Main Banner

درس ۱۲

بهشت و دوزخ

مردم همیشه نسبت به آینده علاقه زیادی دارند. این علاقه باعث شده که سئوالاتی نظیر سئوالات زیر پیش آید: آیا با مرگ همه چیز تمام میشود؟ مردگان کجا هستند؟ درباره بهشت و دوزخ چه اطلاعاتی میتوانیم داشته باشیم؟ در مرحله اول سئوال زیر را مطالعه میکنیم.

۱ ــ در هنگام مرگ برای انسان چه اتفاقاتی رخ میدهد؟

اولاً باید به خاطر داشته باشیم که انسان متشکل از سه چیز است که عبارتند از جسم، نفس و روح. " و روح و نفس و بدن شما تماماً بی عیب محفوظ باشد. " ( اول تسالونیکیان ۵ : ۲۳ ) قسمت اول مادی است و دو قسمت دیگر غیر مادی. بوسیله روح، انسان میتواند از وجود خدا با خبر شود و بوسیله نفس میتواند بوجود خود پی ببرد و بوسیله بدن میتواند جهان را درک کند. فقط کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دو دم و فرورونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. " ( عبرانیان ۴ : ۱۲ ).

هنگام مرگ، نفس و روح از بدن خارج میشوند و بدن مدفون می گردد. طبق گفتار انجیل، بدن ایماندار به مسیح به اصطلاح به خواب میرود: " و چون استیفان را سنگسار می کردند او دعا نموده گفت ای عیسی خداوند روح مرا بپذیر. پس زانو زده به آواز بلند ندا در داد که خداوندا این گناه را بر اینها مگیر. اینرا گفت و خوابید... " ( اعمال ۷ : ۵۹ و ۶۰ و ۸ : ۲ ).

ولی جسم بی ایمانان میمیرد. نفس و روح هرگز نمی خوابند. اگر شخصی که میمیرد نجات یافته باشد نفس و روحش به جائی خواهد رفت که پر از خوشی و شادمانی است که آنجا را بهشت می گویند: " پس خاطر جمع هستیم و اینرا بیشتر میپسندیم که از بدن غربت کنیم و به نزد خداوند متوطن شویم. زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم چونکه خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم زیرا این بسیار بهتر است. " ( دوم قرنتیان ۵ : ۸، فیلیپیان ۱ : ۲۱و ۲۳ ). اگر شخص مرده نجات نیافته باشد، نفس و روحش به عالم اموات میرود.

لطفاً انجیل باب ۱۶ آیات ۱۹ ــ ۳۱ مطالعه فرمائید.

" شخصی دولتمند بود که ارغوان و کتان می پوشید و هر روزه در عیاشی با جلال بسر میبرد. و فقیری مقروح بود ایلعازر نام که او را بر درگاه او میگذاشتند و آرزو میداشت که از پاره هائی که از خوان آن دولتمند میریخت خود را سیر کند بلکه سگان نیز آمده زبان بر زخمهای او میمالیدند. باری آن فقیر بمرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند و آن دولتمند نیز مرد و او را دفن کردند. پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده خود را در عذاب یافت و ابراهیم را از دور و ایلعازر را در آغوشش دید. آنگاه به آواز بلند گفت ای پدر من ابراهیم بر من ترحم فرما و ایلعازر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب تر ساخته زبان مرا خنک سازد زیرا در این نار معذبم. ابراهیم گفت ای فرزند بخاطر آور که تو در ایام زندگانی چیزهای نیکوی خود را یافتی و همچنین ایلعازر چیزهای بد را لیکن او الحال در تسلی است و تو در عذاب. و علاوه بر این در میان ما و شما ورطه عظیمی است چنانچه آنانیکه می خواهند از اینجا به نزد شما عبور کنند نمی توانند و نه نشینندگان آنجا نزد ما توانند گذشت، گفت ای پدر به تو التماس دارم که او را به خانه پدرم بفرستی. زیرا که مرا پنج برادر است تا ایشان را آگاه سازد مبادا ایشان نیز به این مکان عذاب بیایند. ابراهیم ویرا گفت موسی و انبیاء را دارند سخن ایشانرا بشنوند. گفت نه ای پدر ما ابراهیم لیکن اگر کسی از مردگان نزد ایشان رود توبه خواهند کرد. ویرا گفت هرگاه موسی و انبیاء را نشنوند اگر کسی از مردگان نیز برخیزد هدایت نخواهند پذیرفت " عیسی مسیح بطور واضح تعلیم میدهد که مردگان داری قوه شعور و درک خواهند بود.

۲ ــکتابمقدس جهنم را چگونه تشریح مینماید؟

بطوریکه در بالا ذکر شد روح و نفس شخص بی ایمان در موقع مرگ به عالم اموات میرود. عالم اموات محلی است که انسان رنج مجازات گناه را درک مینماید.

