Main Banner

فصل چهاردهم

کار روح القدس در بشارت

وقتی که عیسی مسیح به آسمان صعود کرد اجازه نداد که شاگردانش فوراً به دادن بشارت نجات مردم مشغول شوند بلکه امر کرد که آنها در شهر اورشلیم بمانند. برای چه بمانند؟ مگر مسیح مدت سه سال آنها را تربیت نکرده بود که صیاد مردم  شوند؟ مگر در آن وقت ایمان ایشان قوی نبوده و برای کاریکه عیسی آنان را برای آن انتخاب کرده بود حاضر و آماده نبودند؟ چرا ایشان تعلیم مسیح را یاد گرفته و ایمان آورده بودند که او پسر خداست و بعد از قیامش او را مکرر دیده و با او صحبت کرده بودند، ولی به یک چیز هنوز احتیاج داشتند _ اینها پر از روح القدس نشده بودند. چنانکه  روح القدس در وقت تعمید بر عیسی نازل شده و او را برای کاریکه بایستی بکند تقویت نمود، همچنین لازم بود که شاگردان مسیح نیز روح القدس را قبول کرده و برای کار بشارت از او نیرو اخذ کنند، همانطوریکه خود مسیح به آنها فرمود: چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. (اعمال۱۰: ۸) وقتی که روح القدس در روز پنطیکاست به ایمانداران داده شد آنها فوراً به شهادت دادن بر مسیح و رسانیدن مژده نجات شروع کردند و عده زیادی از یهودیان و بت پرست ها نجات یافتند. گفته شده است که عنوان کتاب اعمال رسولان باید اعمال روح القدس باشد  در روز پنطیکاست دارای قوت آسمانی شدند، انجام داده است. اگر روح القدس اعطا نمی شد شاگردان هیچ کار نمی کردند و کتاب اعمال نوشته نمی شد. همانطوری که شاگردان در اورشلیم محتاج روح القدس بودند ما نیز به او احتیاج داریم و بدون او هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. آیا سیمی که برق نداشته باشد می تواند روشنائی دهد؟ آیا شاخه ای اگر دارای حیات و نیروئی که درخت می دهد نباشد میتواند میوه آورد؟ به همان طور ما نمی توانیم مردم را شاگرد مسیح سازیم مگر اینکه مانند پطرس و پولس پر از روح خدا باشیم. نباید تصور کنیم که روح فقط برای رسولان بوده است و نه برای ما، زیرا خدا وعده داد که روح خود را نه فقط به ایمان داران در اورشلیم بلکه به فرزندان آنها و جمیع کسانی که دورند یعنی به ما نیز عطا کند (اعمال ۲: ۳۹) و اگر ما مایل باشیم که بخشش خدا را قبول کنیم ما نیز می توانیم پر از روح القدس شویم. لذا همه که میخواهیم در کار بشارت شرکت کنیم باید بخشش روح را از خدا بطلبیم و کار خود را با مدد او انجام دهیم، زیرا بدون او نمی توانیم موفق شویم و با او نمی توانیم شکست بخوریم.

حالا کار روح القدس در امور بشارت را ملاحظه کنیم تا بتوانیم بیشتر بفهمیم چقدر لازم است که ما از روح پر شویم، مطابف  فرمایش پولس در رساله به افسسیان (۵: ۱۸).

