Main Banner

فصل نوزدهم

خوان (میز نان تقدمه)

خروج ۲۵: ۲۳ ــ ۳۰

تابوت به همراه کرسی رحمت و کروبین، از منحصر به فرد ترین وسایلی بودند که در قرس الاقداس وجود داشتند. چیز دیگری در صحن حضور خدا وجود نداشت. اما پس از آن و پس از گذر از حجاب (برای لحظه ای منظره خیمه را از بالا در ذهن خود ترسیم نمایید)  مسکن قرار داشت که کاهن وظایف روزانه خود را در آنجا انجام می داد. در این قسمت سه ظرف وجود داشت ــ خوان (نیز نان تقدمه)، شمعدان طلای ناب و مذبح بخور اگر چه هنوز به مذبح بخور نپرداخته ایم. در ترتیبی که در آیات ذکر شده است خوان اولین آنها است، که اکونو به شرح آن می پردازیم.

« و خوانی از چوب شطین بساز که طولش دو ذراع و عرضش یک ذراع و بلندیش یک ذراع  و نیم باشد. و آن را به طلای خالص بپوشان و تاجی از طلا به هر طرفش بساز. و حاشیه ای به قدر چهار انگشت به اطرافش بساز، و برای حاشیه اش تاجی زرین از هر طرف بساز. و چهار حلقه زرین برایش بساز، و حلقه ها در برابر حاشیه باشد تا خانه ها به جهت عصاها برای برداشتن خوان. و عصاها را از چوب شطیم بساز و آنها را به طلا بپوشان تا خوان را بدانها بر دارند. و صحنها و کاسه ها و جامها و پیاله هایش را که به آنها هدایای ریختنی می ریزند بساز، آنها را از طلای خاص بساز. و نان تقدمه را بر خوان، همیشه به حضور من بگذار»  (آیات ۲۳ ــ ۳۰).

ترکیب ساخت خوان نیز به مانند تابوت است. خوان نیز از چوب شطیم ساخته شده و روکشی از طلابی ناب داشت (آیات ۲۲ ــ۲۵). از این رو همان معنا را خواهد داشت ــ چوب شطیم بیانگر انسانیت است، و طلا که بیانگر مسایل الهی است. پس این مسیح است، مسیحی که ذات انسانی و الهی را در یک شخص در آمیخته بود.  در واقع این امر زیبایی خیمه و هر چیزی که به آن تعلق دارد را نشان می دهد. و این مسیح است که در هر قسمت خیمه دیده می شود و به انحاء گوناگون کمالات و جمالات او در خود او نمایان می شود.