کتابمقدس به ما تعلیم میدهد که علاوه بر عالم اموات محل دیگری هم برای عذاب هست، و آن دوزخ یا دریاچه آتش نامیده میشود. در روز باز بازپسین هنگامیکه همه بی ایمانان به جهت داوری در مقابل مسند خدای متعال می ایستند، روحائیکه در عالم اموات هستند به بدنهای خود که از قبرها قیام می کنند بر میگیرند. آنگاه مسیح که داور تمام بشر است برای آخرین بار فرمان محکومیت مردگان گناهکار را اعلام می فرماید و آنها به دریاچه آتش که محل سکونت ابدی آنها است انداخته خواهند شد. در ( مکاشفه یوحنا ۲۰ : ۱۱ ــ ۱۵ ) نوشته شده است " دیدم تختی بزرگ سفید وکسی را بر آن نشسته که از روی وی آسمان و زمین گریخت و برای آنها جائی یافت نشد. و مردگانرا خرد و بزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودند و دفترها را گشودند پس دفتری دیگر گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به حسب اعمال ایشان از آنچه در دفترها مکتوب است. و دریا مردگانیرا که در آن بودند بازداد و موت و عالم اموات مردگانیرا که در آنها بودند بازدانند و هر یکی به حسب اعمالش حکم یافت. و موت و عالم اموات به دریاچه آتش انداخته شد. اینست موت ثانی یعنی دریاچه آتش و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده گردید. "

بنابر این می توان عالم مردگان را به زندان موقت تشبیه کرد که در آنجا متهمین در انتظار صدور حکم دادگاه بسر می برند و دریاچه آتش زندان دائمی یا حبس ابد است که آنرا پایانی نمیباشد.

نجات دهنده عالم عیسی مسیح وقتی درباره دوزخ سخن میگوید میفرماید: " ترا بهتر است که شل داخل حیات شوی از اینکه با دو دستت وارد جهنم گردی در آتشی که خاموشی نپذیرد ( انجیل مرقس ۹ : ۴۳و۴۴ ).

آیا مجازات گناه دائمی است؟ در کتاب مکاشفه اصطلاح " ابدالاباد " برای تشریح وضع فلاکت بار گمشدگان به کار برده شده است در مکاشفه باب ۱۴ آیه ۱۱ چنین میخوانیم: " و دود و عذاب ایشان تا ابدالاباد بالا میرود. "

آیا خدائی که پر از محبت است اجازه خواهد داد انسان به دوزخ برود؟ برای درک این موضوع به سه نکته توجه فرمائید: ۱ ــ خدا مایل نیست که مردم هلاک شوند حتی یکنفر هم. او برای اینکه انسانرا نجات ببخشد، فرزند خود مسیح را در جلجتا تا به پای صلیب فرستاد. " زیرا هنگامیکه ما هنوز گناهکار بودیم در زمان معین مسیح برای بیدینان وفات یافت، لیکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند از اینکه هنگامیکه ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. " ( رومیان ۵ : ۶ و ۸ ). بنابر این اگر مردم نجات دهنده را قبول نکنند خودشان برای خود دوزخ را انتخاب میکنند. ۲ ــ خدا خدای محبت است. در اول یوحنا ۴ : ۸ ــ ۱۰ چنین  میخوانیم " و کسیکه محبت نمینماید خدا را نمیشناسد زیرا خدا محبت است و محبت خدا به ما ظاهر شده است به اینکه خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاده است تا بوی زیست نمائیم. و محبت در همین است نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود " ولی در عین حال خدا مقدس میباشد. " زیرا مکتوبست مقدس باشید زیرا که من قدوسم " ( اول پطرس ۱ : ۱۶ ). او باید گناهکارانرا مجازات کند.

بت پرستانی که پیغام انجیل را نشنیده اند بر آنها چه واقع میشود؟ طبق تعلیمات کتابمقدس همه بشر گناهکار و گمراه میباشد و فقط مسیح میتواند آنها را نجات دهد. گرچه آنها کلام خدا را نشنیده اند ولی بوسیله مشاهده خلقت و جهانی که خدا خلق فرموده میتوانند بوجود او پی ببرند. " زیرا که چیزهای نادیده او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم بوسیله کارهای او فهمیده و دیده میشود تا ایشان را عذری نباشد. " ( رومیان ۱ : ۲۰ ). " آسمان جلال خدا را بیان میکند و فلک از عمل دستهایش خبر میدهد. " ( زبور داود ۱۹ : ۱ ) همچنین از وجدان خود میتوانند بفهمند که خدائی هست. " چونکه از ایشان ظاهر میشود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی میدهد. " ( رومیان ۲ : ۱۵ ).

بنابر این اگر آنها هم مطابق معرفتی که خدا عطا فرموده زندگی نمایند، خداوند به آنها حکمت معنوی بیشتری خواهد بخشید، ضمناً خداوند کسانی را که طالب حقیقت هستند و میخواهند نجات ابدی یابند بهر وسیله که باشد هدایت مینماید تا بوجود نجات دهنده عالم عیسی مسیح پی برده و بوسیله ایمان آوردن به او حیات جاودانی را کسب نمایند.

