Main Banner

فصل بیست و یکم

چگونه به بهانه ها جواب دهیم

وقتی که با اشخاص صحبت می کنیم غالباٌ بهانه هائی در مورد عدم قبول مسیحیت آنها می شنویم. البته شیطان است که این بهانه ها را در دهان مردم می گذارد و همان طوری که عیسی مسیح شیطان را در بیابان جواب داد ما باید آماده باشیم که از کلام خدا به مردم جواب دهیم. ما اینجا به بعضی از بهانه هائی که داده می شود به طور پیشنهاد جواب هائی می دهیم.

 1.   من احتیاج ندارم که مسیحی بشوم زیرا من گناهکار بزرگی نیستم.

ما جواب می دهیم :

الف _ ممکن است که شما به اندازه بعضی ها گناه نکرده باشید ولی آیا در دل خود قدری گناه ندارید؟ همانطوری که میکروبی که حتی نمی شود آن را با چشم دید سبب مرگ بدن انسان می شود، همین طور کوچکترین گناهی که در قلب ما هست می تواند روحمان را هلاک کند پس لازم است که ما از تمام گناه خود پاک بشویم.

ب _ کافی نیست که ما نسبتاً خوب باشیم زیرا خدا می خواهد که ما کامل شویم (متی ۵: ۴۸ و دوم پطرس ۳: ۱۴).

ج _ نه تنها رفتار ظاهری ما باید خوب باشد بلکه دلهای ما نیز باید پاک شود (لوقا ۱۶: ۱۵ و اول سموئیل ۱۶: ۷ و امثال ۲۱: ۲ و مرقس ۷: ۲۰-۲۲).

د _ گناهکار نمی تواند حساب خود را با خدا تصفیه کند ( رومیان ۳: ۱۹-۲۰).

ه _ گناهکار فقط به وسیله ایمان آوردن بر عیسی مسیح می تواند آمرزیده و قبول شود ( غلاطیان ۲: ۱۶، یوحنا ۶: ۲۹) پس شما به اندازه من به مسیح احتیاج دارید، به او ایمان آورده نجات یابند.

 1.   من به قدری گناهکارم که هیچ لیاقت ندارم نزد مسیح بیایم و برای من امیدی نیست.

ما جواب می دهیم که همه ما گناهکاریم و هیچ کس لیاقت ندارد به نزد مسیح آمده نجات یابد، لیکن چونکه عیسی مسیح به دنیا آمده است هر کس هر قدر هم که گناهکار بوده باشد نباید ناامید شود.

الف _ عیسی مسیح خود فرمود که من نیامدم که عادلان را نجات دهم بلکه آمدم تا گناهکاران را نجات دهم (متی ۹: ۱۲-۱۳، لوقا ۱۹: ۱۰). پس هر کس می داند که گناهکار است می تواند مطمئن باشد که مسیح برای نجات او آمده است.

ب _ پولس رسول گفته است که عیسی مسیح به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. (اول تیموتاوس ۱: ۱۵، رومیان ۵: ۶-۹).

ج _ عیسی مسیح تمام گناه جهان را بر خود گرفته است و قربانی و کفاره او برای همه کافی است (اشعیاء ۵۳: ۵-۶، یوحنا ۱: ۲۹، اول یوحنا ۱: ۲-۷). امکان ندارد که کسی به قدری گناه کند که نتواند آمرزیده شود.

د _ عیسی مسیح همه را دعوت می کند که نزد او بیایند (متی ۱۱: ۲۸-۳۰) پس من و شما را نیز دعوت می کند.

ه _ مسیح فرموده است هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود (یوحنا ۶: ۳۷). پس راجع به وعده او شک نداشته باشید بلکه ب یائید تا آمرزش گناه و آرامش قلب پیدا نمائید.

لازم نیست معطل شوید تا گناهان خود را ترک کرده و شخص خوبی شوید، زیرا آن کار را نمی توانید بکنید. آیا مریض صبر می کند تا حالش خوب شود و آن وقت پیش دکتر می رود؟ شما مریضید و مسیح طبیب است پس آن طوری که هستید فوراٌ نزد او بیائید و او شما را قبول کرده و شفا و نجات می دهد.

 1.   من می ترسم که نتوانم گناهانم را ترک کنم.

