Main Banner
رز
rose

فصل اول

اهمیت بشارت فردی

عیسی مسیح به دنیا آمد تا گناه کاران را نجات دهد و حیات جاودانی به آنها ببخشد؛ و وقتی که به آسمان صعود کرد، بپیروان خود امر فرمود که مژده نجات را به همه مردم در همه جا برسانند. پس مهمترین کار کلیسای مسیح شاگرد ساختن همه امت ها می باشد؛ و در این اقدام مهم هر مسیحی باید صمیمانه باید شرکت کند.

خداوند به بعضی از اعضای کلیسا قوت داده است که برای عده زیادی از مردم وعظ کنند و باین وسیله آنها را نجات دهند. کسان دیگر مثل جان بنیان (John Bunyan) نویسنده « سیاحت مسیحی»، کتاب هائی نوشته اند که باعث نجات هزاران نفر شده است. و مسیحیان دیگر مدارس و بیمارستان هائی تاسیس کرده اند که در آنها عده زیادی از بیماران و محصلین با مسیح آشنا شده اند. البته ممکن نیست که هر مسیحی مثل پولس کارهای خیلی بزرگی برای مسیح انجام دهد، ولی هر کدام از شاگردان مسیح می تواند با کمک روح القدس به یک نفر بشارت نجات مسیح را بدهد و او را تشویق کند که به مسیح ایمان آورد. همینگونه شاگردان اول ایمان آوردند، زیرا وقتی یک ماهی گیر به اسم اندریاس مسیح را پیدا کرده و به او ایمان آورد، فوراً نزد برادر خود شمعون رفته به او مژده آمدن مسیح را داد و او را نزد عیسی آورد. همچنین فیلیپس فوراً بعد از ایمان آوردن به مسیح رفته دوست خود نتنائیل را پیدا کرد و او را نزد نجات دهنده آورد. در قرن اول خیلی از مسیحیان از اندریاس و فیلپس تقلید کرده، به اقوام و دوستان خود خبر دادند که عیسی مسیح برای نجات آنها آمده است؛ و در نتیجه آن در مدت کمی کلیسای مسیح اول در شهرهای امپراطوری روم و بعد در امپراطوری ایران به وجود آمد. خدا خواست که مسیحیت بدینسان منتشر شود، و هیچ راه دیگری برای منشر کردن پیغام نجات در میان اهل عالم وجود ندارد. اگر هر سال هر شخص مسیحی می توانست با قوت خدا یک نفر غیر مسیحی را نزد عیسی مسیح هدایت کند، در مدت خیلی کمی همه اهل عالم شاگرد خداوند ما می شدند.

متاسفانه بیشتر مسیحیان هیچ وقت باعث نجات کسی دیگر نشده اند، و بسیاری از ما ابداً سعی نکرده ایم که کس دیگر را نزد مسیح بیاوریم. در نتیجه سال به سال عده اعضای تازه ای که در کلیسا قبول می شوند خیلی کم است، و بیشتر از اهالی روی زمین تاحال بشارت نجات را نشنیده اند و گناهکار خواهند مرد. بسیار لازم و واجب است که اعضای کلیساهای خود را بفهمانیم که موظفند دیگران را نجات دهند و آنها را تعلیم دهیم که چطور باید بشارت دهند و مردم را به به سوی هسیح رهبری کنند. این کتاب برای آن دسته از مسیحیانی نوشته شده که مایلند مسیح را اطاعت نموده، دوستان خود را تشویق کنند تا شاگرد او گردند. و دعای نویسنده این است که همه خوانندگان با هدایت این کتاب شاخه های پر میوه تاک حقیقی گشته، ثمره زیادی برای جلال عیسی مسیح خداوند بیاورند.

سوالات

  1. آیا در سال گذشته شما باعث نجات کسی شده اید یا خیر ؟
  2. آیا صمیمانه سعی کرده اید تا کسی را به نجات برسانید یا خیر؟
  3. هر روز برای نجات چند نفر دعا می کنید؟
  4. انجیل یوحنا ۱: ۴۱ و ۴۲ را حفظ کنید.