Main Banner

درس ۱۳

حوادث آینده

پیشگوئی هائی که راجع به حوادث آینده در کتابمقدس ذکر شده است، هر خواننده ای را مشتاق و مجذوب مطالعه آن میکند. حوادث آینده فقط در کتابمقدس آشکار میشود.

در این درس بعضی از حوادث را بهر ترتیبی که بوقوع می پیوندد ذکر خواهیم کرد.

اول ــ آمدن مسیح برای مومنین خود

اول تسالونیکیان ۴ : ۱۳ ــ ۱۸ را که در ذیل نوشته شده است با تعمق و تفکر مورد مطالعه قرار دهید. " اما ای برادران نمیخواهیم شما از حالت خوابیدگان بیخبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند محزون شوید، زیرا اگر باور میکنیم که عیسی مرد و برخاست، بهمین طور نیز خدا آنانی را که در عیسی خوابیده اند با وی خواهد آورد. زیرا اینرا بشما از کلام خدا میگوئیم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم، بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست، زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. پس بدین سخنان همدیگر را تسلی دهید. "

مسیح رجعت خواهد فرمود تا پیروان خود را به وطن اصلیشان یعنی بهشت آسمان ببرد. این واقعه را در انجیل ربوده شدن مینامد. مسیح از آسمان نزول خواهد فرمود و بدن ایماندارانی که مرده اند زنده خواهد شد. و مومنانی که در هنگام زنده باشند نیز به همراه آنها به بالا ربوده خواهند شد تا مسیح خداوند را در هوا ملاقات کنند.

به حقایق زیر در مورد رجعت مسیح توجه فرمائید.

۱ ــ رجهت مسیح هر لحظه امکان دارد عملی گردد. " و اینک بزودی میآیم. " ( مکاشفه ۲۲ : ۷ ).

۲ ــ فقط کسانی که واقعاً نجات یافته اند ربوده خواهند شد. " مسیح نوبر است و بعد آنانی که در وقت آمدن او از آن مسیح میباشند. " ) اول قرنتیان ۱۵ : ۲۳ )/

۳ ــ انجام این واقعه بسیار فوری و آنی خواهد بود. " در یک لحظه در طرفه العین. " ( اول قرنتیان ۱۵ : ۵۲ ).

۴ ــ تمام ایمانداران نخواهند مرد بلکه همه عوض خواهند شد. " همانا به شما سری میگویم که همه نخواهیم خوابید لیکن همه متبدل خواهیم شد. " ( اول قرنتیان ۱۵ : ۵۱ ). در آن لحظه ایمانداران مانند مسیح خواهند گردید. در رساله اول یوحنا ۳ : ۲ چنین می خوانیم " ای حبیبان الان فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود لکن میدانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود زیرا او را چنانکه هست خواهیم دید. "

دوم ــ مصیبت عظیم

به آیات انجیل متی ۲۴ : ۴ ــ ۳۰ که در زیر نوشته شده است، توجه نمائید: " عیسی به ایشان گفت، زنهار کسی شما را گمراه نکند. زآنرو که بسا به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. و جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید. زنهار مضطرب مشوید زیرا که وقوع این همه لازمست لیکن انتها هنوز نیست، زیرا قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند نمود و قحطی ها و وباها و زلزله ها در جایها پدید آید اما همه اینها آغاز دردهای زه است. آنگاه شما را به مصیبت سپرده خواهند گشت و جمیع امتها به جهت اسم من از شما نفرت کنند، و در آن زمان بسیاری لغزش خورده یکدیگر را تسلیم کنند و از یکدیگر نفرت گیرند. و بسا انبیاء کذبه ظاهر شده بسیاری را گمراه کنند و به جهت افزونی گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد. لیکن هر که تا به انتها صبر کند نجات یابد. و به این بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع انتها شهادتی شود. آنگاه انتها خواهد رسید. پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در مقام مقدس برپا شده بیند هر که خواند دریافت کند. آنگاه هر که در یهودیه باشد به کوهستان بگریزد و هر که بر بام باشد به جهت برداشتن چیزی از خانه بزیر نیاید. و هر که در مزرعه است به جهت برداشتن رخت خود برنگردد لیکن وای بر آبستنان و شیر دهندگان در آن ایام ــ پسی دعا کنید تا فرار شما در زمستان یا در سبت ( روز شنبه ) نشود. زیرا که در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر میشود که از ابتدای عالم تاکنون نشده و نخواهد شد. و اگر آن روزها کوتاه خواهد شد. آنگاه اگر کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجا یا در آنجا است باور مکنید. زیرا که مسیحیان کاذب و انبیاء کذبه ظاهر شده علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی. اینک شما را پیش خبر دادم. پس اگر شما را گویند اینک در صحراست بیرون مروید یا آنکه در خلوتست باور مکنید. زیرا همچنانکه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر میشود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد و هر جا که مرداری باشد کرکسان در آنجا جمع شوند و فوراً بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوت های متزلزل گردد. آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم میآید. "

