Main Banner

فصل سوم

پیغام ما چیست؟

در فصل دوم بیان کردیم که مسیحیان پیغامی برای اهل عالم دارند که بشارت بزرگی است. حال می خواهیم به طور کامل تر بیان کنیم که این بشارت چیست. ولی لازم است نخست بفهمیم که انسان در چه حالت است تا بهتر معلوم بشود که او تا چه اندازه محتاج مژده نجات می باشد.

 1. انسان به وسیله نافرمانی و گناه کار و یاغی و دشمن خدا شده است ( سفر پیدایش ۳: ۱-۱۲، افسسیان۳:۲، رومیان ۱۰:۵).
  خدا ادم را به صورت خو آفرید تا او بتواند خدا را بشناسد و دوست بدارد و با خدا در قدوسیت و شادمانی زندگی کند. لیکن ادم امر خدا را اطاعت نکرد و گناهکار شد و گناه مثل ارث از ادم به همه فرزندان او رسیده و هر یک از آنها چون پدر بزرگ خود گناهکار شده اند. گناهکار دشمن خدا است و او را دوست ندارد و احکام وی را نگاه نمی دارد. امروز جمیع مردم به استثنای کسانی که توبه کرده و مورد عفو قرار گرفته اند، دشمن خدا هستند و با او که پادشاه حقیقی آنها است می جنگند، و چیزهائی که خدا از آنها نفرت دارد دوست می دارند، و از آنچه خدا دوست دارد متنفر و گریزان اند. حالت انسان گناهکار چنین است.
 2. انسان در نتیجه گناهش محکوم به مرگ ابدی شده است ( سفر پیدایش ۱۷:۲ و ۳: ۱۳-۱۹، رومیان ۱۸:۱ و ۱۲:۵ و ۲۳:۶).
  خدا مقدس است و از گناه نفرت دارد و به حکم قانون او هر کس گناه کند باید جسماً و روحاً بمیرد. آدم و همه فرزندانش گناه کرده اند، پس همه مورد غضب و لعنت خدا واقع شده، به امر خدا محکوم به مرگ ابدی گشته اند. وضع مردم شباهت دارد به وضع کسانی که جرمشان به ثبوت رسیده و به زودی اعدام خواهند شد. اینها به هیچ وجه نمی توانند خود را نجات دهند و کسی دیگر نمی تواند آنها را کمک کند، و برای آنان هیچ امیدی نیست مگر اینکه پادشاهی که امر به کشتن آنها کرده بر آنها رحم کند و در صدد نجات آنها بر آید. همینگونه برای انسان گناهکار نیز هیچ امیدی نیست مگر اینکه خدا راه نجاتی برای او فراهم سازد.
 3. خدا با محبت و رحمت عظیم خود پسر یگانه خود را فرستاد تا مردم را نجات دهد (یوحنا ۳: ۱۶، رومیان۸: ۳۲، اول یوحنا۴: ۹ و۱۰).
  بشارت ما این است؛ وقتی هنوز گناهکار و دشمن خدا بودیم خدا بر ما رحم کرد و نجات دهنده ای برای ما فرستاد. نجات دهنده ای که از طرف خدا فرستاده شد که بود؟ او پیغمبر بزرگی نبود و فرشته نیز نبود، بلکه پسر مقدس خدا بود که بزرگترین وجود عالم کائنات می باشد. خدا گناهکاران را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود عیسی مسیح را برای نجات آنها داد؛ عیسی مسیح آن شبان نیکو جلال آسمان را ترک کرد و بر زمین آمد تا مردم گمراه را جستجو کرده نجات بخشد. این همان مژده ای است که فرشته به شبانان داد وقتی که گفت :« اینک بشارت خوشی عظیم به شما می دهم، زیرا نجات دهنده ای که مسیح خداوند است برای شما تولد یافته است» (لوقا۲: ۱۰ و ۱۱). این بهترین خبری است که داده شده.
 4. عیسی مسیح مطابق اراده خدا و پیش گوئیهای انبیاء برای نجات گناهکاران مصلوب شد ( اشعیاء ۵۳: ۶، یوحنا ۱: ۲۹، مرقس ۱۰: ۴۵، متی ۲۶: ۲۷ و ۲۸، رومیان ۵: ۶، اول قرنتیان ۱۵: ۳، عبرانیان ۷: ۲۶ و ۲۷، اول پطرس ۲: ۲۴، اول یوحنا ۱: ۷و ۲: ۲)
  مزد گناه موت است، و چون همه گناه کرده اند همه باید بمیرند. ولی عیسی مسیح پسر خدا که هیچ گناه نداشت در راه ما مرد. او بره خدا بود که داوطلبانه خود را برای گناهان ما قربانی کرد و برای گناهان ما و گناهان تمام عالم نیز کفاره است. هرکس به او ایمان می آورد بخشیده شده و از مرگ ابدی رستگار خواهد شد، زیرا خون او که بالای صلیب ریخته شد ایمان داران را از هر گناهی پاک می سازد. پس خدا با کمال محبت از مردم استدعا می کند که این منجی آسمانی را قبول کرده حیات جاودانی بیابند.