اول_ روح القدس مبشرین را برای کار آماده می کند

 1.   روح القدس ما را پاک می گرداند (غلاطیان ۵: ۲۲-۲۴). ما گناهکاران لایق آن نیستیم که شاهدان عیسی مسیح آن منجی بی گناه باشیم و تا خود از گناه نجات نیابیم نمی توانیم مژده نجات را به دیگران بدهیم. پس فقط روح خداست که می تواند ما را پاک کرده لایق خدمت مسیح گرداند. وقتی که روح القدس دلهای ما را پر می کند نه تنها چیزهای بد را از ما دور می کند بلکه میوه نیکوئی یعنی محبت، شادی، سلامتی و غیره را در ما بار می آورد.
 2.   روح القدس ما را کمک می کند که حقیقت انجیل را بفهمیم (یوحنا ۱۵: ۲۶ و ۱۶: ۱۳). ممکن است که ما کتاب مقدس را از حفظ داشته باشیم ولی معنی روحانی آن را هیچ نفهمیم. در این صورت فقط روح راستی می تواند چشمان ما را برای دیدن و فهمیدن اسرار ملکوت خدا باز کند. کسی که مطلبی را نمی فهمد نمی تواند آن را به دیگران بفهماند، پس واضح است که فقط کسانی که از روح خدا تعلیم یافته اند می توانند دیگران را تعلیم دهند. ملاحظه کنید که روح القدس در روز پنطیکاست چگونه ذهن پطرس را منور کرد. بدون شک پطرس کتب مقدسه را مکرر خوانده بود ولی تا روح القدس او را تعلیم نداد معنی کتب را نفهمید. قبلا پطرس فکر می کرد که مسیحی نبایستی بمیرد، لیکن در روز پنطیکاست به وسیله روح فهمید که لازم بود مسیح برای گناهکاران بمیرد، و اینکه قبلا خبر مرگ و قیام و صعود او در کتب انبیا داده شده بود (اعمال۲: ۲۳-۳۶) و بعد ار آن روح القدس او را تعلیم داد که امتها یعنی غیر یهودیان مانند یهودیان می توانند به وسیله ایمان آوردن به مسیح نجات یابند (اعمال باب ۱۰). ما نه تنها برای فهمیدن حقیقت بلکه برای اینکه در موقع دادن بشارت به دیگران از اشتباه دور باشیم به روح احتیاج زیادی داریم.
 3.   روح القدس برای دادن شهادت به مسیح به ما قوت می دهد (لوقا۲۴: ۴۹ و اعمال۱: ۸). عیسی مسیح به شاگردانش فرمود که وقتی که آنها را پیش روسا برند نبایستی اندیشه کنند که چطور جواب دهند زیرا روح القدس با آنها خواهد گفت که چه باید بگویند و میبینیم موقعی که پطرس و یوحنا و استیفان فرصت داشتند در حضور روساء به مسیح شهادت دهند روح نه تنها کلماتی را که بایستی بگویند به آنان گفت بلکه برای بیان کردن حقیقت بی پروا به آنها دلیری عطا کرد. شهادت آنان فوق العاده موثر بوده و مانند شمشیر به دلهای شنوندگان فرو می رفت. گفته شده است که مبشری که پر از روح خدا است مانند کسی است که با تفنگ میزند که نفوذ آن مشروط به زور بازوی تفتگچی نیست بلکه به قوت باروت است.
 4.   روح القدس دلهای ما را با محبت خدائی پر می کند (رومیان۵: ۵). چنانکه در فصل پیش دیدیم واجب ترین صفات برای مبشر محبت است، زیرا بدون محبت نمی تواند مردم را به سوی مسیح که پادشاه محبت است بکشد. ولی همه ما باید اقرار کنیم که دارای این صفت نیستیم و نمی توانیم خود را مجبور کنیم اشخاصی را که مورد پسند ما نیستند محبت کنیم. پس چگونه می توانیم آنها را دوست  بداریم؟ فقط روح القدس می تواند محبت را در دلهای ما ایجاد کند، زیرا او روح خدا است و خدا محبت است. پس وقتی که او داخل قلبهای ما شده و ما را با محبت خود پر می کند ما می توانیم مردم را نه با محبت ضیف انسانی خود بلکه با محبت خدا دوست بداریم.
 5.   روح القدس ما را هدایت می کند. وقتی که سعی می کنیم به دیگران بشارت دهیم چقدر به یک نفر راهنما احتیاج داریم ما نمی دانیم کجا برویم یا با کدام شخص صحبت کنیم یا چه بگوئیم و چون می ترسیم مبادا اشتباه کرده کار خدا را خراب کنیم و غالباً هیچ کار نمی کنیم. ولی از کتاب اعمال رسولان می فهمیم که روح القدس مبشرین را در تمام اعمال و رفتار خود راهنمائی می کرد. مثلا روح القدس فیلپس را هدایت کرد که به طرف جنوب برود و به او گفت چه وقت باید با شخص حبشی نزدیک شود و به او چه بگوید و همان روح پولس را از رفتن به آسیا و بطینیا منع کرد و بعد او را هدایت نمود که آسیا را ترک کرده به اروپا برود (اعمال۱۶: ۶-۱۰). وقتی که ما سعی می کنیم مردم را به سوی مسیح بیاوریم روح القدس ما را به همان طور هدایت خواهد کرد. پس هیچ دلیل نیست که شخص مسیحی بگوید من به قدری ضعیف و بی تجربه هستم که نمی توانم راجع به مسیح با کسی صحبت کنم زیرا وقتی که روح خدا هادی و مددکار ماست ضعیف ترین مسیحیان از قویترین بی ایمانان قویتر است. «اگر خدا با ماست کیست به ضد ما؟» پس همه ما خود را کاملا به روح القدس تسلیم کنیم تا مطابق اراده او عمل کنیم و حرف بزنیم و فکر کنیم، آن وقت روح می تواند ما را برای نجات کسانی که خدا آنان را برای نجات برگزیده است به کار برد. البته باید خیلی مواظب باشیم که آرزوهای شخصی و وسوسه های شیطانی را با هدایت روح القدس اشتباه نکنیم و لازم است چنان با خدا نزدیک زندگی کنیم که بتوانیم صدای روح القدس را تشخیص دهیم.

