Main Banner

درس ۵

عیسی مسیح

این درس درباره عیسی مسیح خداوند که موضوع اصلی کتابمقدس است میباشد. در این درس الوهیت، ظهور، ماموریت و مقام مسیح مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. ضمنا متذکر میشویم که تمام حقایقی که راجع به عیسی در این درس آمده از کتابمقدس یعنی کلام خدا اقتباس شده است، شاید بعضی از این حقایق برایتان نامفهوم باشد ولی امید است با مطالعه دقیق و ایمان کامل و با صبر و رغبت، به معنی آنها پی ببرید. در این مورد عیسی مسیح فرمود: " اگر کسی بخواهد اراده او ( خدا ) را بعمل آورد درباره تعلیم خواهد دانست که از خدا است یا آنکه من از خود سخن میرانم. " ( یوحنا ۷ : ۱۷ ).

پس معلوم میشود که اگر کسی واقعا بخواهد اراده خدا را بجا آورد بدون شک، خدا حقیقت را برایش مکشوف خواهد ساخت.

اول ــ اولهیت مسیح

الوهیت مسیح به مفهوم اینست که او خداست. کلام خدا این حقیقت محض و بسیار مهم را به طریقی که در ذیل مشخص شده است به وضوح شرح میدهند:

۱ ــ صفات خدا به مسیح نسبت داده شده است

الف ــ عیسی مسیح از ازل وجود داشته، یعنی او از ابتدا بوده است. چنانکه مسیح قبل از مصلوب شدن در هنگام دعا میفرماید: " و الان تو ای پدر ( خدا ) مرا نزد خود جلال ده به همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم. " ( یوحنا باب ۱۷ آیه ۵ ).

ب ــ عیسی مسیح در آن واحد همه جا حاضر است. او همیشه و همه جا همراه  پیروان خود میباشد. در این خصوص خود مسیح قبل از آنکه به آسمان صعود نماید به پیروانش وعده داده فرمود: " اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما میباشم. " ( متی باب ۲۸ آیه ۲۰ ).

ج ــ عیسی مسیح قادر مطلق است. قدرت او نامحدود است. در کتاب مکاشفه یوحنا باب اول ۸ درباره عیسی چنین میخوانیم: " من هستم الف و یا، اول و آخر میگوید آن خداوند که هست، بود و میاید قادر علی الاطلاق ( قادر مطلق ). "

د ــ عیسی مسیح عارف به همه چیز است. معرفت و دانش او نامحدود است. در این مورد یکی از حواریون به مسیح چنین گفته است: " خداوندا تو بر همه چیز واقف هستی " ( یوحنا باب ۲۱ آیه ۱۷ ).

ه ــ عیسی مسیح تغییر ناپذیر است. چنانکه در رساله به عبرانیان باب ۱۳ آیه ۸ مکتوبست: " عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالاباد همان است. "

از مطالب فوق معلوم میگردد که عیسی مسیح خدا است زیرا صفات خدا به او نسبت داده شده است.

۲ ــ عیسی مسیح اعمال خدائی بجا می آورد.

الف ــ عیسی مسیح همه چیز را خلق کرد. در انجیل یوحنا باب ۱ آیه ۳ میخوانیم: " همه چیز به واسطه او ( عیسی مسیح ) آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. "

ب ــ عیسی مسیح نگاهدارنده همه موجودات است. در کتابمقدس میخوانیم: " به کلمه قوت خود ( عیسی مسیح ) حامل همه موجودات بوده " ( عبرانیان باب ۱ آیه ۳ ) و نیز در رساله به کولسیان باب ۱ آیه ۱۷ مکتوبست: " و در وی همه چیز قیام دارد ( استوار است ). "

ج ــ عیسی مسیح  قدرت داشت که گناهان انسان را بیامرزد. در انجیل لوقا باب ۵ آیه ۲۰ مسیح فرمود: " ای مرد گناهان تو آمرزیده شد. "

د ــ عیسی مسیح معجزات بسیار عجیبی مینمود: او مریضان را شفا داد، کوران را بینا کرد، ارواح پلید را از مردم اخراج نمود، روی آب راه رفت، هزاران نفر را با خوراکی جزئی سیر گردانید، و مردگان را زنده کرد و سرانجام سه روز پس از مگش از مردگان برخاست. کارهای عجیب عیسی بیشمار است و در این خصوص یکی از حواریونش چنین مینویسد: " و دیگری کارهای بسیار، عیسی بجا آورد که اگر فردافرد نوشته شود گمان ندارم که جهان هم گنجایش نوشته ها را داشته باشد " ( یوحنا ۲۱ : ۲۵ ).

