Main Banner

درس ۱۰

فیض و رحمت الهی

اول ــ مقدمه :

تمام کارهای خدا با بشر، در زمان حاضر، از روی فیض و رحمت او است یعنی خدا به انسان لطف و رحمتی نشان میدهد که بشر شایستگی آنرا ندارد.

کلمه فیض در کتابمقدس بیش از ۱۶۰ بار ذکر گردیده است که ۱۲۸ بلر آن در عهد جدید یافت میشود. کتابمقدس خدا را " خدای همه فیضها " میخواند ( اول پطرس ۵ : ۱۰ )و مسیح را پر از " فیض " مینامد ( یوحنا ۱ : ۱۴ ) و روح القدس را روح فیض یا نعمت میداند ( عبرانیان ۱۰ : ۲۹ ) بنابر این سه اقنوم تثلیث اقدس بوسیله فیض کاملاً با هم بستگی دارند.

دوم ــ معنی فیض

این کلمه در عهد عتیق یعنی " خم شدن در اثر مهربانی بیش از اندازه " و در عهد جدید یعنی " احساس و حسن نیت و شفقت و مهربانی ".

تعریفهای زبر برای فهمیدن معنی فیض مفید است :

۱ ــ فیض عبارتست از محبت نسبت به شخصی که شایستگی ندارد. خدا محبت است ولی وقتی این محبت نسبت به شخص خطاکار و ناپاک و گناهکار و یاغی ابراز گردد، فیض خوانده میشود.

۲ ــ محبتی که به بالا نظر دارد ستایش است.محبتی که در سطح خود عمل میکند مهربانی است، محبتی که از بالا نازل میگردد فیض است.

۳ ــ فیض عبارتست از اینکه وقتی ما مستحق چیزی غیر از غضب و داوری نباشیم خدا چیزی غیر از مهر و محبت نشان ندهد.

" فیض از این معلوم میشود که خدا بهترین چیز آسمان ( عیسی مسیح ) را برای نجات بدترین چیز زمین ( گناه ) فدا ساخت "

سوم ــ فرق فیض با اعمال و شریعت

نباید فیض را با اعمال اشتباه کرد. اگر شخصی بتواند در اثر اعمال نیکو نجات پیدا کند، این نجات مانند اجرت او خواهد بود: " لکن برای کسی که عمل میکند مزدش نه از راه فیض بلکه از راه طلب محسوب میشود و اما کسیکه عمل نکند بلکه ایمان آورد به او که بیدینان را عادل میشمارد ایمان او عدالت محسوب میشود و اگر از راه فیض است دیگر از اعمال نیست و گرنه فیض دیگر فیض نیست.  اما اگر از اعمال است دیگر از فیض نیست والا عمل دیگر عمل نیست. " ( رومیان ۴ : ۴و۵  و ۱۱ : ۶ ). بهیچوجه ممکن نیست که خدا به انسان بدهکار باشد. نجات یک بخشش مجانی است.

فیض را نباید با شریعت اشتباه کرد. مردم بوسیله حفظ کردن احکام شریعت نمی توانند نجات پیدا کنند. بوسیله فیض نجات می یابند. مقایسه زیر به روشن شدن موضوع کمک خواهد کرد.

۱ــ شریعت دستور میدهد که ما کارهائی انجام دهیم.

فیض درباره کاری صحبت میکند که انجام شده است.

۲ ــ شریعت میگوید " این کارها را بکن تا حیات پیدا کنی. "

فیض میگوید " حیات پیدا کن تا بتوانی این کارها را بکنی. "

۳ ــ شریعت میگوید " باید خداوند خدای خود را دوست بداری. "

فیض " خدا جهان را اینقدر محبت نمود " ( یوحنا ۳ : ۱۶ ) و " ما او را محبت مینمائیم زیرا که او اول ما را محبت نمود. " ( اول یوحنا ۴ : ۱۹ ).