۳ ــ تعلیمات کتابمقدس راجع به بهشت چیست؟

کتابمقدس بطور واضح تعلیم میدهد که برای تمام کسانیکه عیسی مسیح خداوند را می شناسند و او را دوست دارند، محل پر سعادتی وجود دارد. نام این محل بهشت یا آسمان است. کلمه آسمان در کتابمقدس به ۳ معنی مختلف بکار رفته است.

اول ــ محلی که ابرها در آن قرار دارند و فلک خوانده میشود ( پیدایش ۱ : ۷و ۸ ).

دوم ــ محلی که ستارگان در آن قرار دارند ( پیدایش ۱ : ۱۶ و ۱۷ ).

سوم ــ محل سکونت خدا، آسمان نادیده میشود.

پولس رسول این محل را آسمان سوم و " فردوس " می خواند ( دوم قرنتیان ۱۲ : ۲ ــ۴ ).

آسمان محلی است که در بالا قرار دارد. در اشعیاء نبی ۱۴ : ۱۳و۱۴ می خوانیم که شیطان چنین می گوید: " به آسمان صعود خواهم نمود. "

ما ایمان داریم که عیسی مسیح خداوند اکنون در آسمان است. چهل روز بعد از قیامش از مردگان با بدنی جلال یافته جسماً و روحاً به آسمان صعود فرمود. برای درک این موضوع آیات ذیل را مطالعه فرمائید " بایشان گفت چرا مضطرب شدید و برای چه در دلهای شما شبهات روی میدهد؟ دستها و پاهایم را ملاحظه کنید که من خود هستم و دست بر من گذارده ببینید زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد چنانکه می نگرید که در من است. و چنین شد که در حین برکت دادن ایشان از ایشان جدا گشته، بسوی آسمان رفت و بدست راست خدا نشسته است و فرشتگان و قوات مطیع او شده اند. " که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید بدست راست کبریاء در اعلی علیین بنشست. " ( انجیل لوقا ۲۴ : ۳۸و۳۹و۵۱ ، اول پطرس ۳ : ۲۲ و عبرانیان ۱ : ۳ )

در بهشت آسمانی ایمانداران زیادی وجود دارند زیرا وقتی یکنفر مسیحی میمیرد نزد خداوند می رود.

این ایمانداران از حضور مسیح مستفیض میشوند که " بسیار بهتر است. " ( فیلیپیان ۱ : ۲۳ ).

بهشت آسمانی چگونه است؟ لطفاً کتاب مکاشفه یوحنا باب ۲۱ آیات ۱۰ ــ۱۲ و ۲۲ ــ ۲۷ را که در زیر نوشته میشود مورد مطالعه قرار دهید " آنگاه مرا در روح به کوهی بزرگ بلند برد و شهر مقدس اورشلیم را به من نمود که از آسمان از جانب خدا نازل میشود. و جلال خدا را دارد و نورش مانند جواهر گرانبها چون یشم بلورین، و دیواری بزرگ و بلند دارد و دوازده  دروازه دارد و بر سر دروازها دوازده فرشته و اسمها بر ایشان مرقوم است که نامهای دوازده سبط بنی اسرائیل باشد.

و در آن هیچ قدس ندیدم زیرا خداوند خدای قادر مطلق و بره قدس آن است. و شهر احتیاج ندارد که آفتاب یا ماه آنرا روشنائی دهد زیرا که جلال خدا آنرا منور میسازد و چراغش بره است. و امتها در نورش سالک خواهند بود و پادشاهان جهان جلال و اکرام خود را بآن خواهند درآورد. "

و دروازه هایش در روز بسته نخواهد بود زیرا که شب در آنجا نخواهد بود. . چلال و عزت امتها را به آن داخل خواهند ساخت. و چیزی ناپاک یا کسیکه مرتکب عمل زشت یا دروغ شود هرگز داخل آن نخواهد شد مگر آنانیکه در دفتر حیات بره مکتوب اند. " آیات فوق شهر آسمانی را تشریح مینمایند. و در نتیجه زیبائی آن قلب ما را بسوی خود می کشد. چنانکه در کتاب مکاشفه باب ۲۱ آیه ۴ چنین میخوانیم: " و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود. "

در نتیجه در آن مکان عالی بهیچوجه مرض و اندوه و اشک و درد و مرگ وجود نخواهد داشت ولی عالیتر از همه اینستکه عیسی مسیح خداوند در آنجا حضور خواهد داشت و باعث شادمانی بیحد قلب هر ایمانداری خواهد بود.

خواننده گرامی ــ چنانکه در این درس مطالعه کردید شما روح جاودانی دارید و تا به ابد یا در بهشت یا جهنم بسر خواهید برد. طبق تعالیم کتابمقدس هر که به عیسی مسیح ایمان آورد ( قلباً تسلیم او شود ) هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.

لهذا پذیرفتن یا رد این نجات دهنده عالم که قادر است شما را به حیات جاودانی برساند به عهده خود شماست.