از این قسمت نیز نتیجه میگیریم که عیسی مسیح خداست، زیرا اعمالی که فقط خدا میتواند بجا آورد او انجام داد.

۳ــ لقب ( خدا ) به مسیح داده شده است.

الف ــ خدای پدر ( عیسی مسیح ) را خدا خطاب میکند. در این مورد در رساله به عبرانیان باب اول آیه ۸ چنین میخوانیم: " اما ( خدای پدر ) در حق پسر ( عیسی مسیح ــ چنین میفرماید ) ای خدا تخت تو تا ابدالاباد است و عصای ملکوت تو عصای راستی است. "

ب ــ مردم عیسی را خدا خطاب کرده، او را پرستش مینمودند و عیسی از پرستش آنان ممانعت نمیکرد. در انجیل چنین مکتوبست: " توما در جواب وی گفت: " ای خداوند من، و ای خدای من، عیسی گفت: ای توما پس از دیدنم ایمان آوردی: خوشا بحال آنانیکه ندیده ایمان آوردند. " ( یوحنا باب ۲۰ آیه ۲۸ و ۲۹ ).

ج ــ ارواح پلید او را به عنوان قدوس خدا شناختند. در انجیل مرقس باب اول آیه ۲۴ از قول روح پلید نوشته شده: " ای عیسی ناصری ما را با تو چه کار است ــ ترا میشناسم کیستی،  ای قدوس خدا " ولی عیسی مسیح اجازه نداد تا ارواح پلید درباره او شهادت دهند.

د ــ عیسی اظهار داشت که خود، خدا است.

در انجیل یوحنا باب ۱۰ آیه ۳۰ از قول مسیح میخوانیم: " من و پدر یک هستیم. " مفهوم این جمله این است که مسیح خود را با خدا یکی میدانست، با خواندن آیات فوق میتوان فهمید که مسیح خدا است، چون لقب ( خدا ) به او داده شده است.

دوم ــ ظهور عیسی مسیح در جهان

کتابمقدس تعلیم میدهد که عیسی مسیح که از ازل بود، به صورت انسان در این دنیا ظاهر شد. نکات ذیل این موضوع را تایید میکند.

۱ ــ ظهور عیسی مسیح ۷۰۰ سال قبل از تولدش در عهد عتیق پیشگوئی شده است.

در اشعیاء باب ۷ آیه ۱۴ چنین میخوانیم: " بنابر این خود خداوند به شما آیتی خواهد داد اینک باکره حامله شده پسری خواهد زائید و نام او را عمانوئیلخواهد خواند. "

۲ ــ تولد عیسی در تاریخ ضبط شده است.

تولد او هرگز با تولد معمولی یک انسان شباهت نداشت.

الف ــ مریم مادر عیسی به وسیله روح القدس آبستن شده عیسی مسیح را به دنیا آورد. در لوقا باب ۱ آیه ۳۵ میخوانیم: " فرشته در جواب وی گفت: " روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. "

ب ــ عیسی مسیح از باکره متولد گشت. در این خصوص در انجیل متی ۱ : ۱۸ چنین میخوانیم: " اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود قبل از آنکه با هم آیند او را از روح القدس حامله یافتند. "

ج ــ گرچه عیسی مسیح به وساطت روح القدس متولد شد با وجود این انسان کاملی بود.

۳ ــ عیسی مسیح بصورت انسان بدنیا آمد تا این کارها را انجام دهد :

الف ــ او بدنیا آمد تا خدا را به عنوان ( پدر آسمانی ) به بشر بشناساند در یوحنا باب ۱۴ آیه ۹ مکتوبست: " عیسی بدو گفت ای فیلیپس در این مدت با شما بوده ام آیا مرا نشناخته ای؟ کسیکه مرا دید پدر ( خدا ) را دیده است. "

ب ــ او آمد تا به وسیله قربانی کردن خود گناه جهانیان را بردارد. چنانکه در رساله به عبرانیان باب ۹ آیه ۲۶ میخوانیم: " او ( عیسی مسیح ) ظاهر شد تا با قربانی خود گناه را محو سازد. "

ج ــ او آمد تا کارهای شیطان را از میان بردارد. در این مورد در انجیل میخوانیم: " پسر خدا ( عیسی مسیح ) ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد. " ( رساله اول یوحنا باب ۳ ایه ۸ ).