نان روی میز تقدمه. در کتاب لاویان نیز به آن بر می خوریم. و اما ویژگی های این نان چه بود؟ "و آرد نرم بگیر و ار آن دوازده گرده بپز برای هر گردو دو عشر باشد. و آنها را به دو صف، در هر صف شش، بر میز طاهر به حضور خداوند بگذار. و بر هر صف بخور صاف بنه، تا بجهت یادگاری برای نان و هدیه آتشین باشد برای خداوند. و از آن هارون و پسرانش خواهد بود تا آن را در مکان مقدس بخورند، زیرا این هدایای آتشین خداوند به فریضه ابدی برای وی قدس اقداس خواهد بود" (لاویان ۲۴: ۵ ــ ۹).  (۱) قرصهای نان از آرد نرم تهیه می شدند که این موضوع اشاره دارد به قربانی گوشت که آن نیز به همین شکل از آرد نرم به همراه روغن و کندر تهیه می شد (مراجعه نمایید به لاویان ۲). هیچ اشاره ای به خمیر مایه نشده است، در حالیکه در لاویان ۲۳: ۱۷ در مورد دو نان جنبانیدنی صراحتاً به خمیر اشاره شده است ــ و دلیل آن ، این است که قرصهای نان بیانگر کلیسا هستند، و از این رو خمیر مایه که نماد شیطان است در آن یافت می شود. اما آرد نرم نمونه مسیح است، و بدین دلیل نانهای تزئینی خمیر مایه ندارند، چرا که او قدوس، بی عیب و بی لکه است و یقیناً گناهی در وی نیست.  (۲) نانها را می پختند. پس می توان گفت که مسیح را بر روی آتش قرار می دادند ــ آتش نشانه داوری قدوسیت خدا است که مسیح آن را بر روی صلیب آزمود و توانست پاسخگوی هر ادعایی باشد. (۳) تعداد نانها عدد دوازده بود ــ در هر ردیف شش تا.  به همین شکل هم بر روی هر یک از شانه های رئیس کهنه نام شش سبط بنی اسرائیل نوشته شده بود. این نانها نیز به دوازده سبط اسرائیل اشاره می کند. عدد دوازده حاکی از تکامل حکومت در میان بشر است. و به همین سبب هم دوازده سبط ، دوازده شاگرد، دوازده دروازه و دوازده پایه در شهر مقدس اورشلیم جدید وجود دارد (برای روشن شدن این مفهوم مراجعه نمایید به متی ۱۹: ۲۸).  بخور نمادی است از عطر خوش مسیح برای خدا.  خوب بنگرید که اسرائیل در قالب دوازده سبط برای همیشه در برابر خدا قرار گرفته اند، و عطر خوش مسیح آنها را پوشانیده است. و با آنکه نسبت به ماهیت و عملکرد این بوی خوش در جهل بسر  می برند ــ ولی به برکت آینده در اطمینان ساکن هستند.  پس نانها باید به ترتیب  در برابر خدا چیده می شدند و "در هر روز سبت آن را همیشه به حضور خداوند بیارایند" (لاویان ۲۴ : ۸). قوم وفادار نبودند، اما خدا نمی توانست خود را انکار نماید؛ او وفادار باقی ماند و در نتیجه اگر چه آنها به خاطر بی ایمانیشان در اقصی نقاط دنیا پراکنده شدند، اما او به وعده های رحمت و حقیقت تحقق بخشید و آنها را از هر گوشه دنیا جمع می کند و دوباره آنها را به همراه برکات بسیار به سرزمین خود باز می گرداند ــ برکاتی که توسط او تأمین و بنیاد نهاده خواهد شد او که خوان نمادی از او بود.

می توان چنین تصویری را از گوشه های خوان در ذهن ترسیم نمود "و حاشیه ای به قدر چهار انگشت به بطرافش بساز و برای حاشیه اش تاجی زرین از هر طرف بساز" (آیه ۲۵). پر واضح است که هدف از این حاشیه این بود که نانها را در جایی که هستند حفظ کند؛ و اگر تاج تزئین شده با طلا را نماد جلال الهی مسیح فرض کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که به خاطر الوهیت مسیح اسرائیل در برابر خدا ایمن هستند؛ و جلال الهی او به خاطر پایداری قوم در او و حفاظت قوم نیست زیرا تمام برکات را او برای قوم محفوظ نگاه داشته است و روزی قوم به این برکات دست خواهند یافت. اما در این نماد چیزی فراتر از وضعیت اسرائیل نهفته است. این نماد اصل و مبنای هر ایماندار را در بر می گیرد. در آن مکان مقدس در مقابل چشمان خدا، شخص زیر پوشش عطر خوشبوی بخور قرار دارد، و در شخص مسیح دیده می شود. در واقع این امر تقدیم کامل هر ایماندار به خدا است. به عبارتی دیگر این عمل پذیرش ما در محبوب است.

حال می بینیم که نان غذایی برای کاهنان است، "و ار آن هارون و پسرانش خواهد بود تا آن را در مکان مقدس بخورند، زیرا دین از هدایای آتشین خداوند به فریضه ابدی برای وی قدس اقداس خواهد بود"( لاویان ۲۴: ۹). خوردن غذا نمایانگر اتحاد و یکی شدن با چیزی بود که خورده می شد. این موضوع را پولس در تعالیم خود دربازه شام خداوند صراحتاً بیان می کند: "نانی را که پاره می کنیم، آیا شراکت در بدن مسیح نی؟ زیرا که ما که بسیاریم، یک نان و یک تن می باشیم چونکه همه از یک نان قسمت می یابیم" (اول قرنتیان ۱۰: ۱۶ و۱۷). در مورد کاهنان نیز این امر صادق است. به عنوان مثال آنها در موارد خاص قربانی گناه را نیز می خوردند (لاویان ۶: ۲۶)، و با آن یکی می شدند. پس تقدیم نان فطیر نمادی از این حقیقت است که مسیح در مقام کاهن همیشه در  در حضور خدا با اسرائیل یکی می شد. چندی بعد خواهیم دید که تنها در مکان مقدس است که نان خورده می شود. پس مسیح که با افکار خدا پیوند خورده است، با مقام کهانت خود را با دوازده سبط بنی اسرائیل یکی می پندارد. این حقیقت دارد که او رئیس کهنه این دوره از مشیت الهی است؛ اما به قدر کافی تصریح نشده است که او بر خلاف بی ایمانی اسرائیل، در مقام کاهن خود را با اسرائیل همسان دانسته و از مقدس ترین مکان در مقام ملک صدیق و کاهن در مقابل انسانهای مشتاق بر تخت خود خواهد نشست. خداوند عصای قوت تو را از صهیون خواهد فرستاد. در میان دشمنان خود حکمرانی کن. قوم تو در روز قوت تو هدایای تبرعی می باشند. در زمینها قدوسیت شبنم جوانی تو را از رحم صحرگاه برای توست. خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که "تو کاهن هستی تا ابدالاباد، به رتبه ملک صدیق" (مزمور ۱۱۰: ۲ ــ ۴).