بعد از ربوده شدن ایمانداران، زمین دچار رنج و مصیبت عظیمی خواهد شد. در این دوره اکثر قوم یهود به سرزمین فلسطین مراجعت می کنند ولی هنوز ایمان به مسیح نخواهند داشت. آنگاه حاکم بزرگ و شریری ظهور خواهد کرد که دجال ( ضد مسیح ) است. گرچه انسانی است ولی فرمان خواهد داد که همه مردم او را پرستش کنند و اطاعت خواهند نمود. این مصیبت چنان عظیم خواهد بود که اگر دوره آن کوتاه نشود هیچکس زنده نخواهد ماند. معهذا در خلال این مدت بعضی از یهودیان به مسیح ایمان خواهند آورد و آنها را حفظ خواهد فرمود.

سوم ــ آمدن مسیح برای سلطنت

لطفاً آیات ( کتاب ملاکی نبی ۴ : ۱ ــ ۳ ) را که در زیر نوشته شده مورد مطالعه قرار دهید: " زیرا اینک آن روزی که مثل تنور مشتعل میباشد خواهد آمد و جمیع متکبران و جمیع بدکاران کاه خواهند بود و یهوه صبایوت می گوید، آن روز که میاید ایشان را چنان خواهد سوزانید که نه ریشه و نه شاخه ای برای ایشان باقی خواهد گذاشت. اما برای شما که از اسم من می ترسید، آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهای او شفا خواهد بود. شما بیرون آمده مانند گوساله های پرواری جست و خیز خواهید کرد. یهوه صبایوت می گوید: " شریران را پایمال خواهید نمود زیرا در آن روزی که من تعیین نموده ام ایشان زیر کف پایهای شما خاکستر خواهند بود. "

در پایان دوره مصیبت، عیسی مسیح خداوند، با قدرت عظیم و پر شکوهی به زمین مراجعت می فرماید. دشمنان خود یعنی دجال و پیروان او را نابود خواهد ساخت و ملت هائی را که یهودیان وفادار را آزار رسانیده اند داوری خواهد فرمود:

شیطان مدت هزار سال در هاویه در بند خواهد بود. ( به مکاشفه ۲۰ : ۱ ــ ۳ مراجعه شود ).

چهارم ــ سلطنت هزار ساله مسیح

به آیات مکاشفه ۲۰ : ۴ ــ ۶ که در ذیل نوشته میشود رجوع فرمائید: " و تختها دیدم و بر آنها نشستند و به آنها حکومت داده شد و دیدم نفوس آنانیرا که به جهت شهادت عیسی و کلام خدا سر بریده شدند و آنانی را که وحش و صورتش را پرستش نکردند و نشان او را بر پیشانی و دست خود نپذیرفتند که زنده شدند و با مسیح هزار سال سلطنت کردند. و سایر مردگان زنده نشدند تا هزار سال به اتمام رسید. اینست قیامت اول. خوشحال و مقدس تسلطی بر آنها ندارد بلکه اینان کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد. "

وقتی عیسی مسیح بار دوم به این دنیا بیاید، سلطنت خود را بر روی زمین مستقر خواهد ساخت. اورشلیم پایتخت او خواهد بود. مدت هزار سال بر روی زمین سلطنت خواهد فرمود. این دوره پر از صلح و شادمانی خواهد بود.