 5. عیسی مسیح با دادن جان خود بالای صلیب در راه دشمنانش محبت عجیب خود را نشان داد و آن وقت قدرت خدائی خویش را به وسیله برخاستن از مردگان در روز سوم که یکشنبه بود کاملا آشکار ساخت. اگر مسیح مثل همه مردگان در قبر می ماند، معلوم می شد که او انسانی بیش نیست، و این ادعای او که پسر خداست دروغ است. ولی وقتی که مطابق وعده خویش بندهای مرگ را گسسته، زنده از قبر بیرون آمد، ثابت کرد که حقیقتاً خداوند است. فرشته به زنانی که سر قبر آمدند گفت :« در اینجا نیست زیرا برخاسته است» (متی ۲۸: ۶) و از آن وقت تا حال پیروان مسیح به سراسر جهان رفته، بشارت زنده شدن او را به مردم می دهند. تنها او بر مرگ غلبه یافته است، پس نجات دهنده عالم اوست، ما چقدر شادمانیم که منجی زنده ای داریم، زیرا چون او زنده شد می تواند ما را نیز زنده کند و ما را قوت دهد تا با پاکی و قدوسیت در ملکوت خدا با او زیست نمائیم.
 6. عیسی مسیح حالا در آسمان و بر زمین نیز زیست می کند و سلطنت می نماید (متی ۲۸: ۱۸-۲۰ ، اعمال ۲: ۳۴، افسیان ۱: ۲۰-۲۲، اول قرنتیان ۱۵: ۲۵)
  وقتی مژده مسیح را به مردم می دهیم نمی گوئیم او کسی بود که دو هزار سال پیش زندگی می کرد، ولی می گوئیم که او حالا زنده است و بطور روحانی بر روی زمین با ما حاضر می باشد تا ما را در تمام احتیاجاتمان کمک کند. مسیح در آسمان نیز هست و در دست راست خدا نشسته، بر تمام دنیا سلطنت می کند، زیرا او پادشاه پادشاهان و رب الارباب است. بعضی اوقات ما فکر می کنیم که دنیا متعلق به شیطان است و او هرچه را می خواهد می کند، ولی این صحیح نیست و لازم است که ما به اهل عالم بشارت دهیم که عیسی مسیح بر تخت سلطنت جهان نشسته است و آنها را تشویق کنیم که پیش او زانو زنند.
 7. عیسی مسیح به کلیسای خود، یعنی به تمام کسانی که حقیقتاً به او ایمان دارند، روح القدس را داده است ( یوحنا ۱۵: ۲۶، اعمال ۱: ۵و ۲: ۳۳ و ۳۸ و ۳۹، رومیان۵:۵)
  بعد از آنکه مسیح به آسمان صعود کرد در روز پنطیکاس روح القدس را به شاگردان خود عطا فرموده، و از آن وقت تا حال روح القدس به جمیع کسانی که به مسیح ایمان دارند و از او پیروی می کنند داده می شود. لزوم نداشت که کسی جانشین مسیح شود، زیرا او خود زنده است و هنوز به وسیله روح خویش پیروان خود را تعلیم می دهد و هدایت و تقویت می کند. در زمان قدیم روح القدس فقط به انبیاء و اشخاص معینی داده می شد، ولی حالا هر ایمان دار این فرصت گرانبها را دارد که روح خدا را در قلب خود جایگزین سازد. برای کسانیکه مایلند از دست شیطان رهائی یافته خدا را اطاعت کنند مژده بسیار بزرگی است.
 8. عیسی مسیح باز هم خواهد آمد تا بر جهان داوری کرده، ملکوت خدا را برقرار سازد (اعمال ۱: ۱۱ و ۱۰: ۴۲ و ۱۷: ۳۱، متی ۲۵: ۳۱-۴۶، مکاشفه ۱۱: ۱۵-۱۸)
  عیسی مسیح به شاگردان خود وعده داده که باز هم از آسمان خواهد آمد تا مردگان را زنده کند، بر همه امتها داوری کند و ملکوت ابدی خدا را مستقر سازد. وقتی که مسیح بار اول اول به دنیا آمد با فروتنی آمد، از زن زائیده شد، دچار زحمت زیادی گردید، و سرانجام برای نجات گناهکاران مصلوب گشت، ولی هنگامی که بار دوم آید لازم نخواهد شد دوباره مصلوب شود، زیرا همان یک فدیه وکفاره برای گناهان تمام عالم کافی بود.بلی وقتی مسیح در آخر دنیا می آید نه برای نجات مردم بلکه برای داوری خواهد آمد ، و کسانی را که به او ایمان نیاورده اند به عذاب جاودانی محکوم خواهد کرد.این وعده آمدن مسیح و فتح او بر گناه و شیطان مژده ای است برای جمیع کسانی که خدا را دوست دارند و از بدی متنفرند ، ولی برای کسانی که مسیح را رد کرده اندخبر هولناکی میباشد.حال که هنوز روز نجات است همه باید عیسی مسیح نجات دهنده را قبول کنند ، مبادا وقتی که روز داوری می رسد غضب خدا بر آنها نازل شده ، هلاکشان کند.

