Main Banner

فصل ۱

مقدمه

کتاب مقدس، یعنی تورات موسی، زبور داود، صحف انبیا و انجیل عیسی مسیح " گنجینه الهی " میباشد. صحت این مطلب برای کسیکه آنرا با ایمان و فروتنی مطالعه کند واضح است، گرچه کتابمقدس در حقیقت کتاب واحدی میباشد، ولی در عین حال از شصت و شش کتاب جداگانه تشکیل شده است.

اولین کتاب آن " سفر پیدایش " و آخرین آن " مکاشفه یوحنای رسول " میباشد.

کتاب مقدس بدو قسمت عمده تقسیم میشود :

قسمت اول را که شامل ۳۹ کتاب میباشد، " عهد عتیق " و قسمت دوم را که از ۲۷ کتاب تشکیل شده است، " عهد جدید " مینامیم.

برای راهنمائی و کمک خوانندگان کتابمقدس، در ابتدای هر کدام از دو قسمت آن، فهرست کتابها و شماره صفحه اول آن نوشته شده است. ولی برای اینکه بتوانید کتابهای مختلف و مطالب مهم و آیات برجسته آنرا به آسانی پیدا کرده و از آنها استفاده نمائید، پیشنهاد میشود که هر روز کتابمقدس را مطالعه فرمائید تا بدین طریق با آن کاملا آشنا شوید.

۲ ــ کتابمقدس چگونه نوشته شد؟

کتابمقدس بوسیله ۳۶ نویسنده مختلف نوشته شده است. اگر چه کتابهای این نویسندگان در مدت ۱۶۰۰ سال و در نقاط گوناگون جهان نوشته شده، با وجود این، کتابهای مذکور کاملا با هم مطابقت میکنند و هیچ اختلافی میان آنها یافت نمیشود. هماهنگی و مطابقت کتب کتابمقدس وافعا عجیب است. نکته پراهمیت این است که نویسندگان کتابمقدس مردانی پاک و با ایمان بوده اند که به امر خدا اقدام به نوشتن این کتب نموده اند. خدا بوسیله روح القدس ایشان را حتی در انتخاب و نوشتن کلمات کتابمقدس هدایت و راهنمائی فرموده است و در مسیحیت معنی الهام همین است.

آیات ذیل واضحا تعلیم و نشان میدهند که کتابمقدس الهام خدا است: " نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند " ( رساله دوم پطرس باب اول آیه ۲۱ ).

" تمامی کتب ( کتابمقدس ) از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است". ( رساله دوم پطرس رسول به تیموتاوس ۳ : ۱۶ ).

چون نویسندگان این کتاب از طرف خدا هدایت شدند تا اراده او را برای بنی آدم ظاهر سازند، لذا میتوانیم اطمینان محض داشته باشیم که کتابمقدس کلام بی نقص و کامل خداوند متعال است و نیز برای شناسانیدن خدا و ارشاد مردم بسوی او نهایت اهمیت را دارد. گفتن  اینکه کتابمقدس شامل کلام خداست کافی نیست، چون این عقیده میرساند که ممکن است فقط بعضی از قسمتهای آن الهام خدا باشد اما خدا را شکر که میتوانیم مطمئن باشیم که هر قسمت و هر آیه و هر کلمه کتابمقدس الهام خداست.

چنانکه در بالا ذکر شد " تمامی کتب الهام خداست. "

نکته مهم دیگر که قابل تذکر میباشد اینستکه طبق تعلیمات کتابمقدس و عقیده بیش از ۹۰۰ میلیون مسیحی جهان، این کتاب یگانه کتابی است که از جانب خدا به انسان الهام شده است.

هرچند این حقیقت بدلائل منطقی و برهان قاطع ثابت گردیده، ولی در این درس مختصر، فرصت نخواهیم داشت بیش از این صحبت کنیم. مسیحیان جهان به کتاب انجیل بدلائل ذیل ایمان دارند :

۱ ــ پیشگوئی هائی که پیغمبران ۴۰۰ الی ۱۵۰۰ سال قبل از مسیح نقل کرده اند، انجام شده است.

۲ ــ هر چند کتابمقدس توسط ۳۶ نویسنده در نقاط مختلف و در طی ۱۶۰۰ سال نوشته شده است، همگی درباره یک خدا و یک موضوع ( یعنی نجات بشر از گناه توسط خون مسیح ) سخن میگویند و این نشان میدهد که کتابمقدس کتاب واحدی است.

۳ ــ خود نویسندگان ادعا کرده اند که خدا آنها را هدایت کرده و بیش از ۳۸۰۰ مرتبه در کتابمقدس نوشته اند: " خدا میفرماید. "

۴ ــ کتابمقدس از طرف خداوند نگهداری شده است و کتاب تورات ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد بتحریر رسیده است.

