Main Banner

درس ۷

ب ــ تولد روحانی

اول ــ انسان چگونه میتواند تولد روحانی یابد؟

مسیح فرمود که تولد روحانی در اثر سه چیز بوجود میآید:

۱ ــ بوسیله ایمان به کلام خدا. کتابمقدس کاملاً روشن میسازد که تولد روحانی بوسیله کلام خدا ایجاد میشود. کلام خدا میفرماید: " از آنرو که تولد تازه یافتید نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالاباد باقیست. زیرا که هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه. گیاه پژمرده شد و گلش ریخت لکن کلمه خدا تا ابدالاباد باقی است و اینست آن کلامیکه به شما بشارت داده شده است. او محض اراده خود ما را بوسیله کلمه حق تولید نمود. " ( اول پطرس ۱ : ۲۳ ــ ۲۵ ، یعقوب ۱ : ۱۸ ). همانطوریکه آب وقتی مورد استفاده قرار میگیرد تمام ناپاکیها را پاک میسازد، کلام خدا هم وقتی آنرا مطالعه کنیم و به آن ایمان بیاوریم تمام عقاید غلط ما را درباره خدا و نجات دهنده از فکر پر گناهمان میزداید. وقتی کلام خدا به زندگانی شخص گمراهی داخل میشود، آنرا نورانی میسازد. کلام خدا اعلام میکند که اولاً تمام مردم در گمراهی بسر میبرند: " کسی عادل نیست یکی هم نی. کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست. همه گمراه و جمیعاً باطل گردیده اند. نیکوکاری نیست یکی هم نی. گلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب میدهند. زهر مار در زیر لب ایشانست و دهان ایشان پر از لعنت و تلخی است. پایهای ایشان برای خون ریختن شتابانست. هلاک و پریشانی در طریقهای ایشانست و طریق سلامتی را ندانسته اند. خداترسی در چشمانشان نیست. الان آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند. ( رومیان ۳ : ۱۰ ــ ۱۹ )."

ثانیاً کلام خدا به ما میگوید که او به قدری نسبت به ما محبت دارد که راه نجات را فراهم ساخته است: " زیرا خدا جهانرا اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. ( یوحنا ۳ : ۱۶ ). "

ثالثاً کلام خدا به ما تعلیم میدهد که یک گناهکار چگونه میتواند نجات پیدا کند: " کلام نزد تو و در دهانت و در قلب تو است یعنی این کلام ایمان که به آن وعظ میکنیم. زیرا اگر بزبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت چونکه به دل ایمان آورده میشود برای عدالت و بزبان اعتراف میشود بجهت نجات و کتاب میگوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست که همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است برای همه کسانی که نام او را میخوانند زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. پس چگونه بخوانند کسیرا که به او ایمان نیاورده اند و چگونه ایمان آورند به کسیکه خبر او را نشنیده اند و چگونه بشنوند بدون واعظ؟ و چگونه وعظ کنند جز اینکه فرستاده شوند؟ چنانکه مکتوب است که چه زیباست پایهای آنانیکه بسلامتی بشارت میدهند و به چیزهای نیکو مده میدهند. ( رومیان ۱۰ : ۸ ــ ۱۵ ). "

۲ ــ بوسیله ساکن شدن روح القدس در انسان روح القدس. یعنی روح خدا که بعد از صعود مسیح توسط او فرستاده شد تابوسیله کلام خدا به مردم بفهماند که گناهکارند و آنها راهدایت کند که به مسیح اعتماد داشته باشند. روح القدس در قلب تمام ایمانداران ساکن میشود و سیرت و طبیعت الهی را در آنها تولید مینماید تا بتوانند روحانی باشند وتمام کسانی را که تولد روحانی یافته اند به سوی حقیقت مطلق رهبری میفرماید. در این مورد آیات زیر را مطالعه فرمائید: " و من بشما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم و چون او آید جهانرا بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود. اما بر گناه زیرا که بمن ایمان نمیآورند و اما بر عدالت از آن سبب که نزد پدر میروم و دیگر مرا نخواهید دید و اما بر داوری از آنرو که بر رئیس این جهان حکم شده است. و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم بشما بگویم لیکن الان طاقت تحمل آنها را ندارید و لیکن چون او یعنی روح راستی آید شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمیکند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده بشما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت بشما خبر خواهد داد. هر چه از آن پدر است از آن من است از اینجهت گفتم که از آنچه آن من است میگیرد و بشما خبر خواهد داد. ( یوحنا ۱۶ : ۷ ــ ۱۵ ). " و " در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مختوم شدید. و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید محزون میسازید. ( افسسیان ۱ : ۱۳ و ۴ : ۳۰ ). "