سپس تدارک سفر را پیش رو داریم، "و چهار حلقه زرین برایش بساز، و حلقه ها را بر چهار گوشه چهار قایمه اش بگذار. و حلقه ها در برابر حاشیه باشد تا خانه ها باشد به جهت عصا برای برداشتن خوان. و عصاها را از چوب شطیم بساز، و آنها را به طلا بپوشان تا خوان را بدانها بر دارند" (آیات ۲۶ ــ ۲۸). بنی اسرائیل رهسپار بیابان بودند، و از این رو خیمه و تمام اثاثیه در آن متناسب با سفر ساخته شده بود. و ویژگی آن، این بود که در همواره در سرگردانیهایشان همراه آنان بود. عیسی در همه حال با قوم است، و هر حلقه و عصا و همچنین خود میز از چوب شطیم و طلا ساخته شده است، که اشاره ایست به او که خداــ انسان است. اما در کتاب اعداد است که جزئیات حمل خوان به هنگام پیمودن مسید داده شده است "و بر میز نان تقدمه، جامه لاجوردی بگسترانند و بر آن، بشقابها و قاشقها و کاسه ها و پیاله های ریختنی را بگذرانند و نان داغی بر آن باشد. و جامه قرمز بر آن گسترانیده، آن را به پوشش پوست خز بپوشانند و چوبدستهایش را بگذرانند" (اعداد ۴: ۷ و ۸). همانگونه که شاهد هستیم پوشش درونی پارچه لاجوردی است ــ نماد مسایل آسمانی ـــ و سپس جامه قرمز که نماد جلال انسانی و یا سلطنت یهودی است ؛ و پوشش بیرونی آن پوست خز است که نمونه ایست از حفاظتی که از شریر است و نتیجه مراقبت مقدس است. با توجه به همه این چیزها، میز به همراه نان تقدمه روی آن که نماد مسیح است اسرائیل را همراهی می کند، واز این پس به عنوان تکاملی از  نظام شریعتی به نمایش در می آید و خواهیم دید که مفهوم چنین آرایشی چه خواهد بود.  جامه لاجوردی بر روی طلا قرار می گرفت به عبارتی دیگر شخصیت آسمانی مسیح بود که نشان می دهد با الوهیت خود مأنوس بود. سپس می بینیم که قرمز نماد سلطنت و جلال انسانی است، زیرا هنگامی که در بیابان بسر می بردند هنوز زمان تجلی سلطنت فرا نرسیده بود. از این رو پوست خز پوشش بیرونی آن بود که جلال انسانی و سلطنتی را مخفی می کرد، و بیان کننده مراقبت الهی است، مراقبتی که او را در بیابان محافظت می کرد. تمام ظروفی که متعلق به میز نان تقدمه بودند از طلا ساخته شده بودند (آیه ۲۹)، و کل مفهوم آن در الوهیت آن خلاصه می شود، و همه سزاوار خدمت به کسی بودند که در واقع خدا بود و خود را در جسم آشکار کرده بود، کسی که در آینده اسرائیل وی را  به عنوان خدا و خداوند خود اقرار خواهد نمود. پس تمام جزئیات میز نان تقدمه از مسیح سخن می گوید. باشد که چشمانمان باز شده هر جنبه از شخصیت او را درک نماییم و آنگونه که روح خدا به ما می گوید عمل نماییم.