ما جواب می دهیم که واضح است که هیچ کناهکار به قدری قوی نیست که خود را از زنجیرهائی که شیطان او را با آنها بسته است آزاد کند و هیچ کس قادر نیست بدون کمک تمام گناهان و عادات بد خود را ترک نماید لیکن _

الف _ مسیح قادر است که ما را از بندگی گناه آزاد کند زیرا از شیطان قوی تر است (مرقس ۳: ۲۷، رومیان ۶: ۱-۱۴).

ب _ و نیز مسیح قادر است که ما را بعد از آزاد شدن نگاه بدارد تا دوباره به گناه نیفتیم (یوحنا ۱۰: ۲۹-۲۸ و یهودا ۲۴ و ۲۵ و دوم تیموتاوس ۱: ۱۲ و اشعیاء ۴۱: ۱۰-۱۳ و فیلیپان ۴: ۱۳).

طفل کوچک در شب تاریک نمی تواند در راهی که پر از سنگ ها و سوراخ ها باشد بدون اینکه بیفتد راه برود ولی می تواند دست خود را در دست قوی پدر بگذارد و پدرش می تواند او را نگه بدارد. پس نترسید فقط خود را به مسیح بسپارید و او نه تنها شما را از گناه رستگار می سازد بلکه نمی گذارد دوباره به گناه بیفتند و او شما را بالاخره سلامت به منزل ابدی خود خواهد رسانید.

 1.   من نمی توانیم بعضی از تعالیم کتاب مقدس را بفهمم و راضی نیستم آنچه را نمی فهمم قبول کنم.

ما جواب می دهیم :

الف _ بسیار چیزهائیست که ما مردمان با عقل هائی ضعیف و محدود خود نمی توانیم بفهمیم از قبیل رشد گل ها یا تابش لامپ الکتریکی یا امواج  رادیو یا ساختمان اتم یا خلقت دنیا ولی همه ما گل می کاریم و لامپ الکتریکی به کار می بریم و به رادیو گوش می دهیم. با وجود اینکه نمی توانیم بفهمیم که عیسی مسیح چطور پسر خدا است یا چطور از باکره متولد شد باز هم می توانیم خود را به او تسلیم کرده نجات یابیم.

ب _ چیز عجیبی نیست که کسی که هنوز مسیحی نشده باشد نتواند عقاید مسیحی را بفهمد، زیرا فقط شخص روحانی می تواند امور روحانی را درک کند و کسی که به مسیح ایمان نیاورده است هنوز جسمانی است نه روحانی (اول قرنتیان ۲: ۱۵-۱۴، اشعیا ۵۵: ۹-۸).

ج _ لیکن وقتی که کسی به مسیح ایمان آورد روح القدس به او داده می شود و آن روح خدائی او را روحانی می نماید و او را کمک می کند تا کلام خدا را بفهمد. پس کسی که نمی فهمد باید دعا کند که خدا روح را به او ببخشد تا به وسیله او ذهنش منور شود (یوحنا ۱۴: ۲۶ و ۱۶: ۱۳، لوقا ۱۱: ۱۳).

د _ راه معرفت اطاعت است و اگر مایلیم احکام خدا را در اموری که حالا می فهمیم اطاعت کنیم آنوقت خواهیم توانست بیشتر از حقیقت خدا را درک کنیم ولی کسیکه حاضر نیست خدا را اطاعت کند هیچ وقت حقیقت خدا را نخواهد فهمید.

جوان عاقل هیچ وقت نمی گوید تا من آنچه را در کتب کلاس دوازدهم نوشته شده است نفهمم داخل آن کلاس نشده معلم را قبول نخواهم کید. برعکس اگر دانا باشد داخل کلاس می شود و با کمک معلم کتب آن کلاس را می خواند و می فهمید. همچنین اگر مایلید کتاب خدا را بفهمید باید اول شاگرد آن معلم بزرگ عیسی مسیح شوید و او را اطاعت کنید، آنگاه او به وسیله روح خود حقیقت را برای شما مکشوف خواهد کرد.

 1.   من اشخاصی را می شناسم که ادعا می کنند مسیحی هستند ولی ریاکار هستند، پس من برای چه مسیحی شوم؟

ما جواب می دهیم :

الف _ ما مسیحیان اقرار می کنیم که کامل نیستیم و ممکن است بعضی از مسیحیانی که شما با آنها آشنا هستید به قول شما ریاکار باشند، یعنی آنها واقعاٌ مسیحی نیستند.