در باب آخر کتابمقدس، یعنی مکاشفه یوحنای رسول باب ۲۲ آیات ۱۸ و ۱۹ چنین مکتوبست " زیرا هرکس را که کلام نبوت این کتاب را بشنود، شهادت میدهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر او خواهد افزود. و هرگاه کسی از کلام این نبوت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدس و از چیزهائی که در این کتاب نوشته است منقطع خواهد کرد " در این آیات میبینیم که خداوند چگونه کسانی را که قصد افزودن یا کاستن کلام او را دارند منع میکند و چطور عذاب آنها را در عالم آینده تعیین مینماید.

بنابر این پوشیده نیست که کسانیکه به این طریق مجازات شوند، هرگز جرات نمیکنند کلام خدا را تغییر دهند. این یکی از دلائلی است که نشان میدهد، کتابمقدس که الحال در دست ماست تغییر نیافته و نخواهد یافت.

۳ ــ مطلب و مقصود کتابمقدس چیست؟

گرچه کتابمقدس از ۶۶ کتاب تشکیل شده، ولی در واقع مقصود اصلیش یکی است. ظهور، شخصیت، تعلیمات و اعمال فیض بخش عیسی مسیح موضوع اصلی کتابمقدس است و مقصود آن، نجات بشر گناهکار میباشد.

عهد عتیق شامل صدها پیشگوئی درباره ظهور و کارهای عیسی مسیح است و عهد جدید زندگی پرجلال و قدرت مسیح را در این جهان تشریح میکند. بشر گناهکار بیش از هر چیز به نجات و رستکاری از گناه و کسب حیات جاودانی نیازمند است. مطایق کتابمقدس عیسی مسیح بدنیا آمد تا با ریختن خون خود روی صلیب گناهکاران را نجات بخشد.

بنابر این معلوم میگردد که کتابمقدس دارای مهمترین موضوع عالم است. بر ما واجب است که کتابمقدس را مورد مطالعه عمیق و دقیق قرار دهیم تا بتوانیم عیسی مسیح را بشناسیم و از نجات و حیات او برخوردار شویم.

۴ ــ کتابمقدس شامل چه مطالبی میباشد؟

کتابمقدس، اطلاعاتی درباره ابتدای خلقت و انتهای زمان که در آن هنگام آسمان و زمین جدیدی آفریده خواهد شد بما داده است.

اولین کتاب عهد عتیق سفر پیدایش نام دارد که از خلقت دنیا و بشر، چگونگی داخل شدن گناه در جهان، حادثه طوفان نوح و ظهور قوم بنی اسرائیل تا۴۰۰ سال قیل از میلاد مسیح اطلاع حاصل میکنیم.

از آن ببعد از کتاب حضرت ایوب تا کتاب غزلهای سلیمان نبی که پنج کتاب هستند به اشعار و نصایح عالی برخورد میکنیم. مابقی کتب عهد عتیق از جمله کتاب اشعیا نبی تا کتاب ملاکی نبی که هفده کتاب هستند شامل نبوتهائی از طرف خدا برای بنی اسرائیل میباشد.

عهد جدید با اناجیل اربعه بقلم متی، مرقس، لوقا، یوحنا آغاز میگردد هر کدام از این اناجیل زندگی پرجلال عیسی مسیح را بیان میکند، کتاب اعمال رسولان چگونگی بنیان گذاری مسیحیت در جهان و زندگی و فعالیت رسولان مسیح را شرح میدهد. از کتاب رساله پولس رسول به رومیان تا کتاب رساله یهودا که مجموعا ۲۱ کتاب میباشد، رسالات مسیح را که به کلیساها و به افراد مختلف نوشته شده است میخوانیم. این رساله ها اصول مسیحیت و طرز پیروی از مسیح را تعلیم میدهند. کتاب مکاشفه یوحنای رسول آخرین کتاب عهد جدید است و درباره وقایعی که در آینده بوقوع میپیوندد پیشگوئی میکند.

۵ ــ چند نکته در مورد صحت انجیل

۱ ــ خداوند در تورات که در حدود سه هزار و پانصد سال قبل نوشته شده میفرماید: " بر کلامی که من بشما امر میفرمایم چیزی نیفزائید و چیزی از آن کم منمائید تا اوامر یهوه خدای خود را که بشما امر میفرمایم نگهدارید " حضرت سلیمان که تقریبا یکهزار سال قبل از عیسی مسیح میزیسته است اینطور میفرماید: " بسخنان او ( خدا ) چیزی میفزا، مبادا ترا توبیخ نماید و تکذیب شوی " در کتاب مکاشفه آخرین قسمت انجیل نوشته شده: " اگر کسی بر این کلام بیفزاید خدا بلایای مکتوب را بر وی خواهد افزود. هر کسی از کلام نبوت چیزی کم کند خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدس و از چیزهائی که در این کتاب نوشته شده است منقطع خواهد کرد.

