Main Banner

درس ۹

ب ــ نجات

نظر به اینکه مسیح با قربانی ساختن خود هر چه برای نجات گناهکار لازم بود انجام داده است، حالا باید دید که گناهکار برای یافتن این نجات چه باید بکند.

۱ ــ باید توبه کند ــ توبه به طور ساده عبارتست از تغییر فکر و در نتیجه همین تغییر نظر نسبت به خود و نسبت به نجات دهنده، رفتار و عمل شخص هم عوض میشود.

" اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. " ( لوقا ۱۳ : ۳ ). " پس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده، الان تمام خلق را در هر جا حکم میفرماید که توبه کنند. " ( اعمال ۱۷ : ۳۰ ).

عدم علاقه شخص گناهکار، مبدل به علاقه شدید به نجات خواهد شد، غرور او به فروتنی تبدیل می گردد، حالت از خود راضی بودنش، مبدل به اقرار و اعتراف صریح به عجز و ناتوانی و جهنمی بودن خواهد شد.

۲ ــ باید به انجیل ( یعنی مژده ) ایمان بیاورید ــ و به عبارت دیگر شهادت خدا را دوباره مسیح و کارش بپذیرد: " اگر شهادت انسان را قبول کنیم شهادت خدا بزرگتر است زیرا این است شهادت خدا که درباره پسر خود شهادت داده است، آنکه به پسر خدا ایمان آورد در خود شهادت دارد و آنکه به خدا ایمان نیاورد او را دروغگو شمرده است زیرا به شهادتی که خدا درباره پسر خود داده است ایمان نیاورده است. " ( اول یوحنا ۵ : ۹ و ۱۰ ). او باید بعنوان گناهکار گمشده و خطا کار ایمان داشته باشد که مسیح برای شخص او مرد و گناهانش را برداشت. جای او را گرفت و با مرگ خود هر چه برای نجات او لازم بود انجام داد و " اما کسانیکه عمل نکند بلکه ایمان آورد باو که بیدینان را عادل می شمارد ایمان او عدالت محسوب میشود. " ( رومیان ۴ : ۵ ).

۳ ــ باید با میل و اراده خود عیسی مسیح خداوند را بعنوان نجات دهنده شخصی خود بپذیرد و او را پیوسته مالک و خداوند زندگی خود بداند: " اما به کسانیکه او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند یعنی بهر که باسم او ایمان آورد. زیرا اگر بزبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزاند نجات خواهی یافت چونکه بدل ایمان آورده میشود برای عدالت و به زبان اعتراف میشود به جهت نجات زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. آمین آمین بشما میگویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمیآید بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است. آمین آمین بشما می گویم هر که به من ایمان آورد حیات جاودانی دارد. و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات جاودانی دارد. و در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مختوم شدید. " ( یوحنا ۱ : ۱۲، رومیان ۱۰ : ۹ و ۱۰، یوحنا ۳ : ۱۶ و ۵ : ۲۳ و ۶ : ۴۷، افسسیان ۱ : ۱۳ ). این مهمترین کاری است که باید انجام دهید. لطفاً همین حالا در قلب خود با ایمان اینطور دعا کنید: " ای عیسی مسیح خداوند، میدانم که خطاکار و گناهکار گمشده ای هستم ولی چون ایمان دارم که تو گناهان مرا بر روی صلیب بر خودت گرفتی. اکنون با اعتماد به کار کامل تو، تو را بعنوان منجی شخصی خود می پذیرم و از این به بعد تو را مالک و خداوند زندگی خود میدانم. " اینست معنی " ایمان آوردن به عیسی مسیح خداوند. " ( اعمال ۱۶ : ۳۱ ).