پایان

این است پیغام نجات ، این است آن بشارتی که مسیح امر کرده است آن را به تمام اهل عالم بدهیم . اگر امر او را اطاعت نکنیم حتماً به مجازات نافرمانی خود خواهیم رسید.وقتی راجع به مسیح با مردم صحبت می کنیم شاید صلاح نباشد یک مرتبه تمام حقایقی را که در این پیغام نجات مکتوب است بیان کنیم ، ولی لازم است تدریجاً هر شخص حق جو را با تمام مواد این پیغام آشنا کنیم ، زیرا این است آن آن انجیلی که پولس می گوید « قوت خداست برای نجات هرکس که ایمان آورد»کافی نیست که راجع به مذهب با مردم بحث کنیم یا تعالیم اخلاقی مسیحیت را برای آنها بیان نماییم ، زیرا هرگاه بخواهیم آنها را نجات دهیم لازم است بشارت کامل نجات به آنها داد شود.

سوالات

 1. فرق شریعت با بشارت چیست؟
 2. فرق تبلیغات با بشارت چیست ؟
 3. هشت مادۀ پیغام نجات را که در این فصل ذکر شد بیان کنید.
 4. آیات را حفظ کنید : رومیان  ۱۰:۵و۲۳:۶ ، اول یوحنا ۱۰:۴ ، یوحنا ۲۹:۱ و ۱۶:۱۴ -۱۷ ، اعمال ۱۱:۱ ، اول قرنتیان ۳-۴ و۲۵.