کتابمقدس به ما خبر میدهد که در این دوره طبیعت کاملاً عوض خواهد شد زیرا شیر و بره با هم خواهند خوابید. بیابانها مانند گل سرخ شکفته خواهند شد. عمر مردم بسیار طولانی خواهد بود. دوره سعادت و کامیابی خواهد رسید. جنگ وجود نخواهد داشت. هر چند گناه نابود نخواهد شد، ولی فوراً مرتکبین گناه مجازات خواهند گردید.

پنجم ــ داوری در مقابل تخت بزرگ و سفید

لطفاً به مکاشفه ۲۰ : ۱۱ ــ ۱۵ که در درس یازدهم قسمت دوم آمده است رجوع فرمائید. در پایان دوره سلطنت هزار ساله مسیح، داوری در مقابل تخت بزرگ و سفید انجام میشود. این داوری عبارتست از داوری بی ایمانان، هیچ شخص نجات یافته ای ( ایماندار به مسیح ) در آن شرکت نخواهد کرد.

قبرها جسد مردگان بی ایمان را پس خواهند داد و روح آنها از عالم اموات به بدنها بر میگردند، آنگاه در مقابل مسند مسیح خداوند خواهند ایستاد تا داوری انجام شود. اگر نام آنها در کتاب حیات یافت نشود محکوم گردیده به دریاچه آتش افکنده میشوند و تا به ابد عذاب و رنج خواهند کشید.

ششم ــ ابدیت

به آیات مکاشفه ۲۱ : ۱ ــ ۸ که در زیر نوشته میشود دقت بیشتری بنمائید: " و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چونکه آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر نمی باشد. و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل میشود حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است و آوازی بلند از آسمان شنیدم که می گفت، اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قومهای او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود. و خدا هر اشکی از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چیزهای اول در گذشت. و آن تخت نشین گفت الحال همه چیز را نو میسازم و گفت بنویس زیرا که این کلام امین و راست است. باز مرا گفت تمام شد. من الف و یا و ابتداء و انتها هستم. من بهر که تشنه باشد از چشمه آب حیات مفت خواهم داد. و هر که غالب آید، وارث همه چیز خواهد شد و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود، لیکن ترسندگان و بی ایمانان و خبیثان و قاتلان و زانیان و جادوگران و بت پرستان و جمیع دروغگویان نصیب ایشان در دریاچه افروخته شده به آتش و کبریت خواهد بود. این است موت ثانی. "

آخرین موضوعی که درباره آینده در کتابمقدس ذکر شده، عبارتست از حالت ابدیت. کره خاکی ما به وسیله آتش نابود خواهد گردید. زمان از بین خواهد رفت. تمام ایمانداران حقیقی در بهشت آسمانی از شادمانی بی حد و بی پایان بهره مند خواهند شد. تمام کسانی که نجات دهنده را رد کرده اند تا به ابد در دوزخ، عذاب خواهند کشید.

سئوالی که در پایان این دوره دروس کتابمقدس برای هر یک از ما پیش میآید اینست : در ابدیت کجا خوام بود؟ آن دیگر با شما است. خود می توانید بگوئید کجا خواهید بود.

۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰

خواننده گرامی. از اینکه یک دوره دیگر دروس نامه نگاری میسیون بین المللی را با شوق و مسرت به اتمام رسانیده اید، تبریک عرض کرده، موفقیت و کامیابی روزافزون شما را از خداوند متعال خواهانیم. امیدواریم این دوره دروس برای شما جالب و آموزنده بوده و تا حدی به حقایق مسیحیت پی برده باشید. حال از شما دعوت میشود که از دروس بعدی نیز استفاده نمائید. آن دوره هم به نوبه خود جالب و مفید است و حتماً شما را بیشتر راهنمائی خواهد نمود.