاده بر چهار گوشه‌ی زمین و بازداشتن بادها، بدین معنی است که طوفان بزرگ جهانی در راه است.

به هر حال، به فرشته‌ها فرمان داده شده از بروز این فاجعه تا زمان مهر زدن به پیشانی بندگان خدا، جلوگیری کنند. دوازده هزار نفر از هر قبیله اسرائیل مهر می‌شوند.

۷:‏۵-‏۸ تعداد ۱۴۴۰۰۰ نفر، قطعاً ایمانداران یهودی هستند و نه اعضاء پاره‌ای از فرق غیریهودی قرن بیستم. این مقدسین یهودی در اولین وحله‌ی دوره‌ی عذاب نجات یافته‌اند. مهری که بر پیشانی دارند آنها را به عنوان متعلقین به خدا مشخص کرده است و تضمینی است مبنی بر اینکه آنها در هفت سال اول دوره‌ی عذاب، مصون خواهند ماند.

در این لیست از دو قبیله افرایم و دان نامی برده نشده است. شاید آنها به دلیل اینکه رهبران بت‌پرستی بوده‌اند، حذف شده‌اند. عده‌ای فکر می‌کنند که «ضد مسیح» از قبیله دان می‌آید (پیدایش ۴۹:‏۱۷). قبایل یوسف و لاوی شامل این لیست هستند. بدون شک قبیله یوسف جای پسرش افرایم را گرفته است.

۷:‏۹ مردمی که در این بخش به آنها اشاره شده، مردمی از هر امت و قبیله و قوم و زبان می‌باشند. آنهادر پیش تخت در حضور برّه به جامه‌های سفید آراسته (اعمال عادلانه مقدسین ۱۹:‏۸)، ایستاده‌اند و در دست خود شاخه‌های نخل که نماد پیروزی است، گرفته‌اند.

۷:‏۱۰ آنها قوم‌هائی غیریهودی هستند که در طول دوره‌ی عذاب بزرگ با ایمان به عیسای خداوند، نجات خواهند یافت. آنها در سرودی که می‌سرایند نجات خود را جشن گرفته و نجات خود را منتسب به خدا و برّه می‌نمایند.

۷:‏۱۱، ۱۲ فرشتگان... پیران و چهار حیوان با هم خدا را سجده می‌کنند، هر چند که به قول سراینده:‏ «فرشتگان شادی حاصله از نجات را احساس نمی‌کنند.» ولی آنها هم با خوانندگان سرود همصدا می‌شوند و برکت و جلال و حکمت و سپاس و اکرام و قوت و توانایی خدا را اعلام می‌نمایند.

۷:‏۱۳، ۱۴ وقتی که یکی از پیران از یوحنا می‌پرسد، اشخاصی که ملبّس به لباس سفید هستند، کیانند واز کجا آمده‌اند و یوحنا اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، ولی علاقه مند است بفهمد. سپس پیر توضیح می‌دهد که ایشان کسانی می‌باشند که از عذاب سخت بیرون آمده‌اند و لباس خود را به خون برّه شست و شو کرده‌اند. اف. بی. مایر می‌نویسد:‏ «وقتی ما با یک راز غیرقابل توضیح رودر رو می‌شویم، چقدر تسلی بخش است که در ایمانی کامل بگوئیم، خدایا تو داناترینی.»

۷:‏۱۵ در این آیه به مکان حضور و خدمت پیران پرداخته شده است. شاگردان کتاب‌مقدس موافق با وجود انبوه قوم‌های غیریهودی در آسمان یا دوره‌ی هزار ساله در زمین نیستند. در رابطه با برکات گفته شده، وجود آنها در هر محل واقعی است. اگر هزاره در مد نظر است، آنگاه تخت خدا و هیکل او اشاره به هیکلی است که در طول دوران ملکوت در اورشلیم قرار خواهد گرفت (حزقیال ۴۰-‏۴۴).