دوم_ روح القدس شخص بی ایمان را برای شنیدن
و قبول کردن بشارت نجات آماده می کند

چنانکه روح خدا مبشر را آماده کرده او را در رسانیدن بشارت کمک می کند همچنین قلب شخصی را که خدا او را نزد وی می فرستد حاضر می کند. حال ببینیم چگونه این کار را انجام می دهد.

 1.   روح القدس شخص بی ایمان را به سوی خدا می کشد. مسیح فرمود : کسی نمی تواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند (یوحنا۶: ۴۴) و پدر به وسیله روح القدس گناهماران را به سوی خود جذب می کند. شخص بی ایمان هیچ آرزو ندارد که خدا را بهتر بشناسد یا به خدا نزدیک بشود ولی وقتی که روح القدس او را جذب می کند حقجو می شود و دعا می کند که خدا او را هدایت کرده نجات دهد. در حکایت کرنیلیوس یوزباشی رومی در باب ۱۰ اعمال رسولان می بینیم چطور روح القدس این شخص خارجی را برای آمدن پطرس و برای ایمان آوردن به مسیح قبلا آماده کرد؛ چنانکه پطرس را نیز برای رسانیدن پیغام نجات به کرنیلیوس آماده نمود.
 2.   روح القدس شخص بی ایمان را کمک می کند که پیغام نجات را بفهمد. پولس در رساله اول قرنتیان ۲: ۱۴ می فرماید که شخص نفسانی یعنی کسی که نجات نیافته است نمی تواند حقیقت خدا را بفهمد یا قبول کند  زیرا به نظر او جهالت است. وقتی که با بی ایمانان راجع به مرگ و قیام مسیح صحبت می کنیم و به آنها می گوئیم که او پسر خدا است می بینیم که آنها غالباً نمی فهمند و نمی توانند این تعلیم را قبول کنند و لیکن وقتی که روح خدا قلب هاب آنها را منور می کند چشمان کور ایشان باز می شود و می توانند حقیقت را فهمیده آن را بدون هیچ زحمتی قبول کنند. پس لازم نیست راجع با این امور روحانی با بی ایمانان مباحثه کنیم بلکه بهتر است برای ایشان دعا کنیم که روح القدس قلبهای ایشان را لمس کند و حقیقت را به ایشان نشان دهد. در حکایت فیلپس و شخص حبشی در باب ۸ اعمال رسولان می بینیم چگونه روح این شخص را کمک کرد که پیغام مسیح را موقعی که فیلپس آن را برای او بیان می کرد بفهمد.
 3.   روح القدس بی ایمانان را می فهماند که گناهکارند، چنانکه مسیح فرمود: «روح جهان را به گناه ملزم خواهد کرد» (یوحنا۱۶: ۸). وقتی که با بی ایمانان صحبت می کنیم گاهی تعجب می کنیم که آنها نمی فهمند که گناهکارند و از این جهت احتیاج خود را برای نجات دهنده هیچ احساس نمی کنند و حتی بعضی از مسیحیان مثل فریسیان در زمان قدیم خود را عادل می دانند و هیچ وقت مانند باجگیر دعا نمی کنند، «خدایا بر من گناهکار ترحم فرما» اما وقتی که روح القدس چشمان دل ما را باز می کند می توانیم ببینیم که چقدر ناپاکیم و بی اختیار از خدا بخشش می طلبیم.
 4.   روح القدس بی ایمانان را قانع می کند که مسیح خداوند و نجات دهنده گناهکاران است (یوحنا۱۶: ۱۴ و اول قرنتیان۱۲: ۳). غالباً غیر مسیحیان با وجود اینکه عیسی را پیغمبر بزرگی می دانند و هیچ حاضر نیستند که او را خداوند بخوانند، و پولس می فرماید که امکان ندارد کسی او را خداوند بخواند مگر اینکه روح القدس او را امداد کند. وقتی که پطرس با قوت روح در روز پنطیکاست وعظ کرد به یهودیان گفت: این عیسی که شما او را مصلوب کردید خداوند و مسیح است و روح القدس شنوندگان را کمک کرد که این حقیقت قبول کرده به مسیح خداوند ایمان آورند.
 5.   روح القدس ایمان را در قلب بی ایمانان ایجاد می کند. وقتی که ما بشارت می دهیم مردم را دعوت می کنیم که ایمان آورند ولی کسی که در گناه مرده است نمی تواند ایمان آورد مگر اینکه روح خدا او را امداد کند. پولس میگوید که ایمان بخشش خداست(افسسیان۲: ۸) و ما باید کسانی که بشارت به آنها می دهیم تشویق کنیم که این بخشش را از خداوند بطلبند تا بتوانند نجات دهنده را قبول کنند. هیچ کار برای خدا محال نیست پس برای نجات شخص بی ایمان هر قدر گناهکار یا سخت دل باشد نباید هیچ وقت ناامید شویم، زیرا روح القدس می تواند ایمان را در قلب او به وجود بیاورد، چنان که در قلب سولس در راه دمشق ایجاد کرد (اعمال ۹). پس باید همیشه با امید بشارت دهیم و دعا کنیم که روح خدا ایمان به مسیح را به شنوندگان عطا کند.
 6.   روح القدس تولد تازه را در شخص بی ایمان ایجاد می کند، چنانکه مسیح به نیقودیموس فرمود : اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود (یوحنا ۳: ۵-۷). خدا انسان را آفرید و وقتی که انسان گناه می کند و می میرد فقط خدا می تواند او را از نو بیافریند و او را موجود تازه ای بکند. این تولد تازه البته تولد روحانی است و همان روح القدس که عیسی را در رحم مریم باکره به وجود آورد قادر است گناهکاران را تولد تازه دهد و آنان را فرزندان روحانی خدا گرداند. هیچ کس نمی تواند با کوشش خود یا به وسیله خوبی خود به این مقام برسد، بلکه باید این حیات تازه را از خدا به وسیله روح القدس قبول کند.
 7.   روح القدس شخص بی ایمان را از قدرت شیطان می رهاند (اعمال۲۶: ۱۸ و افسسیان۶: ۱۲). لازم است ما در خاطر داشته باشیم که آن کسی که به او بشارت می دهیم آزاد نیست بلکه اسیر شیطان است و شیطان با تمام نیرو و حیله خود سعی خواهد کرد که از رهائی اسیر خود مانع شود. در کار بشارت باید منتظر باشیم که شیطان نه تنها به ما حمله کرده سعی کند که ما را از دادن بشارت نجات مانع شود بلکه به ایمان دار تازه نیز حمله کند و سبب لغزش و سقوط او به گناه شود، ما برای شکست دادن ابلیس ضعیف هستیم ولی روح القدس قادر است که اسیران او را آزاد کند و آنان را حفظ نماید تا دوباره به دام او نیفتند. وقتی که روح القدس داخل شده قلب شخص را پر می کند شیطان نمی تواند از آن به بعد بر او مسلط شود