ب _ با وجود اینکه این امر موجب تاسف است نباید تعجب کنیم زیرا خود مسیح به ما خبر داد که بسیاری خواهند گفت که شاگرد او هستند در صورتی که نیستند (متی ۷: ۲۱-۲۳ و ۱۳: ۲۴-۳۰)

ج _ ما با اشاره کردن بر گناهان دیگران نمی توانیم خود را تبرئه کنیم. البته اقرار کردن به ایمانی که نداریم گناه است ولی ایمان نیاوردن به مسیح نیز گناه است و خدا همه بی ایمانان را خواه از کلیسا باشند و خواه از خارج کلیسا مجازات خواهد کرد (یوحنا ۳: ۳۶)

د _ داوری کردن بر دیگران کار ما نیست بلکه کار خداست. مسیح فرموده است که حکم کردن بر دیگران گناه بزرگی است و اگر ما حکم کنیم ممکن است از اشخاصی که بر آنها حکم می کنیم بدتر باشیم (متی ۷: ۵-۱، رومیان ۲: ۶-۱).

ه _ هر کس باید حساب خود را به خدا دهد (رومیان ۱۴: ۱۲-۱۰).

وقتی که شما در حضور خدا می ایستید و خدا از شما سوال می کند چرا به مسیح ایمان نیاوردید به او چه جواب خواهید داد؟

 1.   من نمی توانم مسیحی شوم زیرا خانواده من مخالفند.

ما جواب می دهیم که البته هر کس وظیفه دارد که اعضای خانواده خود خصوصاٌ والدین خود را محبت و احترام کند و به اندازه ای که ممکن است نباید کاری  که باعث ناراحتی آنها شود بکنیم ولی در چنین امری مهمی باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم :

الف _ اگر والدین شما مخالف آبله کوبی شما می شدند شما البته نمی گذاشتید که افکار قدیمی آنها شما را از انجام کاری که باعث نجات َما از مرگ است باز بدارد. همچنین در موضوع مسیحی شدن نبایستی بگذارید که عقیده فامیل شما را از یافتن حیات جاودانی محروم نماید.

ب _ با وجود اینکه شما مایلید که والدین خود را همیشه اطاعت کنید، باز هم باید اول خدا را اطاعت کنید، و چونکه خدا امر کرده که شما بر پسر او ایمان آورید باید امر او را بر امر والدین خود ترجیح دهید و الا معلوم می شود که شما انسان را از خدا بیشتر دوست دارید (اعمال ۵: ۲۹ و متی ۶: ۳۳).

ج _ وقتی که شما می میرید و در پیش خدا حاضر می شوید اعضای خانواده شما نمی توانند برای شما شفاعت کنند و لازم می شود شما تنها در حضور او ایستاده حساب خود را به او بدهید پس باید خدا را از حالا اطاعت کنید تا در آن وقت او شما را قبول کند.

د _ اگر شما والدین و خانواده خود را دوست دارید بدون ترس مسیحی می شوید و سعی می کنید آنان را به نزد مسیح بیاورید، زیرا اگر نکنید ممکن است همه آنها با شما هلاک شوند. اگر می خواهید سبب رفتن والدین و برادران و خواهران خود به جهنم شوید؟ مکرر اتفاق افتاده است که اعضای خانواده های اشخاصی که به مسیح ایمان آورده اند اول مخالفت کرده اند لیکن بعداٌ وقتی که استقامت ایمان عضو مسیحی را دیده و محبت و پاکی زندگی او را مشاهده کرده اند اشتباه خود را فهمیده مایل شدند که در پیروی مسیح با او شریک شوند. امیدواریم که خانواده شما به وسیله شما نجات یابند.

 1.   اگر من مسیحی شوم دچار مخالفت و زحمت زیادی خواهم شد و ازآن می ترسم

ما جواب می دهیم :

الف _ هر کس مسیح را از روی حقیقت پیروی کند دچار زحمت خواهد شد، چنانکه مسیح به شاگردانش فرمود( متی ۱۰: ۳۴-۳۸) و پولس نیز همان را به کسانی که به وسیله او مسیحی شده بودند می گفت (اعمال ۱۴: ۲۲، دوم تیموتاوس ۳: ۱۲) . میلیون ها از ایمان داران صلیب خود را برداشته مسیحی را که برای ما زحمت کشیده متابعت کرده اند، پس شما برای چه می ترسید که برای او زحمت بکشید؟