پنجم ــ اطمینان نجات

انسان چگونه میتواند مطمئن باشد که نجات یافته است؟ بدون هیچگونه تردیدی جواب میدهیم :

بوسیله کلام خدا، خدا در کلام خود بطور قطع و یقین اعلام میفرماید که هر شخصی که به فرزند روحانی او یعنی عیسی مسیح ایمان بیاورد، بخشیده شده و نجات دارد و مالک حیات جاودانی بوده و تا ابد در امن و امان است " پس ای برادران عزیز شما را معلوم باد که بوساطت او به شما از آمرزش گناهان اعلام میشود. ای فرزندان به شما مینویسم زیرا که گناهان شما بخاطر اسم او آمرزیده شده است. زیرا که محض فیض نجات یافته اید بوسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. و بعضی از شما چنین می بودید لکن غسل یافته و مقدس گردیده و عادل شمرده شدیم نزد خدا سلامتی داریم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح. پس هیچ قصاص نیست بر آنانیکه در مسیح عیسی هستند. گوسفندان من آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا متابعت میکنند و من به آنها حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها را از دست من نخواهد گرفت. پدری که به من داد از همه بزرگتر است و کسی نمیتواند از دست پدر من بگیرد، من و پدر یک هستیم. " ( اعمال ۱۳ : ۳۸، اول یوحنا ۲ : ۱۲، افسسیان ۲ : ۸، اول قرنتیان ۶ : ۱۱، اول یوحنا ۵ : ۱۳، رومیان ۵ : ۱ و ۸ : ۱، یوحنا ۱۰ : ۲۷ ــ ۳۰ ).

ششم ــ حدود نجات

نجات دارای سه جنبه است: گذشته، حال و آینده.

۱ ــ گذشته ــ از مجازات و نتایج گناه : چون مسیح مجازات گناهان ما را قبول کرده است، شخص ایماندار از نتایج وحشتناک گناه آزار میسود: " آمین آمین به شما می گویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است، پس هیچ قصاص نیست بر آنانیکه در مسیح عیسی هستند. " ( یوحنا ۵ : ۲۳، رومیان ۸ : ۱ ).

۲ ــ حال ــ نجات از قدرت و تسلط گناه : چون روح القدس در ایماندار ساکن است و او در سیرت الهی شریک میباشد، اکنون ایماندار میتواند در زندگی از قدرت و تسلط گناه آزاد شود. " آیا نمیدانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شما است که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید؟ چنانکه قوت الهیه او همه چیزهائی را که برای معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده که بوساطت آنها وعده های بینهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد تا شما باینها شریک طبیعت الهی گردید و از فسادیکه از شهوت در جهان است خلاصی یابید، پس چه گوئیم؟ آیا در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد؟ حاشا. مایانیکه از گناه مردیم چگونه دیگر در آن زیست کنیم؟ آیا نمیدانید که جمیع ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم با او دفن شدیم تا آنکه بهمین  قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست ما نیز در تازگی حیات رفتار نمائیم زیرا اگر بر مثال موت او متحد گشتیم هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد زیرا اینرا میدانیم که انسایت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم زیرا هر که مرد، از گناه مبرا شده است. پس هرگاه با مسیح مردیم یقین میدانیم که با او زیست هم خواهیم کرد زیرا میدانیم که چون مسیح از مردگان برخاست دیگر نمیمیرد و بعد از این موت بر او تسلطی ندارد زیرا به آنچه یکمرتبه برای گناه مرد و به آنچه زندگی می کند برای خدا زیست میکند همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید اما برای خدا در مسیح عیسی زنده. پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوسهای آنرا اطاعت نمائید و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند زیرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد چونکه زیر شریعت نیستند بلکه زیر فیض. " ( اول قرنتیان ۶ : ۱۹، دوم پطرس ۱ : ۳ و ۴، رومیان ۶ : ۱ ــ ۱۴ ) مقصود این نیست که ایماندار دیگر نمیتواند گناه کند، هرگز اینطور نیست زیرا طبیعت و سیرت شریر که " جسم " نامیده میشود هنوز در او وجود دارد. معهذا هر قدر از امکاناتی که خدا در اختیار او گذارده بیشتر استفاده کند بهمان نسبت گناه در زندگیش کمتر میشود. موفقیت در این قسمت به چهار چیز بستگی دارد: اولاً خواندن و مطالعه و اطاعت کلام خدا را " و سعی کن که خود را مقبول خدا سازی عاملی که خجل نشود و کلام خدا را به خوبی انجام دهد. " ( دوم تیموتاوس ۲ : ۱۵ ). ثانیاً رابطه دائمی با خدا بوسیله دعا " پس چون رئیس کهنه عظیمی داریم که از آسمانها در گذشته است یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را محکم بداریم زیرا رئیس کهنه ای نداریم که نتواند همدرد ضعفهای ما بشود بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیائیم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت کند. " ( عبرانیان ۴ : ۱۴ ــ ۱۶ ). ثالثاً تقدیم بدن خود به خدا برای زندگی پاک و مفید " اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند. لهذا ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا می کنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شما است و همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. " ( رومیان ۶ : ۱۳ و ۱۲ : ۱ و ۲ ). رابعاً اقرار صریح در حضور خدا و ترک تمام گناهان معلوم : " اگر گوئیم که گناه نداریم خود را گمراه میکنیم و راستی در ما نیست اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد.

