Main Banner

فصل بیست و چهارم

چند مثل بشارتی

 1.   مسافر اقلا به چهار چیز احتیاج دارد : راه، روشنائی، نان و آب و بدون این چهار چیز مشکل است که مسافر سلامت به مقصد خود برسد. همه مردم مسافر بوده و از این دنیا به عالم دیگر می روند و برای این مسافرت روحانی همین چهار چیز لازم است. چگونه می توانیم آنها را به دست بیاوریم؟ عیسی مسیح فرموده است : «من راه هستم» (یوحنا ۱۴: ۶)، «من نور عالم هستم»(یوحنا ۸: ۱۲)، «من نان حیات هستم» (یوحنا ۶: ۳۵) و «من آب حیات می دهم» (یوحنا ۴: ۱۴). مسیح هر چه را برای این مسافرت معنوی لازم داریم به ما می دهد و او ما را آخر کار سلامت به منزل آسمانی خواهد رسانید. پس وقتی که مسیح را داریم به کسی دیگر احتیاج نخواهیم داشت.
 2.   اگر کسی راه خود را در بیابان گم کند و بالاخره به قبر مرده ای برسد و ببیند که شخص زنده ای کنار قبر ایستاده است راه را از که سوال می کند از مرده یا از زنده؟ البته از زنده زیرا مرده نمی تواند جواب دهد. بیشتر از مردم چه مسیحی و چه غیر مسیحی قبول دارند که عیسی در قبر نیست بلکه زنده است، پس اگر مایلیم که راه نجات را پیدا کنیم باید از او بپرسیم.
 3.   وقتی که به منصور سنگ ایراد گرفتند که چرا کتابچه های مسیحی را رایگان به مردم میدهد و به او گفتند که معلوم است مذهب او مثل کتبش ارزشی ندارد، او جواب داد که چیزهائی که انسان ساخته است مانند چراغ برق باید با پول خریداری شود. لیکن بخشش های خدا مانند آفتاب به طور رایگان داده می شود و چون که دین مسیح از خدا است این تعلیم آسمانی مثل آفتاب مجاناٌ داده می شود.
 4.   آفتاب از خورشید است و با خورشید یکی می باشد و همانطور عیسی مسیح که نور خدا است از خدا که شمس حقیقی است صادر می شود و با خدا یکی است و چنانکه ممکن است خورشید ابن الشمس گفته شود همچنین می توانیم مسیح را «ابن الله» بگوئیم. ما فقط به وسیله نور آفتاب می توانیم خورشید را بشناسیم، همچنین فقط به وسیله عیسی مسیح نور خدا و پسر خدا که خدا او را برای ما ظاهر می کند می توانیم خدا را بشناسیم.
 5.   ذات نور واحد است ولی در نور سه چیز موجود است: حرارت، روشنائی و نیروی رشد نبات. همچنین ذات خدا واحد است لیکن در آن ذات اقدس پدر و پسر و روح القدس می باشند که با یکدیگر فرق دارند ولی با هم خدای واحد حقیقی می باشند.
 6.   اگر پدری ببیند که طفل کوچکش بر خلاف امر او به طرف حوض دویده به آب افتد چه کار خواهد کرد؟ آیا می گوید تقصیر خودش است، بگذار غرق شود؟ یا آیا به یکی از نوکرهای خود دستور می دهد که برود او را نجات دهد؟ خیر، حتماٌ خود به طرف حوض میرود و داخل آب شده با دست های خویش فرزند عزیز خود را از مرگ نجات می دهد؛ اما خدا از هر انسان بیشتر محبت دارد پس وقتی که خدا می بیند که فرزندان او به گناه می افتند چه کار خواهد کرد؟ آیا نشسته و غرق شدن و هلاک گشتن آنها را تماشا می کند؟ یا یکی از پیغمبران را که غلامان او هستند می فرستد تا آنها را نجات دهد؟ خیر، چون او پدر کاملی است حتماٌ خود آمده مردمان گناهکار را با دست خویش نجات می دهد، زیرا اگر چنین نکرد معلوم می شود که محبت او از محبت پدر جسمانی کمتر است که این فرض محال است. لیکن آیا خدا هیچ وقت چنین کاری کرده است؟ بلی خدا در عیسی مسیح به این دنیا آمده است تا گناهکاران را نجات دهد؛ تمام زحمات مسیح واقعاٌ زحمات خدا بود. پس وقتی که ما میبینیم پدرمان ما را چقدر محبت کرده است طبیعتاٌ او را بعد از آن دوست داشته هیشه سعی خواهیم کرد که او را خشنود سازیم.
 7.   اتومبیل وقتی که از کارخانه تازه در می آید یک ماشین کاملی است و اگر به راننده ماهری سپرده شود تا چندین سال خوب کار خواهد کرد ولی اگر به دست شخص ناشی داده شود به زودی خراب می شود. همچنین انسان که خدا او را بی نقص خلق کرده است می تواند خود را به شیطان بسپارد و به وسیله او هلاک شود یا می تواند خود را به عیسی مسیح که زنده و دانا و قوی است تسلیم کند تا او را نگه داشته در راه حیات رهنمائی کند. همه ما احتیاج به توجهات مسیح داریم.
 8.   لامپ الکتریک هر قدر خوب باشد هیچ فایده ندارد مگر اینکه به سیم وصل شده و به این وسیله با کارخانه مربوط باشد در این صورت روشن شده و به همه که در خانه هستند نور می دهد. به همان طور کسی که با خدا رابطه ندارد هیچ دارای نور حقیقی نخواهد بود، لیکن هرگاه با خدا مربوط شد روشن می شود و می تواند به دیگران نیز روشنائی بدهد چگونه می توانیم با خدا مربوط شویم؟ به وسیله عیسی مسیح، زیرا او آن کابل بزرگی است که زمین را با آسمان مربوط می کند و هرگاه ما به وسیله ایمان به او وصل شویم نور و قوت خدا بطور کامل به ما منتقل می شود.