از بحث الوهیت و ظهور مسیح نتیجه میگیریم که او در حقیقت خداست او در این دنیا مظهر خدا و یک انسان کامل و بی گناه بود، این حقیقت از مهمترین اصول ایمان مسیحیت به شمار میرود.

سوم ــ ماموریت اصلی عیسی مسیح

در انجیل میخوانیم که عیسی مسیح بوسیله دشمنانش دستگیر شده مصلوب گردید. پس از سه روز از مردگان برخاست و ۴۰ روز بعد از قیامش از مردگان، به آسمان صعود نمود. اینک مرگ، قیام و صعود عیسی مسیح که موضوع اصلی و معنی انجیل را تشکیل میدهد مورد مطالعه قرار میدهیم.

۱ ــ مرگ عیسی مسیح

الف ــ مرگ عیسی مسیح ضروری بود. در این خصوص در انجیل یوحنا باب ۳ آیه ۱۴ مکتوبست: " و همچنانکه موسی مار را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان ( عیسی مسیح ) نیز باید بلند کرده شود ( مصلوب شود ). "

مرگ او برای اجرای مقصود ابدی خدا لازم بود. دراینباره از قول مسیح در انجیل چنین میخوانیم: " اینک می آیم تا اراده ترا ای خدا بجا آورم. " ( عبرانیان باب ۱۰ آیه ۷ ).

مرگ او برای عملی شدن پیشگوئیهای عهد عتیق ضرورت داشت. چنانکه در اشعیاء نبی باب ۵۳ آیه ۵ میخوانیم: " و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید... و از زخمهای او ما شفا یاقتیم " مرگ مسیح از این جهت نیز ضروری بود تا برای انسان گناهکار راه نجاتی آماده نماید. زیرا میخوانیم: " به سبب خون او ) عیسی مسیح ) فدیه یعنی آمرزش گناهان را یافته ایم.

ب ــ ( افسسیان ۱ : ۷ ) ــ مرگ مسیح بخاطر رهائی انسان از گناه بود در رساله اول قرنتیان باب ۱۵ آیه ۳ میخوانیم: " مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد. " و نیز در رساله به رومیان باب ۵ آیه ۸ مکتوبست: " لیکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند از اینکه هنگامیکه ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. "

ج ــ مرگ مسیح سبب رضامندی خدا گردید. همچنین باعث شد که احتیاجات روحانی انسان برای نجات از گناه برآورده شود. مسیح بوسیله مرگش مجازات گناه انسان یعنی مرگ را که خدا از قبل مقرر کرده بود بر خود گرفت. چون مسیح ازلی و ابدی است. لذا مرگش بی نهایت با ارزش است و بدین سبب احتیاجات روحتنی بشر را رفع مینماید.

۲ ــ قیام عیسی مسیح از مردگان

الف ــ قیام مسیح واجب بود تا اینکه پیشگوئیهای عهد عتیق را به اتمام رسانده، ما را از آمرزش گناه و حیات جاودانی مطمئن سازد. همچنین قیام او واجب بود تا اینکه بتواند کار کنونی خود را که شفاعت ایمانداران مسیحی است آغاز نماید. پس نتیجه میگیریم که قیام مسیح برای تکمیل نجات بشر از گناه ضروری بود.

ب ــ عیسی مسیح روحا و جسما از مردگان برخاست. بعضی ها تصور میکنند که عیسی مسیح فقط روحا قیام کرد ولی در این مورد در کتابمقدس از قول عیسی مسیح پس از قیامش چنین مکتوبست: " دستها و پاهایم را ملاحظه کنید که من خود هستم و دست بر من گذارید ببینید زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد چنانکه مینگرید که در من است " ( لوقا ۲۴ : ۳۹ ). از دلایل دیگر که مسیح پس از قیام جسم داشت این است که شاگردانش جای میخها و نیزه را دز دستها و پهلوی او مشاهده کردند و علاوه بر آن او با آنها غذا میخورد و راه میرفت با وجود این، جسم عیسی تغییر یافته دارای بدنی تازه و فناناپذیر و نامحدود شد.