توجه داشته باشید به برکاتی که نام برده شده:‏

نزدیکی کامل. از این جهت ]‏آنها[ پیش روی تخت خدایند. خدمت کامل. آنها شبانه روز در هیکل خدا، او را خدمت می‌کنند. مشارکت کامل:‏ آن تخت‌نشین، خیمه خود را بر ایشان برپا خواهد داشت. ۷:‏۱۶ رضایت کامل:‏ ]‏آنها[ دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد.
امنیت کامل:‏ آفتاب و هیچ گرما بر ایشان نخواهد رسید.
۷:‏۱۷ راهنمائی کامل:‏ زیرا برّه‌ای که در میان تخت است، شبان ایشان خواهد بود و بر چشمه‌ های آب حیات، ایشان را راهنمائی خواهد نمود. شادی کامل:‏ خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد.

مکاشفه

فصل   ۷

۱   و بعد از آن دیدم چهار فرشته، بر چهار گوشه زمین ایستاده، چهار باد زمین را باز می‌دارند تا باد بر زمین و بر دریا و بر هیچ درخت نوزد.

۲   و فرشته دیگری دیدم که از مَطلَع آفتاب بالا می‌آید و مُهر خدای زنده را دارد. و به آن چهار فرشته‌ای که بدیشان داده شد که زمین و دریا را ضرر رسانند، به آواز بلند ندا کرده،

۳   می‌گوید، هیچ ضرری به زمین و دریا و درختان مرسانید تا بندگان خدای خود را بر پیشانیِ ایشان مُهر زنیم.

۴   و عدد مهرشدگان را شنیدم که از جمیعِ اسباطِ بنی‌اسرائیل، صد و چهل و چهار هزار مُهر شدند.

۵   و از سبط یهودا دوازده هزار مهر شدند؛ و از سبط رَؤبِین دوازده هزار؛ و از سبط جاد دوازده هزار؛

۶   و از سبط اَشیر دوازده هزار؛ و از سبط نَفْتالیم دوازده هزار؛ و از سبط مَنَسّی دوازده هزار

۷   ؛۷ و از سبط شمعون دوازده هزار؛ و از سبط لاوی دوازده هزار؛ و از سبط یَسّاکار دوازده هزار؛

۸   از سبط زبولون دوازده هزار؛ و از سبط یوسف دوازده هزار؛ و از سبط بنیامین دوازده هزار مُهر شدند.

۹   و بعد از این دیدم که اینک، گروهی عظیم که هیچ‌کس ایشان را نتواند شمرد، از هر امّت و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور برّه به جامه‌های سفید آراسته و شاخه‌های نخل به دست گرفته، ایستاده‌اند

۱۰  و به آواز بلند ندا کرده، می‌گویند، نجات، خدای ما را که بر تخت نشسته است و برّه را است.

۱۱  و جمیع فرشتگان در گرد تخت و پیران و چهار حیوان ایستاده بودند. و در پیش تخت به روی درافتاده، خدا را سجده کردند

۱۲  و گفتند، آمین! برکت و جلال و حکمت و سپاس و اکرام و قوّت و توانایی، خدای ما را باد تا ابدالآباد. آمین.

۱۳  و یکی از پیران متوجّه شده، به من گفت، این سفیدپوشان کیانند و از کجا آمده‌اند؟

۱۴  من او را گفتم، خداوندا تو می‌دانی! مرا گفت، ایشان کسانی می‌باشند که از عذاب سخت بیرون می‌آیند و لباس خود را به خون برّه شستوشو کرده، سفید نموده‌اند.

۱۵  از این جهت پیش روی تخت خدایند و شبانه‌روز در هیکل او وی را خدمت می‌کنند و آن تختنشین، خیمهٔ خود را بر ایشان برپا خواهد داشت.

۱۶  و دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد و آفتاب و هیچ گرما بر ایشاننخواهد رسید.

۱۷  زیرا برّه‌ای که در میان تخت است، شبان ایشان خواهد بود و به چشمه‌های آب حیات، ایشان را راهنمایی خواهد نمود؛ و خدا هر اشکی را از چشمانِ ایشان پاک خواهد کرد.