چنانکه راننده ماشین باید برای گرفتن بنزین زود زود به پمپ بنزین رجوع کند همچنین لازم است که انسان مرتباٌ به کلیسا رجوع کند تا قوه روحانی برای زندگی و خدمت کردن در این دنیا اخذ کند و کسی که می گوید وقت ندارد به کلیسا رود یا کتاب مقدس بخواند و دعا کند مانند راننده ای است که می گوید از بس کار دارد وقت ندارد که به ماشین خود بنزین بریزد.

 1.   وقتی که ما با دوستان خود صحبت می کنیم همیشه به صورت ایشان نگاه می کنیم. چرا این کار را می کنیم؟ علتش این است که قیافه مظهر روح است و اگر بخواهیم روح کسی را ببینیم به قیافه اش نگاه می کنیم. خدا روح است و با چشم جسمانی دیده نمی شود لیکن خود را به طور کامل در پسر حقیقی خود عیسی مسیح ظاهر کرده است و پولس رسول مسیح را «صورت خدای نادیده» می نامد (کولسیان ۱: ۱۵). پس اگر بخواهیم خدا را ببینیم باید به مسیح نگاه کنیم، زیرا مسیح خود فرمود: « کسی که مرا دید پدر را (خدا را) دیده است» (یوحنا ۱۴: ۹).

سوالات

 1.   شما با کدام مثلها حقیقت پسر خدا بودن مسیح را بیان می کنید؟
 2.   شما با کدام مثل ها تثلیث اقدس را بیان می کنید؟
 3.   برای بیان کردن تعلیمات و عقاید دیگر دین مسیح کدام مثلها را به کار می برید؟
 4.   آیات زیر را حفظ کنید: یوحنا ۴: ۱۴ و ۶: ۳۵ و ۸: ۱۲ و ۱۴: ۶ و ۹، کولسیان ۱: ۱۵.