پایان

در زمان قدیم خدا یکی از خادمان خود را فرمود: نه به قدرت و نه به قوت به روح من (زکریا۴: ۶). و این حقیقت مخصوصاً در کار بشارت صدق می کند. ممکن است ما دارای قوت و قدرت و علم و فصاحت و وهارت در مباحثه باشیم، ولی اگر روح القدس در ما ساکن نباشد و ما را به کار نبرد و اگر او به کسانی که می خواهیم نجات یابند حیات تازه نبخشد هیچ کار نمی توانیم بکنیم. پس کار بشارت حقیقت از آن ما نیست بلکه از آن روح القدس است.

لیکن نباید فکر کرد که اگر فاقد روح باشیم تقصیر خدا است که آن را به ما نداده است، زیرا حکم خدا این است که همه فرزندان او باید از روح پر شوند (افسسیان۵: ۱۸) و اگر خدا مایل نبود روح خود را به ما عطا کند این حکم را نمی کرد. ما نمی توانیم با گفتن اینکه خدا روح القدس را به ما نداده است خود را از ضعف و عدم موفقیت خود در کار بشارت تبرئه کنیم، زیرا عیسی مسیح قول داده است که خدا روح را به هر کسی که از او بخواهد خواهد داد (لوقا ۱۱: ۱۳). پس اگر ما دارای روح القدس نباشیم علتش این است که یا او را از خدا نخواسته ایم و یا گناهی در زندگی ما است که نمی گذارد روح دل ما را پر کند. مسیح فرمود: شوال کنید و به شما داده خواهد شد.

سوالات

 1.   شما می خواهید روح القدس چه کار در شما بکند تا مبشر بهتری شوید؟
 2.   از تجربیات خود نمونه ای بیان کنید که روح القدس چطوری شما را در کار بشارت هدایت کرده است.
 3.   آیا شما هیچ وقت اشتباه فکر کرده اید که روح القدس شما را هدایت می کند در صورتی که صدای شیطان بوده نه صدای روح؟ چطور فهمیدید که شیطان بود؟
 4.   آیا شما کار روح القدس را در قلب شخص بی ایمان دیده اید؟ چه کار کرده است؟
 5.   آیا شما پر از روح القدس هستید؟ اگر نیستید، چرا؟
 6.   آیات زیر را حفظ کنید: اعمال ۱: ۸ ، افسسیان ۵: ۱۸ ، یوحنا ۱۶: ۱۳ ، اول قرنتیان ۱۲: ۳ ، لوقا ۱۱: ۱۳.