" چنانکه قوت الهیه او همه چیزهائیرا که برای حیات و دینداری لازم است بما عنایت فرموده است به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده که بوساطت آنها وعده های بینهایت عظیم و گرانبها بما داده شد تا شما باینها شریک طبیعت الهی گردید و از فسادیکه از شهوت در جهان است خلاصی یابید. " ( دوم پطرس ۱ : ۳ و ۴ ). " لیکن ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکوئی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست و آنانیکه از آن مسیح میباشند جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساخته اند. اگر بروح زیست کنیم بروح هم رفتار بکنیم. ( غلاطیان ۵ : ۲۲ ــ ۲۵ ). "

وقتی کلام خدا خوانده و یا شنیده میشود، روح القدس حقایق آنرا بنحو متقاعد کننده ای در قلب شخص گناهکار روشن ساخته به او می فهماند که در گمراهی و خطا و وضع نومید کننده ای بسر میبرد. آنگاه از روی کلام خدا نشان میدهد که چگونه میتوانیم بوسیله ایمان به مسیح و کارهائی که او انجام داده است، نجات پیدا کنیم. به محض اینکه گناهکاری به مسیح ایمان میآورد، روح القدس در او ساکن میشود زیرا آن شخص متعلق به مسیح است. این موضوع صرفاً احساس نیست بلکه حقیقت مطلق است. تولد روحانی را حس نمیکنیم بلکه عملاً واقع میشود.

۳ ــ با ایمان به قربانی شدن مسیح به جای ما. در انجیل یوحنا ۳ : ۱۴ ــ ۱۶ مسیح میفرماید: " همچنانکه موسی مار را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود تا هر که باو ایمان آرد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد زیرا خدا جهانرا اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. " با کلمات فوق مسیح کاملاً روشن میسازد که این حیات جدید چگونه به زندگی شخص گناهکار داخل میشود. وقتی نیقودیموس پرسید، چگونه ممکن است که چنین شود؟ مسیح مثالی از عهد عتیق ذکر میکند و تولد روحانی را به آن تشبیه میفرماید: " و از کوه هور براه بحر قلزم کوچ کردند تا زمین ادوم را دور زنند و دل قوم بسبب راه تنگ شد و قوم بر خدا و موسی شکایت آورده گفتند که ما را از مصر چرا برآوردید تا در بیابان بمیریم؟ زیرا که نان نیست و آب هم نیست و دل ما از این خوراک سخیف کراهت دارد. پس خداوند مارهای آتشی در میان قوم فرستاده قوم را گزیدند و گروهی کثیر از اسرائیل مردند و قوم نزد موسی آمده گفتند گناه کرده ایم زیرا که بر خداوند و بر تو شکایت آوردیم. پس نزد خداوند دعا کن تا مارها را از ما دور کند و موسی بجهت قوم استغاثه نمود و خداوند بموسی گفت مار آتشینی بساز و آنرا بر نیزه بردار و هر گزیده شده ای که بر آن نظر کند خواهد زیست. پس موسی مار برنجینی ساخته بر سر نیزه بلند کرد و چنین شد که اگر مار کسی را گزیده بود بمجرد نگاه کردن بر آن مار برنجین زنده میشد. ( اعداد ۲۱ : ۴ ــ ۹ ). " این واقعه در هفت کلمه خلاصه میشود. اجازه بفرمائید درباره این هفت کلمه کمی مطالعه کنیم زیرا خود مسیح تولد روحانی گناهکار را به این واقعه تشبیه کرده است:

الف ــ گناه ( اعداد ۲۱ : ۵ ). همانطوریکه قوم اسرائیل گناه کرد، تمام بنی نوع بشر بوسیله پندار و گفتار و کردار بر علیه خدا گناه کرده اند: " زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر میباشند. ( رومیان ۳ : ۲۳ ). "

ب ــ داوری ( آیه ۶ ). همانطوریکه گناهان آنها باعث داوری خدا گردید، بهمانطریق خدا غضب خود را بر ضد تمام گناهان اعلام فرموده است: " زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانیکه راستی را در ناراستی بازمیدارند. ( رومیان ۱ : ۱۸ ). " " با حذر باش مبادا خشم تو را بتعدی ببرد و زیادتی کفاره تو را منحرف سازد. ( کتاب ایوب ۳۶ : ۱۸ ). "

" زیرا که مزد گناه موت است اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. ( رومیان ۶ : ۲۳ ). "

ج ــ توبه ( آیه ۷ ). قوم اسرائیل متوجه شدند که گناه کرده اند پس به گناهان خود اقرار نموده و طلب بخشایش کردند. این توبه است و باعث تغییر فکر و رفتار میگردد. خدا میخواهد که گناهکار توبه کند: " اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. ( لوقا ۱۳ : ۳ ). " " پس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده الان تمام خلق را در هر جا حکم میفرماید که توبه کنند زیرا روزیرا مقرر فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد نمود بآن مردی که معین فرمود و همه را دلیل داد باینکه او را از مردگان برخیزانید. ( اعمال ۱۷ : ۳۰ و ۳۱ ). " " وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیکست پس توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید. ( مرقس ۱ : ۱۵ ). "

د ــ مکاشفه ( آیه ۸ ). " خداوند بموسی گفت " همانطوریکه خداوند بموسی راه نجات کسانیکه مار آنها را گزیده بود مکشوف ساخت، بهمان طریق در کلام خود یعنی کتابمقدس مکشوف فرمده که راه نجات ما کدام است، "از طفولیت کتب مقدسه را دانسته ای که میتواند تو را حکمت آموزد برای نجات بوسیله ایمانیکه بر مسیح عیسی است. تمامی کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و بجهت هر عمل نیکو آراسته بشود. ( رساله دوم تیموتاوس ۳ : ۱۵ ــ ۱۷ ). "

" کلام نزد تو و در دهانت و در قلب تو است یعنی این کلام ایمان که بآن وعظ میکنیم زیرا اگر بزبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت. ( رومیان ۱۰ : ۸ و ۹ ). "

ه ــ تدارک ( آیات ۸ و ۹ ). یک مار برنجی ساخته شد و بر روی نیزه قرار گرفت تا تمام قوم اسرائیل بتواند آنرا ببیند. مسیح هم فرمود: " همچنانکه موسی مار را در بیابان بلند نمود پسر انسان ( مسیح ) نیز باید بلند کرده شود. ( یوحنا ۳ : ۱۴ ). " مقصود اینست که مسیح کشته میشود تا نجات بشر تیره بخت را تدارک ببیند. بر روی صلیب او بار گناهان ما را تحمل فرمود و بجای ما مجازات الهی را برای گناهکاران بر خود پذیرفت و بوسیله مرگش رضایت خاطر خدا را نسبت به ما جلب نمود. خدا برای اینکه نشان دهد قربانی شدن او را پذیرفته است او را دوباره زنده ساخت " و حال آنکه بسبب تقصیرهای ما مجروح و بسبب گناهان ما کوفته گردید و تادیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم هر یکی از ما براه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. ( اشعیاء نبی ۵۳ : ۵ و ۶ ). "

" الان ای برادران شما را از انجیلی که بشما بشارت دادم اعلام مینمایم که آنرا هم پذیرفتید و در آن هم قایم میباشید و بوسیله آن نیز نجات می یابید بشرطیکه آن کلامیرا که بشما بشارت دادم محکم نگاه دارید و الا عبث ایمان آورید. زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب برخاست. ( اول قرنتیان ۱۵ : ۱ ــ ۴ ). " " زیرا بعید است که برای شخص عادل کسی بمیرد هر چند در راه مرد نیکو ممکنست نیز جرات کند که بمیرد. لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند از اینکه هنگامیکه ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. ( رومیان ۵ : ۷ و ۸ ). "