ج ــ عیسی مسیح پس از قیام از مردگان بیش از ده بار به پیروان خود ظاهر شد. در انجیل میخوانیم که بیش از پانصد نفر ایماندار متعمد مسیح را پس از برخاستن از مردگان از نزدیک مشاهده نمودند. این خود دلیل محکمی است که نشان میدهد عیسی مسیح از مردگان برخاست.

د ــ قیام مسیح از مردگان حقیقی و بسیار با اهمیت است. چون اگر او از مردگان بر نمی خاست، طبق انجیل هیچ بشری نمیتوانست از گناه نجات یابد.

۳ ــ صعود عیسی مسیح به آسمان

الف ــ پس از آنکه عیسی ماموریت خود را در جهان به پایان رسانید به آسمان صعود نمود. در اینمورد در انجیل مرقس باب ۱۶ آیه ۱۹ مکتوبست: " و خداوند ( عیسی مسیح ) بعد از آنکه به ایشان ( شاگردان خود ) سخن گفته بود به سوی آسمان مرتفع شده بدست راست خدا بنشست. "

ب ــ مقصود صعود مسیح این بود که بتواند به جلالی که قبل از آمدن به این جهان داشت، برسد و کار شفاعت را برای ایمانداران خود ادامه دهد. در خصوص کار کنونی مسیح چنین در انجیل آمده است: "لیکن وی ( عیسی مسیح ) چون تا به ابد باقی است کهانت بی زوال دارد. از اینجهت نیز قادر است آنانی را که بوسیله وی نزد خدا آیند، نجات بی نهایت بخشد، چونکه دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکند. " ( عبرانیان باب ۷ آیه ۲۴ و ۲۵ ).

چهارم ــ مقام مسیح

کتابمقدس عیسی مسیح را پیغمبر، کاهن و پادشاه معرفی میکند

۱ ــ بعنوان پیغمبر. او اراده خدا را بر بشر مکشوف ساخته و خدا را ظاهر مینماید. بدین جهت میتوانیم خدا را بشناسیم دراینباره در انجیل میخوانیم: " خدا را هرگز کسی ندیده است. عیسی مسیح که نزد خدا است همان او را ظاهر کرد " ( انجیل یوحنا باب ۱ آیه ۱۸ ).

و نیز در این مورد از قول عیسی مسیح در انجیل مکتوبست: " کسی که مرا دید پدر ( خدا ) را دیده است " ( انجیل یوحنا باب ۱۴ آیه ۹ ).

۲ ــ بعنوان کاهن. و نماینده و شفیع ایمانداران نزد خدا میباشد و بدین سبب میتوانیم از خدا فیض و برکت بیابیم راجع به این موضوع در رساله به عبرانیان باب ۴ آیه ۱۴ الی ۱۶ چنین آمده است: پس چون رئیس کهنه عظیمی داریم که از آسمانها در گذشته است: یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را محکم بداریم. زیرا رئیس کهنه ای نداریم که نتواند همدرد ضعفهای ما بشود، بلکه آزمده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه، پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیائیم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت کند و همچنین او در مقام کهانت گناهان ما را با قربانی خود محو ساخت.

۳ ــ بعنوان پادشاه. مسیح امروز در قلب کسانیکه به او تسلیم شده اند و نسبت به او وفادارند سلطنت میکند، روزی مسیح به این جهان برخواهد گشت و داوری خواهد نمود.

از این درس نتیجه میگیریم که مسیح خداوند نجات دهنده بشر است و طبق انجیل " آنکه به پسر ( عیسی مسیح ) ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد و آنکه به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید بلکه غضب خدا بر او میماند. " ( انجیل یوحنا باب ۳ آیه ۳۶ ).

دوست عزیز امید است این نجات دهنده یکتا را شناخته از نجات و حیات جاودانی او برخوردار شوید. در دروس بعدی، طرز شناختن مسیح و راه یافتن نجات به شما آموخته خواهد شد.

در خاتمه متذکر میشویم که منظور از مسیحیت مذهب نیست بلکه مقصود آن خود عیسی مسیح میباشد در اینباره در انجیل یوحنا باب ۱۴ آیه ۶ از قول مسیح میخوانیم: " من راه و راستی و حیات هستم هیچکس جزء بوسیله من نزد پدر ( خدا ) نمیاید. "