۴ ــ شریعت بهترین افراد را محکوم مینماید. ( رومیان ۳ : ۱۹ )

فیض بدترین افراد را نجات میدهد. ( رومیان ۳ : ۲۴ و ۴ : ۵ )

۵ ــ شریعت گناه را ظاهر میسازد. ( رومیان ۳ : ۲۰ )

فیض نجات را ظاهر مینماید. ( تیطس ۲ : ۱۱ ــ ۱۳ )

چهارم ــ احتیاج به فیض

بشر بر ضد قوانین مقدس خدا، نافرمان و کناهکار است: " زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر میباشند. و شما را که سابقاً از نیت دل بد خویش اجنبی و دشمن بودید بالفعا مصالحه داده است. " ( رومیان ۳ : ۲۲ ، کولسیان ۱ : ۲۱ ) بنابر این شایسته هیچ چیزی نیست و محکوم است.

انسان در دادگاه خدا گناهکار است زیرا قوانین مقدس خدا را شکسته است:

" الان آگاه هستیم که آنچه شریعت می گوید به اهل شریعت خطاب میکند تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند، زیرا جمیع آنانیکه از اعمال شریعت هستند زیر لعنت میباشند زیرا مکتوبست، ملعونست هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را بجا آرد. زیرا هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جزو بلغزد ملزم همه میباشد. " ( رومیان ۳ : ۱۹ ، غلاطیان ۳ : ۱۰ ، یعقوب ۲ : ۱۰ ). بهمین دلیل انسان در زیر لعنت خدا است.

چون انسان، فرزند خدا یعنی مسیح را رد کرد و او را به قتل رسانید، نباید انتظار هیچ بخششی را داشته باشد :

" الحال داوری این جهان است و الان رئیس این جهان بیرون افکنده میشود و من اگر از زمین بلند کرده شوم همه را به سوی خود خواهم کشید. و این را گفت کنایه از آن قسم موت که میبایست بمیرد. آنکه به او ایمان آرد بر او حکم نشود اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است بجهت آنکه به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. " ( یوحنا ۱۲ : ۳۱ ــ ۳۳ و ۳ : ۱۸ ).

پنجم ــ نجات بوسیله فیض

اگر امیدی به نجات بشر وجود داشته باشد فقط از راه فیض و مرحمت خداست ولی خدا مقدس است و نمیتواند گناه را نادیده بگیرد، گناه باید مجازات شود.

انجیل به ما مژده میدهد که خدا چطور میتواند گناهکار را نجات دهد و در عین حال قدوسیت وی خدشه دار نشود.

مسیح غضب و داوری الهی بر گناه را بر خود گرفت با توجه به کار مسیح، خدا میتواند گناه کسانیرا که به مسیح ایمان میآورند ببخشد.

مسیح هر کاری که لازم بود انجام داده است. در اثر فیض و رحمت الهی تنها چیزی که برای نجات گناهکار لازم است این است که ایمان بیاورد : " زیرا که محض فیض نجات یافته اید بوسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچکس فخر نکند. " ( افسسیان ۲ :۸ و ۹ ).

ششم ــ برکاتیکه بوسیله فیض حاصل میشود.

فیض الهی برکات عالی زیادی را به سوی گناهکار جاری میسازد. قبلاً به نتیجه فیض خدا اشاره میکنیم :

۱ــ نجات : " زیرا که فیض خدا که برای همه مردم نجات بخش است ظاهر شده ما را تادیب میکند که بیدینی و شهوات دنیوی را ترک کرده با خرداندیشی و عدالت و دینداری در این جهان زیست کنیم و آن امید مبارک و تجلی خدای عظیم و نجات دهنده خود عیسی مسیح را انتظار کشیم. " ( تیطس ۲: ۱۱ ــ ۱۳ ) معنی آیات فوق این است که مسیحی حیات جاودانی دارد.

۲ ــ عادل شدن : به فیض او مجاناً عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیه ای که در عیسی مسیح است که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد بواسطه ایمان بوسیله خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر تا او عادل شود و عادل شمارد هر کس را که به عیسی ایمان آورد. " ( رومیان ۳ : ۲۴ ــ ۲۶ ). یعنی وقتی گناهکاری به مسیح ایمان می آورد، خدا او را بیگناه و عادل میشمارد.

۳ ــ ایستادن در حضور خدا : " بوساطت او دخول نیز یافته ایم بوسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر مینمائیم. " ( رومیان ۵ : ۲ ) معنی این آیه این است که یک ایماندار واقعی میتواند بوسیله دعا به حضور خدا برسد. او دیگر به علت گناهانش از خدا جدا نیست.