زیرا که فیض خدا که برای همه مردم نجات بخش است ظاهر شده ما را تادیب میکند که بیدینی و شهوات دنیوی را ترک کرده با خرداندیشی و عدالت و دینداری در این جهان زیست کنیم و آن امید مبارک و تجلی جلال خدای عظیم و نجات دهنده خود ما عیسی مسیح را انتظار کشیدم که خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی برهاند و امتی برای خود طاهر سازد که ملک خاص او و غیور در اعمال نیکو باشند. اینرا بگو و نصیحت فرما و در کمال اقتدار توبیخ نما و هیچکس تو را حقیر نشمارد. " ( اول یوحنا ۱ : ۸ و ۹ تیطس ۲ : ۱۱ ــ ۱۵ ).

۳ ــ آینده ــ آزادی کامل از گناه. این موقعی انجام خواهد شد که مسیح مراجعت فرماید و مردگان را زنده کند و زندگان را تغییر دهد تا از هرگونه گناه و فساد و مرگ در امان باشند. این آخرین جنبه نجات است که در انتظار آن هستیم. " همچنین مسیح نیز چون یکبار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید، بار دیگر بدون گناه برای کسانیکه منتظر او میباشند ظاهر خواهد شد به جهت نجات. اما ای برادران نمیخواهیم شما از حالت خوابیدگان بیخبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند محزون شوید زیرا اگر باور میکنیم که عیسی خوابیده اند با وی خواهد آورد زیرا اینرا بشما از کلام خدا میگوئیم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست زیرا خود خوداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود پس بدین سخنان همدیگر را تسلی دهید. " ( عبرانیان ۹ : ۲۸، اول تسالونیکیان ۴ : ۱۳ ــ ۱۸ ).

هفتم ــ نتایج نجات

نتایج نجات بسیار زیاد است ( افسسیان ۱ : ۳ ــ ۱۴ ). ما فقط به چند نتیجه اشاره میکنیم :

۱ ــ مصالحه و آشتی با خدا : " پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا سلامتی داریم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح. " ( رومیان ۵ : ۱ ) دیگر دشمنی وجود ندارد.

۲ ــ پذیرفته شدن در حضور خدا توسط مسیح : برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب. " ( افسسیان ۱ : ۶ ).

۳ ــ شادی در خداوند : " زیرا اگر در حالیکه دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن بوساطت حیات او نجات خواهیم یافت. و نه همین فقط بلکه در خدا هم فخر می کنیم بوسیله خداوند ما عیسی مسیح که بوساطت او الان صلح یافته ایم. زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند ایشان پسران خدایند از آنرو که روح بندگیرا نیافته اید تا باز ترسان شوید بلکه روح پسر خواندگیرا یافته اید که بآن ابا یعنی ای پدر ندا میکنیم همان روح بر روحهای ما شهادت میدهد که فرزندان خدا هستیم و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح اگر شریک مصیبتهای او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. " ( رومیان ۵ : ۱۰ و ۱۱ و ۸ : ۱۴ ــ ۱۵ و به غلاطیان ۳ : ۲۶ ــ ۴ : ۷ نیز مراجعه شود. )