و ــ شرط ( آیه ۸ ). " هر مار گزیده ای که بر آن نظر کند خواهد زیست " هر چند خود مار برنجی باعث نجات مردم نمیشد، ولی هر اسرائیلی که به آن نگاه میکرد، زنده میماند. بهمانطریق هر چند مسیح برای ما کشته شده و هر چه برای نجات لازم بود انجام داده است، ولی تا شخصاً به او ایمان نیاوریم و او را بعنوان نجات دهنده و مالک زندگی خود قبول نکنیم، نجات نخواهیم یافت. بهمین دلیل است که مسیح میفرماید: " تا هر که باو ایمان آورد.... حیات جاودانی یابد. ( یوحنا ۳ : ۱۶ ). " همانطور که لازم نبود کسانیکه مار آنها را گزیده بود دعا کنند وتصمیم بگیرند و هدیه بدهند و یا کارهای خوب انجام دهند تا شایستگی نجات را داشته باشند، کناهکاران هم نباید کار دیگری بکنند به جز اینکه اعتماد کامل به مسیح داشته باشند و او را با ایمان بعنوان نجات دهنده شخص خود بپذیرند: " به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند یعنی به هر که باسم او ایمان آورد. ( یوحنا ۱ : ۲۱ ). " " پس ای برادران عزیز شما را معلوم باد که بوساطت او بشما از آمرزش گناهان اعلام میشود و بوسیله او هر که ایمان آورد، عادل شمرده میشود از هر چیزی که بشریعت موسی نتوانستید عادل شمرده شوید، ( اعمال ۱۳ : ۳۸ و ۳۹ ). " " زیرا که محض فیض نجات یافته اید و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچکس فخر نکند. ( افسسیان ۲ : ۸ و ۹ ). "

ز ــ نتیجه( آیه ۹ ). " زنده میشد " در همان لحظه ای که اسرائیلی مار گزیده ( که تقریباً مرده بود ) به مار برنجی نگاه میکرد، زنده میشد یعنی حیات و تولد تازه پیدا میکرد، همانطور هم در همان لحظه ای که گناهکار گمراه این مژده را میپذیرد که مسیح برای گناهان او مرد و او را بعنوان نجات دهنده خود قبول میکند، در همان موقع حیات روحانی و ابدی می یابد روح القدس در او ساکن میشود و شریک سیرت الهی میگردد و بدینطریق تولد روحانی که مسیح اعلام فرمود برای وارد شدن به ملکوت خدا و دیدن آن کاملاً ضروری و اساس است.

دوم ــ انسان چه موقعی میتواند تولد روحانی پیدا کند؟

برای دریافت جواب سوال فوق کافیست که به ساعت خود مراجعه نمائید. در هر زمانی که گناهکار گمراه به مسیح نگاه کند و به او بعنوان مالک و نجات دهنده خود اعتماد داشته باشد، تولد روحانی در همان لحظه واقع خواهد شد. چه مانعی دارد که همین حالا، در هر جا و هر طوری هستید، از تلاش برای نجات خود دست بکشید و به مسیح نجات دهنده ایمان آورید و در او آرامش بیابید؟ او هر کاری را که لازم بود برای نجات شما انجام داده است: " پس چون همکاران او هستیم التماس مینمائیم که فیض خدا را بیفایده نیافته باشید زیرا میگوید در وقت مقبول، تو را مستجاب فرمودم و در روز نجات تو را اعانت کردم. اینک الحال زمان مقبول است اینک الان روز نجات است. ( دوم قرنتیان ۶ : ۱ و ۲ ). " " امروز اگر آواز او را بشنوید، دل خود را سخت مسازید. ( عبرانیان ۳ : ۷ ). "

در این مورد سرودی بزبان انگلیسی وجود دارد که ترجمه آن چنین است:
" بسان گناهکاری بیا و بمسیح زنده اعتماد کن
که گناهانت را حمل کرد و شرمندگی هایت را تحمل نمود
آنگاه، با روح خدا و بوسیله کلام مقدس
تولد جدید و روحانی خواهی یافت. "