۲ ــ در زمان حال نسخه های بیشماری از انجیل موجود است. در بین آنها بعضی هستند که در حدود ۴۰۰ سال بعد از عیسی مسیح نوشته شده اند. مثلا پنج نسخه آن که در رم، لندن، مسکو، پاریس و پطرز بورگ دیده میشوند. هنگامیکه به این نسخ رجوع کنیم و آنها را مورد بررسی قرار دهیم، میبینیم که با همین انجیل کنونی بدون کلمه ای کم وبیش مطابقت میکنند. ( نسخه آرامی ۱۵۰ سال بعد از مسیح، قدیمیترین انجیل دنیا ).

۳ ــ عده ای بر این عقیده اند که انجیل منسوخ شده و باید آنرا در طاق نسیان گذاشت و همچنانکه یک حکومت قانون وضع میکند ولی بعد از مدتی بر حسب مقتضیات زمان و در اثر وضع قانونی بهتر و کاملتر، آن قانون اولیه لغو میشود.

دوستان عزیز باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر چه قانون ممکن است بدین طریق فوق و بمرور زمان تغییر یابد یا منسوخ شود، ولی آنچه که حقیقت دارد برای همیشه حقیقت خواهد داشت و به هیچوجه امکان ندارد کلمات و اوامر خداوند، خالق کائنات باطل و منسوخ کردند، و هر آنچه که در تورات و انجیل گفته است صحیح و کامل بوده در آن کوچکترین نقصی یافت نمیشود و تا دهرالدهور بحکم خود باقی خواهد ماند و در آن هم شکی نیست. مثلا در تورات فرمده است که آدم و حوا تحت تاثیر وسوسه های شیطان قرار گرفتند و گناهکار شدند و یا توسط موسی فرمود: قتل نکن، زنا نکن، طمع مورز، بر همسایه ات شهادت دروغ مگو ووو......

چنانکه این مطلب در ابتدا گفته شده و حقیقت دارد، برای همیشه حقیقت خواهد داشت. کلام خدا زوال ناپذیر است و بهمین علت هرآنچه خداوند در تورات و انجیل گفته و هرآنچه تعلیم داده، تا به امروز باقی و تا به ابد کامل و فناناپذیر میباشد. " زیرا زمین و آسمان زایل میشوند، لیکن کلام خدا زایل نخواهد شد. "

خاتمه

آنچه ذیلا میخوانید شهادت واقعی درباره کتابمقدس میباشد: کتابمقدس درباره اراده مقدس خدا، حالت گناه آلود انسان، راه نجات از گناه، عاقبت گناهکاران و سعادت ابدی ایمانداران بمسیح تعلیم میدهد.

دستورات کتابمقدس واجب، حکایت آن حق و احکام آن قطعی و تغییرناپذیر است. آنرا بخوانید تا اینکه حکیم شوید، به آن اعتقاد داشته باشید تا نجات یابید و از آن اطاعت کنید تا مقدس شوید.

کتابمقدس نوری است که شما را هدایت میکند، خوراکی است که بشما قدرت میبخشد و تسلی دهنده ای که شما را شاد میگرداند این کتاب راهنمای ایمانداران شمشیر روح خدا و اعتقادنامه مسیحیانست.

در این کتاب میخوانیم که اگر چه آدم و حوا بعلت نافرمائی، بهشت را از دست دادند ولی خدا بواسطه عیسی مسیح درهای آنرا برای ایمانداران بمسیح گشوده است و همچنین این کتاب جهنم را جایگاه ابدی تمام گناهکاران عفو نشده معرفی میکند. عیسی مسیح، مطلب عالی، نجات بشر، مقصود اصلی و جلال خدا، نتیجه نهائی کتابمقدس است. آنرا همیشه با دقت کامل و با طلب کمک از خدا بخوانید تا حقایق آنرا دریابید.

این کتاب منبع ثروت جاودانی، منشا جلال الهی و سرچشمه شادمانی ایدی میباشد. هر که کتابمقدس را بیشتر مطالعه کند برکت بیشتری از آن خواهد یافت و هر که آنرا ناچیز شمارد بوسیله آن محکم خواهد شد. کتابمقدس عالیترین و مهمترین و پرفروش ترین کتاب دنیاست و کلام و مکاشفه خدا برای بشر است.