۴ ــ زندگی برای خدا : زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است چونکه اینرا دریافتیم که یکنفر برای همه مرد پس همه مردند و برای همه مرد تا آنانیکه زنده اند از این به بعد برای خویشتن زیست نکنند بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست. با مسیح مصلوب شده ام ولی زندگی می کنک لیکن نه من بعد از این بلکه مسیح در من زندگی میکند و زندگانی که الحال در جسم می کنم به ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. تا آنکه بعد از این مابقی عمر را در جسم نه بحسب شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا بسر برد زیرا که عمر گذشته کافیست برای عمل نمودن به خواهش امتها و در فجور و شهوات و میگساری و عیاشی و بزمها و بت پرستیهای حرام رفتار نمودن و در این متعجب هستند که شما همراه ایشان بسوی همین اسراف اوباشی نمیشتابید و شما را دشمنام میدهند و ایشان حساب خواهند داد بدو که مستعد است تا زندگان و مردگان را داوری نماید. " ( دوم قرنتیان ۵ : ۱۴ و ۱۵ غلاطیان ۲ : ۲۰، اول پطرس ۴ : ۲ ــ ۵ ).

۵ ــ خدمت به خدا بوسیله اعمال نیکو و شهادت : " زیرا که صنعت او هستیم آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا از قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نمائیم. همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمانست تمجید نمایند. پس بدیشان گفت در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید. " ( افسسیان ۲ : ۱۰ و متی ۵ : ۱۶ و مرقس ۱۶ : ۱۵ ).

۶ ــ پرستش و تمجید و دعا به خدا : " لیکن ساعتی میاید بلکه الان است که در آن پرستندگان حقیقی پدر را بروح و راستی پرستش خواهند کرد زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است. خدا روح است و هر که او را پرستش کند میباید بروح و راستی بپرستد. پس ای برادران چون که به خون دعیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم از طریق تازه و زنده که آنرا به جهت ما از میان پرده یعنی جسم خود مهیا نموده است و کاهنی بزرگ را بر خانه خدا داریم پس بدل راست در یقین ایمان دلهای خود را از ضمیر بد پاشیده و بدنهای خود را به آب پاک غسل داده نزدیک بیائیم. پس بوسیله او قربانی تسبیح را به خدا بگذارنیم یعنی ثمره لبهائی را که به اسم او معترف باشند. پس چون رئیس کهنه عظیمی داریم که از آسمانها در گذشته است یعنی عیسی پسر خدا اعتراف خود را محکم بدارید زیرا رئیس کهنه ای نداریم که نتواند همدرد ضعفهای ما بشود بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیائیم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت کند. " ( یوحنا ۴ : ۲۳ و ۲۴ عبرانیان ۱۰ : ۱۹ ــ ۲۲ . ۱۳ : ۱۵ و ۴ : ۱۴ ــ ۱۶ ).

۷ ــ  وطن ابدی و سماوی. دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر منزل بسیار است و الا بشما میگفتم میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم باز میایم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جائیکه من میباشم شما نیز باشید. و نهری از آب حیات بمن نشان داد که درخشنده بود مانند بلور و از تخت خدا و بره جاری میشود و در وسط شارع عام آن و بر هر دو کناره نهر درخت حیات را که دوازده میوه میاورد یعنی هر ماه میوه خود را میدهد و برگهای آن درخت برای شفای امتها میباشد و دیگر هیچ لعنت نخواهد بود و تخت خدا و بره در آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت  خواهد نمود و چهره او را خواهند دید و احتیاج به چراغ و نور آفتاب ندارند زیرا خداوند خدا بر ایشان روشنائی می بخشد و تا ابدالاباد سلطنت خواهند کرد. " ( یوحنا ۱۴ : ۱ ــ ۳، مکاشفه ۲۲ : ۱ ــ ۵ ) دعای ما اینستکه خواننده عزیز آرام ننشیند تا وقتی که کاملاً مطمئن باشد که مطابق کلام خدا تا ابدالاباد نجات یافته است!