ب _ زحمت کشیدن برای مسیح عار نیست بلکه افتخار است و هرگاه چنین افتخاری به ما داده شود باید مسرور شویم ( متی ۵: ۱۰-۱۲،اعمال ۵: ۴۰-۴۲، اول پطرس ۴: ۱۲-۱۶)

ج _ مسیح به جمیع کسانی که به خاطر او زحمت می کشند پاداش بزرگی می دهد و وقتی که این پاداش را در آسمان می یابیم تمام زحماتی که بر روی زمین می کشیدیم به نظر ما هیچ خواهد بود (مرقس ۱۰: ۲۹-۳۰، رومیان ۸: ۱۸، دوم تیموتاوس ۲: ۱۱-۱۲ و ۴: ۸، مکاشفه ۲: ۱۰). نابرده رنج گنج میسر نمی شود پس رنج موقتی را قبول کنید تا گنج دائمی را به دست آورید.

 1.   من به مسیح ایمان دارم لیکن ایمان امری است قلبی و لازم نیست که من تعمید بگیرم و عضو کلیسا شوم.

ما جواب می دهیم :

الف _ اولاٌ فصل چهار قسمت ۴ همین کتاب را بخوانید.

ب _ اشخاصی که حقیقتاٌ مسیح را دوست دارند امر او را هرچه باشد اطاعت می کنند و چو که او امر کرده است که ایمان داران تعمید بگیرند آنانی که او را دوست دارند البته اطاعت خواهند کرد (متی ۲۸: ۱۹، یوحنا ۱۴: ۱۵ و ۲۱ و ۲۳).

ج _ مسیح تعمید را معین کرد که به وسیله آن او را پیش مردم اقرار کنیم و اگر مایل نباشیم که اقرار کنیم او ما را اقرار نخواهد کرد (متی ۱۰: ۳۲-۳۳).

د _ در کلیسای قرن اول تا آنجا که اطلاع داریم همه ایمان دارن تعمید گرفته بودند (اعمال ۲: ۳۸-۴۱ و ۸: ۱۲ و ۳۶- ۳۸، رومیان ۶: ۳ و غیره ).

ه _ اشخاصی که مسیح را اطاعت کرده تعمید گرفته اند می گویند که به وسیله تعمید برکت بزرگی به ایشان رسیده است. هیچکس نباید خود را از این فیض محروم کند.

و _ علت تعمید نگرفتن بعضی از اشخاص ترس است و کلام خدا می فرماید که جای ترسندگان جهنم است (مکاشفه ۲۱: ۸). پس آنانی که طالب نجات هستند باید ترس را کنار بگذارند.

ز _ مسیح شاگردان خود را امر فرمود که عشاء ربانی را مراعات کنند و کسانیکه حاضر نیستند تعمید بگیرند به این وسیله خود را از فیض عشاء ربانی نیز محروم می سازند و امر مسیح را نافرمانی می کنند (لوقا ۲۲: ۱۹).

ح _ کلیسا «بدن مسیح» است (اول قرنتیان ۱۲: ۲۷). می دانیم تا موقعی که عضو بدن تماس حیاتی  با بدن دارد سلامت و قوی خواهد بود ولی اگر از بدن جدا شود می میرد به همان طور هر ایمان دار باید به وسیله تعمید و عشاء ربانی و دعا و محبت اتحاد خود را با کلیسا که بدن مسیح است نگاه دارد تا برای خدمت مسیح قوی شود و اگر کسی با رد کردن تعمید از پیوند شدن بدن مسیح ابا ورزد احتمال دارد در ایمان ضعیف شده و بالاخره خواهد مرد.

سوالات

 1.   پنج تا از بهانه های دیگری که شنیده اید بنویسید.
 2.   برای هر کدام از آن بهانه ها جوابی با ذکر آیات مربوطه کتاب مقدس بنویسید.
 3.   به نظر شما مانع عمده برای مسیحی شدن مردم در ایران چیست؟
 4.   چه می توانیم بکنیم تا این مانع مرتفع شود؟
 5.   آیات زیر را حفظ کنید : متی ۵: ۴۸ و ۹: ۱۲-۱۳ ، یوحنا ۶: ۳۷ و ۱۰: ۲۸-۲۹، اول تیموتاوس ۱: ۱۵ ، غلاطیان ۲: ۱۶